Genetic studies on type 2 diabetes mellitus with special emphasis on obesity and microvascular complications, Kyo:n julkaisuja D 343

Sivenius Katariina 29.10.2004\nLääketieteellinen tiedekunta\nSisätaudit\nGenetic studies on type 2 diabetes mellitus with special emphasis on obesity and microvascular complications (Geneettisiä tutkimuksia tyypin 2 diabeteksesta painottuen erityisesti lihavuuteen ja mikrovaskulaarikomplikaatioihin)\nVastaväittäjä: professori Tapani Rönnemaa, Turun yliopisto\nKustos: professori, rehtori Matti Uusitupa, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nPerimällä merkitystä aikuistyypin diabeteksen liitännäissairauksien kehittymisessä\n\nTyypin 2 eli aikuistyypin diabetes on perinnöllinen sairaus, jonka puhkeamiseen vaikuttavat vahvasti myös elämäntapatekijät. Erityisesti liikunnan vähäisyys ja lihominen ovat tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä. Alttius lihoa on osittain geeniemme säätelemää, ja samoin osa aikuistyypin diabeetikoista on perimänsä kautta alttiimpia saamaan diabeteksen liitännäissairauksia, jotka vaurioittavat munuaisia (nefropatia), silmänpohjia (retinopatia) ja ääreishermostoa (neuropatia). Näillä liitännäissairauksilla on usein elämänlaatua huomattavasti heikentävä vaikutus.\n\nTässä väitöskirjatyössä tutkittiin 10-vuotisseurannassa kolmen lihavuuden ehdokasgeenin eli beta 3 AR:n (beta3-adrenergic receptor), UCP1:n (uncoupling protein 1) ja alfa2BAR:n (alfa 2B-adrenergic receptor) merkitystä lihomisen mahdollisina aiheuttajina keski-ikäisillä itäsuomalaisilla vastadiagnosoiduilla tyypin 2 diabeetikoilla ja diabeteksen suhteen terveillä verrokkihenkilöillä. Beta3AR-geenin Trp64Arg- ja UCP1-geenin A-3826G-geenimuutosten todettiin yhdessä esiintyessään altistavan tutkimushenkilöt merkittävästi suuremmalle painonnousulle seurannan aikana muihin tutkimushenkilöihin nähden, vaikkakaan näillä geenimuutoksilla ei yksin esiintyessään ollut vaikutusta painonmuutokseen. Tämä on esimerkki geenien yhteisvaikutuksesta painonsäätelyssä.\n\n12Glu9-geenimuutos alfa2BAR-geenissä Glu9/Glu9-muodossa esiintyessään puolestaan altisti diabeteksen suhteen terveet verrokkihenkilöt muita suuremmalle painonnousulle 10 vuoden seurannan aikana. Saman geenimuutoksen todettiin olevan yhteydessä myös keskivartalolihavien verrokkimiesten heikentyneeseen autonomisen hermoston toimintaan, joka voi liittyä esimerkiksi suurentuneeseen sydäninfarktiriskiin.\n\nVäitöskirjatyössä tutkittiin myös aldoosireduktaasigeenin (ALR2) yhteyttä diabeteksen liitännäissairauksien kehittymiseen kymmenen vuoden seurannan aikana. ALR2-geenissä esiintyvän C-106T muutoksen todettiin liittyvän diabeteksen diagnosoimisvaiheessa suurentuneeseen virtsan albumiinineritykseen, joka usein edeltää vakavamman diabeettisen nefropatian kehittymistä. Samoin C-106T-geenimuutos liittyi diabeteksen toteamisvaiheessa tehdyissä ääreishermojen neurofysiologisissa mittaustutkimuksissa muutoksiin, jotka kuvastavat hermohaarakkeiden tuhoutumista. Kuitenkaan kyseisellä geenimuutoksella ei todettu olevan yhteyttä diabeteksen liitännäissairauksiin 10-vuotisseurannan loppututkimuksessa.\n\nVäitöskirjatyön tulokset vahvistavat vallalla olevaa käsitystä, että alttius lihoa on mitä todennäköisimmin useiden geenien sekä geenien ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksen tulosta. Aldoosireduktaasigeenissä todetun C-106T-muutoksen yhteys diabeteksen liitännäissairauksien esiintymiseen taudin toteamishetkellä vahvistaa myös käsitystä perimän todennäköisestä osuudesta diabeteksen liitännäissairauksien synnyssä ja varhaiskehityksessä. Myöhemmin diabeteksen edetessä tautiin liittyvät muut tekijät yhdessä ympäristötekijöiden kanssa todennäköisesti kuitenkin peittävät alleen yksittäisten geenimuutosten aiheuttamat vaikutukset. Tyypin 2 diabeteksen liitännäissairauksille altistavien geenimuutosten selvittäminen on silti tulevaisuudessa tärkeää suurentuneessa riskissä olevien diabeetikoiden varhaisen tunnistamisen sekä tehokkaan seurannan ja hoidon varmistamiseksi.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-483-6\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-483-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
140
Tekijät:
Sivenius Katariina(diss)
Tuotekoodi 019930
30,00 €