Cancer incidence in hypertensive patients, Kyo:n julkaisuja D 364

Lindgren Annamarja 19.8.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nEpidemiologia\nCancer incidence in hypertensive patients. A prospective study of cancer incidence in patients included in the Hypertension register of the North Karelia Project (Verenpainepotilaiden syöpäilmaantuvuus)\nVastaväittäjä: Dosentti Eero Mervaala, Helsingin yliopisto\nKustos: Professori Aulikki Nissinen, Kansanterveyslaitos \n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\n\n\nVerenpainepotilaiden syöpäilmaantuvuus\nJotkin syöpätyypit ovat yleisempiä verenpainepotilailla kuin kokonaisväestössä keskimäärin. Verenpaineen vaikeusaste saattaa myös olla yhteydessä syöpäriskiin verenpainepotilailla. \n\nKorkea verenpaine on yleinen ongelma monissa länsimaissa, ja noin puolella miljoonaa suomalaista on lääkitys korkeaan verenpaineeseen. Korkea verenpaine lisää tunnetusti sydänsairauksien sekä aivohalvauksen riskiä. Aiemmissa tutkimuksissa on myös saatu jonkin verran näyttöä siitä, että korkea verenpaine voisi liittyä eri syöpätyyppien kohonneeseen riskiin, mutta tulokset aiheesta ovat olleet ristiriitaisia. \n\nTämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli verrata verenpainepotilaiden syöpäilmaantuvuutta muuhun väestöön ja tutkia korkean verenpaineen sekä muiden verenpaineeseen liittyvien tekijöiden yhteyttä syöpäriskiin. Tutkimuksen aineistona käytettiin Pohjois-Karjala Projektin verenpainerekisteriä, joka käsittää 20 886 verenpainepotilaan tiedot. Suomen syöpärekistereristä saatiin tiedot näillä potilailla todetuista syövistä vuoden 2002 loppuun saakka. Seuranta-aika oli keskimäärin 19 vuotta. Verenpainepotilaiden syöpäilmaantuvuutta syöpätyypeittäin verratttiin koko Itä-Suomen väestön vastaaviin lukuihin. Lisäksi selvitettiin verenpainepotilaiden systolisen ja diastolisen verenpaineen, verenpainelääkityksen sekä verenpaineen vaikeusasteen yhteyttä eri syöpätyyppien ilmaantumiseen.\n\nKaiken kaikkiaan verenpainepotilaiden syöpäilmaantuvuus oli samanlainen kuin Itä-Suomen kokonaisväestöllä. Kuitenkin verenpainepotilailla diastolinen verenpainetaso oli yhteydessä syövän ilmaantuvuuteen sekä miehillä että naisilla (10mmHg verenpaineen nousulla yhteys 4% korkeampaan kokonaissyöpäilmaantuvuuteen). Lisäksi verenpaineen komplikaatioiden esiintyvyys miehillä sekä verenpainelääkitys naisilla olivat yhteydessä syöpäilmaantuvuuteen. Molemmat näistä tekijöistä voivat kertoa verenpaineen vakavuudesta ja kestosta. \n\nMunuaissyövän ilmaantuvuus oli suurempi verenpainepotilailla kuin kokonaisväestössä. Ero oli tilastollisesti merkittävä naisilla mutta ei miehillä. Naisilla havaittiin yhteys verenpainelääkkeiden käytön ja munuaissyövän ilmaantuvuuden välillä. Myös kohdunrungonsyövän ilmaantuvuus oli suurempi verenpainepotilailla kuin kokonaisväestössä. Tämä saattaa ainakin osittain selittyä lihavuudella, sillä kohdunrungonsyövän ilmaantuvuus oli tutkimuksessa merkittävästi yhteydessä lihavuuteen ja se on myös yhteydessä verenpaineeseen.\n\nSekä diastolinen että systolinen verenpaine ennustivat keuhkosyövän ilmaantuvuutta miespuolisilla verenpainepotilailla. 10 mmHg nousu verenpaineessa oli yhteydessä noin 10 % riskin kasvuun. Tämä yhteys oli voimakkaampi tupakoivilla kuin ei-tupakoivilla miehillä. Tupakointi on keuhkosyövän tärkein riskitekijä ja tupakointi lisäsi riskiä tässäkin tutkimuksessa kaikilla verenpainetasoilla. \n\nHavaitut yhteydet verenpaineen ja syövän ilmaantumisen välillä saattavat liittyä verenpaineen ja syöpien yhteisiin riskitekijöihin. Mahdollisista mekanismeista, jotka selittäisivät verenpaineen suoran vaikutuksen syövän kehittymiseen, ei ole tarkkaa tietoa. Havaittujen yhteyksien merkitys yksilötasolla on pieni, eivätkä ne vaikuta hoitosuosituksiin. Tupakoimattomuus, ylipainon välttäminen ja liikunta ovat keinoja ennaltaehkäistä sydän- ja verisuonisairauksia, ja niillä on merkitystä myös syövän ennaltaehkäisyssä. Verenpainetta kannattaa hoitaa hyvin sydän- ja verisuonitautien riskin pienentämisen vuoksi. Tupakoinnin lopettamista voi suositella kaikille, ja erityisesti verenpainepotilaille.\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-27-0384-X\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-27-0384-X
Kieli:
eng
Sivumäärä:
94 s.
Tekijät:
Lindgren Annamarja (diss.)
Tuotekoodi 020055
20,00 €