Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi rutiinisti kerätyn tiedon pohjalta, Kyo:n julkaisuja D 355

Kukkonen Jarmo 27.5.2005\nLääketieteellinen tiedekunta\nLääketiede ja terveystaloustiede\nTerveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi rutiinisti kerätyn tiedon pohjalta \nVastaväittäjä: Dosentti Ilkka Winblad, Oulun yliopisto\nKustos: Professori Esko Kumpusalo, Kuopion yliopisto \n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\n\n\n\nUusi menetelmä terveydenhuoltomme tehostamiseksi\nSuomen terveydenhuolto on kriisissä. Hoidon saatavuus vaihtelee huomattavasti alueittain. Myös hoidon aikaansaamat paranemistulokset vaihtelevat. Julkinen keskustelu on ollut kiivasta, mutta todellisia uudistuksia on tehty vähän. Terveydenhuollon sisällöstä päättämiseksi ei ole ollut käytössä riittävästi keinoja ja kustannukset ovat karkaamassa käsistä. Näihin ongelmiin tarjoaa ratkaisua Kuopion yliopistossa 27.5. esitettävä väitöstutkimus ”Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi rutiinisti kerätyn tiedon pohjalta”.\n\nValintojen välttämättömyys\nTerveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet jatkuvasti. Silti terveydenhuollon henkilöstö ja potilaat valittavat rahoitusta riittämättömäksi. Hoitokeinot ovat kehittyessään kallistuneet, ja ihmiset elävät pidempään, tarviten ja saaden sekä hoitoa että hoivaa aiempaa enemmän. Terveydenhuoltoon sijoitetut taloudelliset panokset ovat nyt reilut 7 % bruttokansantuotteesta. Osuuden nostoa on vaadittu kovaäänisesti. Terveydenhuolto on järjestetty ja rahoitettu maailmalla hyvin eri tavoin. Huomattavankaan suuri kansantuoteosuus ei kuitenkaan takaa kokonaisuutena parempaa hoitoa. Yhdysvallat on kärjistynein esimerkki. Se käyttää terveydenhuoltoon maailman suurimman bruttokansantuoteosuuden (yli 14 %, EU:n keskiarvo hiukan yli 8 %). Siitä huolimatta ainakin 44 miljoonalta kansalaiselta puuttuu terveydenhuollon korvausjärjestelmä. Tarjolla on ehkä maailman parasta hoitoa, mutta sen saatavuus on jakautunut eurooppalaisittain ajatellen järjettömän epätasaisesti. \n\nSuomen tilanne on kärjistymässä. Valtiovalta on jo puuttunut hoidon järjestelyihin. Hoitotakuu tuli voimaan 1.3.2005. Sillä pyritään tasa-arvoistamaan alueellisesti hoitoon pääsyn kriteereitä ja aikarajoja. Yhteisymmärrys vallitsee siitä, että Suomessa on oltava laadukas terveydenhuolto, mutta muidenkin yhteiskunnan toimialojen pitäisi pysyä laadukkaina. Terveydenhuolto ei saisi kasvaa kohtuuttomasti syöden esimerkiksi koulutusta ja tiestön kunnossapitoa. \n\nErikoissairaanhoito\nErikoissairaanhoito kuluttaa noin kolmasosan terveydenhuollon voimavaroista suoraan, ja liitännäiskuluineen paljon enemmän. Toimimaton erikoissairaanhoito aiheuttaa turhaa kärsimystä, työkyvyttömyyttä ja hoivan tarvetta. Sairaaloilla on rajalliset budjetit, ja ne tarvitsevat keinoja, joilla päättää käytettävistä hoitomenettelyistä. Kriteereitä päätöksille ovat muun muassa hoitomenetelmien keskinäiset vaikuttavuuserot terveydentilaan ja kustannukset. Tarvitaan keinoja myös hyödyttömien hoitojen toteamiseksi. Tarvitaan myös mittausmenetelmiä, joilla hoidolla aikaansaatua terveyshyötyä voidaan arvioida suhteessa kustannuksiin. Lisäksi on voitava valita yhteiskunnan kustannuksella hoidettavat sairaudet ja niille oikeat hoitomenetelmät. Tieto hoidon vaikuttavuudesta mahdollistaa oikeat voimavarojen suuntaamispäätökset. Ihmisille pystytään siten takaamaan oikeudenmukaisempi ja laadukkaampi hoito, kuin pelkällä kaikkien hoitojen rajattomalla tarjoamisella. Hallitsematon hoitaminen johtaa kustannuskriisin kautta myös välttämättömien palveluiden tason laskuun.