Automation of document structure transformations, Kyo:n julkaisuja H 2

Leinonen Paula 5.11.2004\nInformaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta\nTietojenkäsittelytiede\nAutomation of document structure transformations (Dokumenttien rakennemuunnosten automatisointi)\nVastaväittäjä: professori Anne Brüggemann-Klein, Münchenin teknillinen yliopisto\nKustos: professori Martti Penttonen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nTietoverkoissa tapahtuvan asioinnin myötä asiakirjojen ja tietojen luonne on muuttunut staattisista, paperilla julkaistavista dokumenteista dynaamisiksi, useissa eri muodoissa ja medioissa julkaistaviksi dokumenteiksi. Dokumenttien automaattisessa käsittelyssä, olipa kyseessä raportti tai lasku, dokumenteilla oletetaan olevan jonkinlainen sisältöä vastaava merkattu tai muuten johdettavissa oleva rakenne.\n\nValitettavasti eri organisaatiot ja eri sovellukset käyttävät erilaisia rakenteita, joten rakennemuunnokset ovat keskeisessä asemassa rakenteisen tiedon käsittelyssä. Esimerkiksi elektroninen tiedonsiirto edellyttää tiedon muuntamista niin, että se on vastaanottavan organisaation tietojärjestelmien tulkittavissa. Dokumentin rakennemuunnoksessa lähdedokumentin rakenne muunnetaan kohderakenteen määrittelemään muotoon. Rakennemuunnoksen tekemiseksi on kirjoitettava muunnosmäärittely, mikä yleensä edellyttää tekijältä ohjelmointitaitoa ja on usein työlästä sekä virhealtista.\n\nVäitöstutkimuksessa selvitettiin, millaisten muunnosten määrittely voidaan automatisoida ja kehitettiin vuorovaikutteinen menetelmä muunnosmäärittelyn muodostamiseksi käyttäjän mahdollisimman vähäisellä avustuksella. Tutkimuksessa määriteltiin sellaisten paikallisiksi ja hierarkkisiksi kutsuttujen muunnosten luokka, jossa muunnosmääritys voidaan generoida ainakin osittain automaattisesti. Käyttäjän antamien lähtötietojen pohjalta tietokoneohjelma osaa muodostaa mahdolliset muunnosratkaisut automaattisesti. Käyttäjällä olevaa tietoa dokumentin osien ja rakenteiden merkityksestä tarvitaan valittaessa mahdollisesti suurestakin automaattisesti tuotettujen ratkaisujen joukosta kyseiseen muunnostarpeeseen sopiva ratkaisu.\n\nTietokoneohjelma voi helpottaa käyttäjän työtä rajoittamalla mahdollisten ratkaisujen määrää heuristisin menetelmin ja ehdottamalla käyttäjälle rajoitetusta joukosta ensisijaisesti sopivimmiksi arvioimiaan ratkaisuja. Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin menetelmää käyttävä muunnosohjelman prototyyppi XML-muotoisten rakenteisten dokumenttien muuntamiseksi.\n\nPuurakenne sopii hyvin kuvaamaan hierarkkisia rakenteisia dokumentteja. Muunnosmäärittelyn mallintamisessa käytettiin teoreettisilta ominaisuuksiltaan paikallisten, hierarkkisten dokumenttien rakennemuunnosten määrittelyyn sopivaa puumuunninta. Puumuuntimen kuvaama muunnosmäärittely voidaan muuntaa automaattisesti esimerkiksi yleisesti käytössä olevan XSLT-muunnoskielen säännöiksi. Tutkimuksessa kehitettyä menetelmää voidaan soveltaa, kun lähde- ja kohderakenteet ovat riittävän samankaltaisia: esimerkiksi kun ne määrittelevät muunnoksen yhdestä artikkelin rakennemäärittelyn mukaisesta rakenteesta toiseen, poikkeavaan, mutta kuitenkin samaa dokumenttityyppiä, tässä tapauksessa artikkelia kuvaavaan rakenteeseen.\nKuopion yliopiston julkaisuja H. Informaatioteknologia ja kauppatieteet. ISBN 951-781-981-1\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-981-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
68 s.
Tekijät:
Leinonen Paula(diss)
Tuotekoodi 019946
20,00 €