Functional visual and hearing impairment in a population aged 75 years or older in the city of Kuopio in Finland, Kyo:n julkaisuja D 342

Lupsakko Taina 22.10.2004\nLääketieteellinen tiedekunta\nGeriatria\nFunctional visual and hearing impairment in a population aged 75 years and older in the city of Kuopio in Finland. Associations with mood and activities of daily living. (75-vuotiaiden tai sitä vanhempien kuopiolaisten toiminnallinen näkö- ja/tai kuulohaitta sekä niiden vaikutus mielialaan ja päivittäiseen selviytymiseen)\nVastaväittäjä: professori Reijo Tilvis, Helsingin yliopisto\nKustos: professori Raimo Sulkava, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nIkääntyneiden kuulo- ja näköongelmien tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta tulee tehostaa\n\nAistiongelmat ovat yleisiä yli 75-vuotiailla; jopa 40 %:lla tutkituista kuopiolaisista todettiin merkittävä toiminnallinen kuulo- ja/tai näköhaitta tässä ikäryhmässä. Usein sekä näkö- että kuulo-ongelma jäi ilman asianmukaista tutkimusta, hoitoa tai kuntoutusta. Erityisesti dementoituneet ja fyysisesti huonokuntoiset ikääntyneet olivat riskissä jäädä ilman tehokasta hoitoa. Ikääntyneillä tutkituilla, joilla oli näkö- ja/tai kuulohaitta, oli tilastollisesti merkitsevästi enemmän ongelmia arkiselviytymisessä, masennukseen viittaavia oireita sekä palveluiden käyttöä ja sen seurauksena kustannuksia verrattuna ”ei-aistiongelmaisiin”.\n\nKuntien tiukentuneen taloustilanteen myötä on lääketieteen eri aloilla jouduttu toteuttamaan säästöjä, jotka ovat osaltaan johtaneet esimerkiksi kaihileikkausjonojen kasvuun, kuulokojeen saannin jonotusajan pidentymiseen sekä kuntoutusmäärärahojen karsimiseen näkö- ja kuuloapuvälineiden osalta. Säästöt kuulo- ja näköongelmien tutkimisessa ja hoidossa sekä kuntoutuksessa voivat kuitenkin johtaa lisääntyneisiin hoivapalvelukustannuksiin. Aistiongelmat aiheuttavat myös inhimillistä kärsimystä masennusoireiden lisääntyessä.\nTutkimuksen tausta\nEräiden tutkimusten mukaan jopa 22 prosentilla yli 75-vuotiaista on näköongelmia ja peräti 50 prosentilla kuulo-ongelmia. Usein nämä ongelmat on riittämättömästi tutkittu ja hoidettu. Ikääntyneiden näkö- ja kuulo-ongelmat altistavat laitoshoitoon joutumiselle sekä aiheuttavat toimintakyvyn laskua ja lisäävät masennuksen riskiä. Yhä useammalla ikääntyneellä on samanaikaisesti sekä huono kuulo että näkö. Tästä yhteisvammasta on julkaistu aikaisemmin vain muutama kansainvälinen tutkimusartikkeli.\n\nTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää näkö- ja kuulohaitan, erityisesti yhdistetyn kuulo-näköhaitan, esiintyvyyttä yli 75-vuotiailla suomalaisilla, sekä näiden aistihaittojen vaikutusta ikääntyneiden toimintakykyyn ja palvelutarpeeseen. Tutkimuksessa etsittiin myös tekijöitä, jotka selittävät näköhaitan hoitamattomuutta tässä ikäryhmässä. Lisäksi tutkimus selvitti kuulokojeiden käyttöä ja syitä käyttämättömyyteen.