Health care prioritisation, Kyo:n julkaisuja E 116

Lammintakanen Johanna 11.2.2005\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nTerveyshallintotiede\nHealth Care Priorisation – Evolution of the Concept, Research and Policy Process (Terveydenhuollon priorisointi käsitteenä, tutkimuskohteena ja politiikkaprosessina)\n\nVastaväittäjä: Professori Juhani Lehto, Tampereen yliopisto\nKustos: Professori Juha Kinnunen, Kuopion yliopisto\n\nVäitöskirjan tiivistelmä:\nTerveydenhuollon valinnat väistämättömiä\n\nTerveydenhuollon valinnoista on keskusteltu sekä Suomessa että kansainvälisesti vuosikymmeniä. Priorisointi on tullut ajankohtaiseksi terveydenhuollon päätöksenteon poliittisen ja hoidollisen päätöksenteon muuttuessa monimuotoisemmaksi. Yhteiskunnan muutokset, esimerkiksi väestön ikääntyminen ja asiakkaiden yleinen vaatimustason kasvu ovat johtaneet siihen, ettei kaikkia terveyteen liittyviä odotuksia ja tarpeita voida tyydyttää. Terveydenhuollon priorisointi on siis valintaa tässä tilanteessa. Yhteiskunnan voimavarat eivät riitä siihen, että menoja kasvatetaan ja lisätään koko ajan. On siis tehtävä harkittuja päätöksiä siitä, mihin rajalliset voimavarat terveydenhuollossa suunnataan ja millaisia mahdollisia menojen hallintakeinoja voidaan eettisesti ja teknisesti käyttää.\nPäättäjillä ristiriitaista tietoa\n\nJohanna Lammintakasen väitöstutkimuksessa selvitettiin kuntien poliittisten päättäjien asenteita terveydenhuollon valintoihin sekä verrattiin niitä kunnissa toteutuneeseen toimintaan. Päättäjien asenteissa ja toteutuneen toiminnan välillä oli eroja. Päättäjät asennoituivat kyllä myönteisesti ennalta ehkäiseviin terveyspalveluihin, kuten terveysneuvontaan, mutta kuntatasolla voimavarojen lisäykset kohdistuivat pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon palveluihin.\n\nTutkimuksessa selvisi, että terveydenhuollon priorisointi prosessina tunnetaan kohtalaisesti. Tiedämme, mitkä asiat johtavat valintatilanteisiin ja millaisia valintapäätökset ovat. Päätösten toimeenpanosta ja erityisesti terveydenhuollon valintojen vaikutuksista on melko vähän ja jopa ristiriitaista tietoa. Kuitenkin päätöksentekijät niin kansallisella kuin kunnallisellakin tasolla tarvitsevat tietoa valintoja tehdessään myös niiden mahdollisista vaikutuksista yksittäisille potilaille, taloudellisten ja henkilöstövoimavarojen käytölle sekä hoidon saatavuudelle yleisemmin.\n\nTiedeyhteisöjen tuottama tutkimustieto ei anna kestävää pohjaa terveydenhuollon priorisoinnille käytännössä. Tutkimustulosten hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa on vaikeaa niiden ristiriitaisuuden vuoksi. Terveydenhuollon ammattilaisilla, poliittisilla päättäjillä ja kansalaisilla on ristiriitaisia näkemyksiä esimerkiksi terveydenhuollon tavoitteista, hoidollisessa päätöksenteossa käytettävistä kriteereistä (esim. saako ikä vaikuttaa hoitopäätökseen) ja siitä, kenen ylipäätään tulisi osallistua terveydenhuollon valintojen tekoon.\n\nTässä tutkimuksessa kehitettiin malli, jonka avulla päätöksentekoa voidaan jäsentää ja arvioida. Kehitettyä mallia voidaan hyödyntää jatkossa myös tutkimuksessa, sillä on tärkeää ymmärtää paremmin poliittisia terveydenhuollon valintaprosesseja sekä kunnissa, alueellisesti että kansallisesti.\n\nKuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-781-955-2\n\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-955-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
141 s.
Tekijät:
Lammintakanen Johanna(diss)
Tuotekoodi 019977
20,00 €