Modification of the growth, photosynthesis and leaf structure of silver birch by elevated CO2 and O3, Kyo:n julkaisuja C 178

Riikonen Johanna 19.11.2004\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nYmpäristötieteet\nModification of the growth, photosynthesis and leaf structure of silver birch by elevated CO2 and O3 (Kohotetun hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuden vaikutus rauduskoivun kasvuun, fotosynteesiin ja lehtien rakenteeseen)\nVastaväittäjä: professori David F. Karnosky, Michigan Technology University, USA\nKustos: professori Toini Holopainen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nIlmakehän hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuksien kasvu vaikuttaa rauduskoivun menestymiseen tulevaisuudessa\n\nMetsäpuilla on tärkeä rooli ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun hillitsemisessä. Nykyinen ilmakehän hiilidioksidipitoisuus rajoittaa kasvien yhteytystä, joten hiilidioksidipitoisuuden kasvun on ennustettu lisäävän puiden kasvua ja yhteytystä etenkin olosuhteissa, joissa ravinteiden saatavuus on riittävä.\n\nAlailmakehän otsoni puolestaan on kasveille haitallinen ilmansaaste, joka voi alhaisinakin pitoisuuksina vähentää rauduskoivun kasvua ja yhteytystä sekä aiheuttaa vaurioita lehtien rakenteeseen. Vaikka rauduskoivun vasteita kummallekin kaasulle on tutkittu erikseen, niiden yhteisvaikutuksista tiedetään hyvin vähän.\n\nMetsäntutkimuslaitoksen Suonenjoen tutkimusasemalla toteutetussa kenttäkokeessa altistettiin kahta rauduskoivukloonia kohotetulle hiilidioksidi- ja otsonipitoisuudelle avokattokammioissa vuosina 1999 - 2001. Kaasujen pitoisuudet altistuksessa vastasivat ilmastomallien mukaisia ennusteita tämän vuosisadan lopussa.\n\nRauduskoivut reagoivat kohotettuun hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuteen eri tavoin. Tutkituista klooneista toisen kasvu lisääntyi kohotetussa hiilidioksidipitoisuudessa 40 %, kun taas kohotettu otsonipitoisuus ei vaikuttanut sen kasvuun ja yhteytykseen. Toinen klooni ei sen sijaan reagoinut hiilidioksidipitoisuuteen, mutta sen kasvu aleni 26 % kohotetussa otsonipitoisuudessa. Molemmat kaasut aiheuttivat muutoksia lehtien rakenteeseen ja kemialliseen koostumukseen. Yhdistelmäkäsittelyssä kasvaneet koivut käyttäytyivät pääasiassa samalla tavalla kun kohotetussa hiilidioksidipitoisuudessa kasvaneet puut.\n\nKohotettu hiilidioksidipitoisuus viivytti lehtien varisemista syksyllä, kun taas kohotetussa otsonipitoisuudessa kasvaneet puut pudottivat lehtensä aikaisemmin kuin kontrollipuut. Kaasut siis saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa vuotuisen kasvuajan pituuteen.\n\nTuloksien perusteella voidaan todeta, että ilmaston muuttuessa rauduskoivun kasvussa ja fysiologiassa tapahtuu merkittäviä muutoksia ja että geneettiset erot ovat ratkaisevassa asemassa, kun arvioidaan rauduskoivun menestymistä tulevaisuudessa. Kaikki yksilöt Suomen rauduskoivupopulaatiossa eivät pysty sopeutumaan muuttuvaan hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuteen. Kohotettu hiilidioksidipitoisuus kuitenkin vähensi otsonin haittavaikutuksia, jotka siis saattavat molempien kaasujen pitoisuuksien kohotessa olla pienemmät kuin aikaisempien otsonialtistuskokeiden perusteella voitaisiin olettaa.\nKuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet. ISBN 951-781-316-3\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-316-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
126 s.
Tekijät:
Riikonen Johanna(diss)
Tuotekoodi 019953
20,00 €