In search of factors affeting SME performance - The case of eastern Finland

Pasanen Mika 29.11.2003\nInformaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta\nPk-yritysten johtaminen\nIn Search of Factors Affecting SME Performance: the Case of Eastern Finland\nVastaväittäjät: professori Frank Hoy, University of Texas at El Paso ja professori Asko Miettinen, Tampereen teknillinen yliopisto\nKustos: Professori Juhani Laine, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nPk-yritysten menestysstrategiat\nUutta tutkimustietoa pk-yritysten menestymiseen vaikuttavista tekijöistä\n\nTutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa pienten ja keskisuurten (pk) yritysten menestymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa tarkasteltiin menestyneiden pk-yritysten ominaisuuksia kokonaisvaltaisesti, tyypiteltiin menestyneet pk-yritykset niiden kasvuominaisuuksien ja -strategioiden mukaan, sekä vertailtiin eritasoisesti menestyneitä pk-yrityksiä. Tutkimus kokonaisuudessaan muodostaa ainutlaatuisen tutkimusasetelman. Tutkimuksessa löydettiin kolme menestyvien pk-yritysten tyyppiä: 1) vakaat itselliset selviytyjät, 2) jatkuvan kasvun innovaattorit, ja 3) hyppäyksellisen kasvun verkottujat. Tutkimus paljasti erityyppisten pk-yritysten menestyksen kaavoja tuottamalla tietoa menestyville pk-yrityksille tyypillisistä strategisista toimintamalleista. Lisäksi vertailut olemassaololtaan uhatuksi joutuneiden ja uhat välttäneiden pk-yritysten sekä menestyneiden ja epäonnistuneiden pk-yritysten välillä toivat uutta tietoa pk-yritysten menestykseen yhteydessä olevista tekijöistä. Tuloksista voivat hyötyä aloittavat ja toimivat yrittäjät, yritysjohto, paikalliset ja alueelliset kehittämistahot, rahoittajat, julkinen valta sekä muut pk-yritysten sidosryhmät.\n\nPk-yritysten menestymisellä on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys, koska yli 99 % kaikista yrityksistä on pk-yrityksiä. Niiden merkitys korostuu varsinkin perifeerisillä alueilla, missä olemassaolevat pk-yritykset ovat usein ainoita kehityksen moottoreita uusien työpaikkojen ja tulovirtojen luojina. Aiempi tutkimus on voinut selittää pk-yrityksen menestymistä vain osittain. Toisaalta perifeerisillä alueilla toimivien pk-yritysten menestystekijöitä ei ole aiemmin juurikaan tutkittu.\n\nTutkimus osoitti, että menestyneet pk-yritykset olivat ominaisuuksiltaan moninainen joukko yrityksiä, joskin myös yhteisiä piirteitä löydettiin. Saaduissa tuloksissa nousi esille mm. tiimiyrittäjyyden sekä sarja- ja portfolio-yrittäjien merkittävä osuus menestyneissä pk-yrityksissä. Menestyvillä pk-yrityksillä oli selkeät päämäärät ja ne olivat pitäytyneet alkuperäisessä liiketoiminnassaan. Asiakas- ja hankkijasuhteet, henkilöstö, osaaminen, laatu, joustavuus ja suunnitelmallisuus olivat kaikille menestyneille yrityksille tärkeitä menestystekijöitä. Näyttäisi siltä, että on olemassa lukuisa joukko toisiinsa liittyviä tekijöitä, jotka yritysjohdon täytyy ottaa huomioon yrityksen menestyksen saavuttamiseksi ja epäonnistumisen välttämiseksi.\n\nMenestyneet pk-yrityksen ryhmittyivät niiden kasvun mukaan kolmeen yritystyyppiin: 1) vakaat itselliset selviytyjät, 2) jatkuvan kasvun innovaattorit, ja 3) hyppäyksellisen kasvun verkottujat. Kuhunkin ryhmään kuuluvien yritysten kilpailuedun lähteet ja strateginen toiminta noudattivat omaa menestyksen kaavaansa. Vakaiden itsellisten selviytyjien kilpailuedun lähteet perustuivat paikallisten markkinoiden hyvään palvelemiseen ja yritysten joustavuuteen. Jatkuvan kasvun innovaattoreiden menestyksen taustalla oli niiden innovatiivisuus ja uusien markkinamahdollisuuksien hyödyntäminen. Hyppäyksellisen kasvun verkottujilla menestyksen salaisuus liittyi omaan ydinosaamiseen keskittymiseen ja verkostoituneeseen toimintatapaan. Aiempaan tutkimukseen verrattuna saadut tulokset tarjoavat kokonaisvaltaisemman ja syvällisemmän kuvan erityyppisten pk-yritysten menestykseen vaikuttavista tekijöistä.\n\nYritystyypittelyn lisäksi menestyneet yritykset jaettiin kahteen ryhmään suoritustasonsa perusteella: 1) yrityksiin, joiden olemassaolo ei ole koskaan ollut uhattuna, ja 2) olemassaololtaan joskus uhatuksi joutuneisiin, mutta selviytyneisiin yrityksiin. Näiden kahden yritysryhmän välillä löydettiin useita merkittäviä eroja, joista voidaan arvioida mm. mitä ”kuilun partaalla” käyneet yritykset ovat oppineet, ja toisaalta ovatko ”tähtiyritykset” valinnoillaan kyenneet välttämään nämä karikot.\n\nTutkimuksen loppuvaiheessa mukaan valittiin menestyneitten pk-yritysten kanssa taustoiltaan samankaltaisia konkurssin tehneitä pk-yrityksiä. Vertailun perusteella löydettiin merkittäviä eroja näiden yritysten välillä. Osa näistä eroista oli tyypillisiä vain tiettyyn yritystyyppiin kuuluville menestyneille ja epäonnistuneille yrityksille.\n\nTutkimus kohdistui olemassaoleviin, pitkäikäisiin ja suurelta osin kasvuyrityksiin. Ensimmäinen vaihe perustui laajaan kyselytutkimukseen, johon vastasi 145 (vastausprosentti 53,7) menestynyttä itäsuomalaista pk-yritystä teollisuuden, yrityspalvelujen ja matkailun alalta. Kyselytutkimuksen tuloksiin perustuen tutkimuksen toisessa vaiheessa toteutettiin haastatteluihin perustuva 18 yrityksen syvällinen case-tutkimus, jossa vertailtiin menestyneitä ja konkurssin tehneitä pk-yrityksiä.\nKuopion yliopiston julkaisuja H. Informaatioteknologia ja kauppatieteet 1. ISBN 951-781-980-3\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-980-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
338 s.
Tekijät:
Pasanen Mika(diss)
Tuotekoodi 019869
35,00 €