Lääkeneuvonnan kehittäminen suomalaisissa apteekeissa, Kyo:n julkaisuja A 78

Vainio Kirsti 18.12.2004\nFarmaseuttinen tiedekunta\nSosiaalifarmasia\nLääkeneuvonnan kehittäminen suomalaisissa apteekeissa\nVastaväittäjä: professori Martti Marvola, Helsingin yliopisto\nKustos: professori Hannes Enlund, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nLääkeneuvonta apteekeissa lisääntynyt – pitkäaikaispotilaita neuvotaan edelleen vähän\n\nApteekeista annettava lääkeneuvonta on lisääntynyt viimeisten 20 vuoden aikana. Yleisimmin neuvotaan antibiootteja hakevia asiakkaita, kaikkein harvimmin asiakkaita, jotka hakevat psyykenlääkkeitä ja naistentautien hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Neuvonnan lisääntyminen näkyy antibiootteja lapsilleen hakeneiden lasten vanhempien näkemyksissä eri tiedonlähteistä. 1980-luvun puolivälissä vanhemmat arvioivat saaneensa lääkkeisiin liittyvää neuvontaa pääasiassa lääkäreiltä ja myös odotukset kohdistuivat heihin. Kymmenen vuotta myöhemmin neuvontaa koettiin saaduksi eniten apteekista ja apteekki oli noussut lääkärin rinnalle keskeiseksi tiedonlähteeksi.\n\nFaL Kirsti Vainion väitöskirjan tarkoituksena oli selvittää neuvontakäytäntöjen muutosta suomalaisissa apteekeissa. Vielä 1970-luvulla voimassa olleen lainsäädännön mukaan apteekeissa saatiin kertoa asiakkaalle lääkkeistä ainoastaan, jos asiakas kysyi jotakin. Vuonna 1983 apteekit velvoitettiin aktiivisesti neuvomaan asiakkaita. Tutkimuksessa tarkasteltiin, minkälaiseksi lääkeneuvonta muotoutui noin kymmenessä vuodessa lainsäädäntömuutoksen jälkeen. Farmaseuttien näkemyksiä lääkeneuvonnasta ja heidän neuvontavalmiuksiaan selvitettiin apteekeissa toteutetun astmaa käsittelevän koulutuskokeilun yhteydessä haastattelu- ja kyselytutkimuksilla. Neuvontaan yhteydessä olevia tekijöitä ja neuvonnan sisältöä tarkasteltiin aineistosta, joka kerättiin havainnoimalla lääkkeen luovutustilanteita apteekeissa. Asiakkaiden näkemyksiä selvitettiin kyselyillä lasten vanhemmille antibioottihoitoa koskevan tutkimuksen yhteydessä.\nTavoitteena hoidon onnistuminen\n\nAmmatilliset periaatteet, jotka sekä apteekkarit että apteekeissa työskentelevät farmaseutit ja proviisorit ovat hyväksyneet apteekkien toiminnan pohjaksi, ovat muuttuneet vuosikymmenten kuluessa. Samalla ovat muuttuneet myös käsitykset lääkeneuvonnan merkityksestä ja sisällöstä. Viimeisimmissä periaatteissa korostetaan potilaan oikeuksia ja vastuuta hoitonsa toteuttajana. Lääkeneuvonnan tulee perustua kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tukea hoidon onnistumista. Aikaisemmin korostettiin pelkästään lääkkeen käyttöohjeiden ymmärtämisen varmistamista, mikä näkyy vielä tämänhetkisissäkin neuvontakäytännöissä. Yleisimmin asiakkaille neuvotaan, kuinka paljon, kuinka usein ja millä tavalla lääkettä otetaan.\n\nPitkäaikaishoidossa olevia potilaita apteekeissa neuvotaan vähän, lähinnä lääkityksen aloitusvaiheessa. Farmaseutit saattavat olettaa esimerkiksi astman hoidon sujuvan ongelmitta ja lääkäreiden ja hoitajien neuvoneen potilasta riittävästi. Pitkäaikaisen hoidon toteuttaminen edellyttää asianmukaisia tietoja lääkehoidon merkityksestä ja käyttötavasta sekä myös motivaatiota hoidon jatkamiseen. WHO:n viime vuonna julkaiseman raportin mukaan vain noin puolet potilaista hoitaa kroonista sairauttaan ohjeiden mukaisesti. Potilaat asioivat apteekeissa usein, minkä vuoksi apteekeissa annettava lääkeneuvonta tavoittaa heidät hyvin. Hoidon tukeminen edellyttää, että neuvontaa ei rajata pelkästään lääkkeisiin vaan hoitoa käsitellään kokonaisuutena. Apteekissa on mahdollista havaita hoitoon liittyviä ongelmia ja seurata tavoitteiden saavuttamista.\nLääkkeistä kannattaa kysyä\n\nApteekkien lääkeneuvontaa pyritään kehittämään farmasian henkilöstön koulutuksen ja täydennyskoulutuksen avulla, joita tähän astikin on käytetty keskeisinä kehittämiskeinoina. Apteekeissa on varmistettava, että neuvonnalle jää aikaa ja että asiakkaille pystytään turvaamaan mahdollisuus keskustella lääkkeisiin liittyvistä asioista muiden kuulematta.\n\nOlennaista on pyrkiä arvioimaan neuvonnan tarvetta, jotta neuvontaa voitaisiin tarjota niille asiakkaille, jotka tarvitsevat sitä ja jotta neuvonnan sisältö vastaisi mahdollisimman hyvin kunkin asiakkaan tarpeita. Arviointia helpottaisi, jos asiakkaat kysyisivät lääkehoitoonsa liittyvistä asioista nykyistä yleisemmin. Väestötasolla ihmisten tietoisuutta ja aktiivisuutta pyritään edistämään sisällyttämällä koulujen terveystiedon opetukseen opetusta lääkkeiden järkevän käytön periaatteista.\nKuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-296-5\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-296-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
133 s.
Tekijät:
Vainio Kirsti(diss)
Tuotekoodi 019951
20,00 €