\n\nTutkimus\nTutkimus toteutettiin Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Tutkimusaineisto muodostui 828 potilaasta. Tarkoitus oli kehittää menetelmä erikoissairaanhoidon kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi. Tutkimuksessa arvioitiin potilaan hoidosta hyötymistä tutkimalla hoidosta johtuvaa terveydentilan muutosta potilaan oman arvion pohjalta, terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarilla 15D:llä, sekä siitä kehitetyllä mittarilla 15Ds:llä. Kyselylomakepohjaisilla mittareilla arvioitiin potilaan terveydentila ennen hoitoa ja tilanteen tasoituttua korkeintaan neljä kuukautta sairaalahoidon jälkeen. Tutkijalääkäri luki lisäksi potilaiden sairauskertomukset muodostaen oman arvionsa hoidon tuloksista. Hoitamisen kustannustiedot kerättiin sekä kuntalaskutuksesta että sairauskertomusmerkinnöistä.\n\nTutkimuksen analyysissä yhdistettiin uudella tavalla perinteiseen tilastomatematiikkaan moderni, mittavan laskentakapasiteetin mahdollistama bayesiläinen analyysi. Menettely tarjoaa erinomaisen ratkaisun perinteisen tilastomatematiikan keskeiseen ongelmaan: yksittäisen sairaalan tuloksia arvioitaessa muodostuu vähän hoitotapahtumia ainakin harvinaisille sairauksille, ja tilastollinen päättely on siksi usein epäluotettavaa. Bayesiläinen matematiikka soveltuu täydentämään perinteistä matematiikkaa ja mahdollistaa tieteellisesti kestävät johtopäätökset määrällisesti pienistäkin aineistoista. \n\nTulokset ja johtopäätökset\nSuomessa kehitetty 15D –mittari osoitettiin ensimmäisenä mittarina riittävän kattavaksi arvioimaan koko erikoissairaanhoidon vaikuttavuutta hyvin erilaisten sairauksien kirjossa. Mittaria on aiemmin käytetty lähinnä yksittäisten sairauksien hoidon arvioinnissa. Tutkimuksessa kokeiltiin myös ensimmäistä kertaa uudentyyppistä terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaria 15Ds:ää ja se todettiin toimivaksi. Sen jatkoarviointi vaikuttaa mielekkäältä. Kahden erilaisen matemaattisen analysoinnin yhdistäminen toimi, ja se ratkaisee rajallisten aineistojen ongelman. Myös hoitotulosten eri osatekijöiden monipuolinen tarkastelu on mahdollista yhdistämällä matemaattisia menetelmiä.\n\nTutkimuksen mukaan Pohjois-Karjalan keskussairaala oli hoitanut tutkimukseen osallistuneet potilaat hyvin ja kustannusvaikuttavasti. Menetelmä on otettu Suomessa mukautetusti käyttöön jo sairaanhoitopiiritasolla. \n\nMenetelmä on hyvä työkalu terveydenhuollon valinnoille. Kysymys kuuluukin, että milloin ja missä uskalletaan alkaa tehdä väistämättömiä valintoja. Toivottavasti tulevaisuudessa päästään vaikuttavuuden arvioinnin työkalujen avulla niin hyvään terveydenhuoltoon kuin käytetyllä rahamäärällä on mahdollista. Tutkimus jatkuu kahtena uutena projektina, joilla on osin samat päämäärät kuin edellä kuvatussa tutkimuksessa.\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\n\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-495-X\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-495-x
Kieli:
fin
Sivumäärä:
252 s.
Tekijät:
Kukkonen Jarmo(diss)
Tuotekoodi 020017
35,00 €