Chemoarchitectonic and connectional characteristics of the rat amygdaloid complex and changes of amygdalo-hippocampal connectivity in temporal lobe epilepsy

Kemppainen Samuli 12.6.2004\nLääketieteellinen tiedekunta\nNeurobiologia\nChemoarchitectonic and connectional characteristics of the rat amygdaloid complex and changes of amygdalo-hippocampal connectivity in temporal lobe epilepsy (Rotan mantelitumakkeen kemoarkkitehtuuri ja ratayhteydet sekä mantelitumakkeen ja hippokampuksen välisten ratayhteyksien muutokset ohimolohkoepilepsiassa)\nVastaväittäjä: professori Seppo Soinila, Helsingin yliopistollinen keskussairaala\nKustos: professori Asla Pitkänen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nAivojen mantelitumakkeen hermoratayhteydet muuttuvat ohimolohkoepilepsiassa\n\nOhimolohkoepilepsia on etenevä aivosairaus, joka vahingoittaa ohimolohkon eri osia. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin ensimmäistä kertaa, kuinka ohimolohkossa sijaitsevien mantelitumakkeen ja hippokampuksen väliset anatomiset hermoratayhteydet muuttuvat kokeellisessa ohimolohkoepilepsiassa. Tuloksista voidaan johtaa testauskelpoisia selitysmalleja, kuinka epileptinen kohtaus syntyy ja leviää aivoissa.\n\nSuurin osa ohimolohkoepilepsiakohtauksista alkaa mantelitumakkeesta ja hippokampuksesta, jotka ovat vahingoittuneet usein ohimolohkoepilepsiassa. Ei kuitenkaan tiedetä, mitkä hermoratayhteydet ottavat osaa epileptisen kohtausaktiivisuuden leviämiseen näiden rakenteiden välillä. Tutkimuksessa ruiskutettiin hermosäikeissä kulkeutuvaa merkkiainetta epileptisten rottien hippokamukseen, josta merkkiaine kulkeutui hermoratoja pitkin mantelitumakkeeseen, merkaten solut joilla oli suora yhteys hippokampukseen. Epileptisillä rotilla mantelitumakkeen hippokampukseen yhdistävistä hermosoluista oli tuhoutunut kaksi kolmasosaa. Kuitenkin esimerkiksi mantelitumakkeen tyvitumakkeesta alkavat hermoratayhteydet eivät olleet lainkaan vahingoittuneet. Onkin mahdollista, että tyvitumakkeella olisi tunnettua keskeisempi osa epilepsiakohtauksen synnyssä ja leviämisessä hippokampukseen.\n\nVäitöskirjatyössä tutkittiin myös mantelitumakkeen erilaisia välihermosolutyyppejä, jotka säätelevät normaalia tiedonkäsittelyä kullekin solutyypille ominaisella tavalla. Tutkimus osoitti, että mantelitumakkeen syvien osien välihermosolut muistuttavat isoaivokuoren välihermosoluja rakenteeltaan ja kemiallisilta välittäjäaineiltaan.\n\nVäitöskirjatyössä vertailtiin lisäksi rotan, apinan ja ihmisen mantelitumakkeiden välihermosoluja ja mantelitumakkeen sisäisiä hermoratayhteyksiä. Vertailu paljasti, että eri nisäkäslajeilla on samantyyppisiä välihermosoluja ja osin samanlaisia mantelitumakkeesta alkavia ratayhteyksiä. Lajien välinen vertailu auttaa päättelemään, kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä ihmisaivojen rakenteesta ja sairauksista voidaan tehdä kokeellisen eläintutkimuksen perusteella.\n\nVäitöskirjatyö tehtiin Kuopion yliopiston A.I. Virtanen -instituutin epilepsiatutkimusryhmässä professori Asla Pitkäsen johdolla.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN951-781-451-8\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-451-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
81 s.
Tekijät:
Kemppainen Samuli(diss)
Tuotekoodi 019896
20,00 €