\nTulokset\nPeräti 40 %:lla tutkituista todettiin toiminnallinen aistihaitta: 7 %:lla yhdistetty kuulo-näköhaitta, 13 %:lla toiminnallinen näköhaitta ja 20 %:lla toiminnallinen kuulohaitta. Yhdistetty kuulo-näköhaitta oli yleinen erityisesti yli 85-vuotiailla. Yhdistettyyn kuulo-näköhaittaan liittyi ongelmia sekä henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa (mm. pukeutuminen, peseytyminen, ateriointi) että ns. välineellisissä toiminnoissa (mm. ruuan valmistus, kaupassa käynti, siivoaminen), toiminnalliseen näköhaittaan vain välineellisissä toiminnoissa.\n\nLisääntynyt avun tarve näkyi lisääntyneenä palveluiden käyttönä sekä tämän myötä palveluita tuottavalle kunnalle muodostuvina lisääntyneinä kustannuksina. Palveluiden käytöstä muodostuvat kustannukset olivat jopa kolminkertaiset tutkituilla, joilla todettiin kuulo-näköhaitta tai näköhaitta verrattuna tutkittuihin, joilla ei ollut aistiongelmia. Tutkituilla, joilla oli toiminnallinen aistihaitta, oli tilastollisesti merkitsevästi enemmän masennukseen viittaavia oireita (p=0.03) kuin tutkituilla, joilla ei ollut aistiongelmia.\n\nVain noin puolet tutkittavista, joilla oli todettu toiminnallinen näköhaitta, oli ollut silmälääkärin hoidossa seuranta-aikana. Näistä noin puolelle oli saatu merkittävä näkökyvyn korjaus joko kaihileikkauksella tai uusimalla silmälasit. "Ei-tutkittujen" ryhmässä esiintyi tilastollisesti merkitsevästi enemmän dementiaa (p<0.001) ja toimintakyvyn laskua (p<0.001) verrattuna "tutkittuihin". Lisäksi jopa kolmannes heistä asui laitoksessa. Kuulokoje oli määrätty 17 %:lle tutkittavista, heistä noin 25 % ei käyttänyt sitä lainkaan, ja vain noin puolet käytti sitä säännöllisesti. "Ei-käyttäjillä" oli tilastollisesti merkitsevästi matalampi tulotaso (p=0.002), ja heikentynyt kognitiivinen (p=0.006) tai fyysinen toimintakyky (p=0.011) verrattuna ”käyttäjiin".\nTutkimusmenetelmät\nTutkimus oli osa Kuopio 75+-vanhustutkimusta, jossa selvitettiin väestörekisteristä satunnaisesti valitun 601 kuopiolaisen terveydentilaa, toimintakykyä, palveluiden käyttöä sekä sosiaalisia taustatekijöitä. Tutkituilta testattiin sekä kaukonäkö (E-taulu) että lähinäkö (lukutaulu) omilla silmälaseilla korjattuna. Jos näkökyky oli heikompi kuin 0.3, katsottiin tutkittavalla olevan ns. toiminnallinen näköhaitta. Alkuperäinen tutkimus tehtiin vuonna 1998. Vuoden 2002 alussa selvitettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan sekä yksityisten silmälääkäriasemien potilasarkistoista, olivatko kyseiset ”tutkitut, joilla oli toiminnallinen näköhaitta”, olleet hoidettavina näissä. Erityisesti kiinnitettiin huomioita siihen, oliko heille tehty kaihileikkausta tai oliko näkökykyä parannettu lasikorjauksella.\n\nToiminnallinen kuulohaitta tutkitulla todettiin, jos tutkimushoitaja havaitsi hänellä olevan selviä ongelmia kuulemisessa testaustilanteissa, tutkittu itse ilmoitti keskeisimmäksi terveysongelmakseen kuulohaitan tai hänelle oli aiemmin määrätty kuulokoje. Kuulokojeen käyttö/käyttämättömyys kirjattiin sekä kysyttiin syitä käyttämättömyyteen. Toiminnallinen kuulo-näköhaitta tutkitulla todettiin, jos hänellä oli molemmat yllämainitut aistihaitat.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-482-8.\nISBN 951-27-0039-5 (PDF)\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-482-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
72s.
Tekijät:
Lupsakko Taina(diss)
Tuotekoodi 019928
20,00 €