Starch acetate as a novel tablet excipient for extended oral drug delivery

Korhonen Ossi 26.1.2004\nFarmaseuttinen tiedekunta\nFarmasian teknologia\nStarch acetate as a novel tablet excipient for extended oral drug delivery (Tärkkelysasetaatti uutena tablettiapuaineena pitkävaikutteisissa tableteissa)\nVastaväittäjä: Professori Anne Juppo, Helsingin yliopisto\nKustos: Professori Jarkko Ketolainen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nUusi kotimainen apuaine lääkeaineiden vapautumisen säätelyyn tableteista\n\nKuopion yliopiston farmasian teknologian ja biofarmasian laitoksen ja VTT:n yhteistyönä on kehitetty uusi apuaine, tärkkelysasetaatti, säädellysti lääkeainetta vapauttaviin tablettivalmisteisiin. Alustavissa kliinisissä tutkimuksissa kyettiin osoittamaan, että tärkkelysasetaatti toimii verenpaineen hoidossa käytettävän diltiatseemin vapautumista säätelevänä apuaineena. Laboratoriotutkimuksissa tärkkelysasetaatin on havaittu toimivan myös muiden lääkeaineiden vapautumista säätelevänä apuaineena.\n\nTablettien valmistaminen vaatii aina apuaineita, varsinaisen lääkeaineen lisäksi. Useasti tavoitteena on myös, että tabletti vapauttaa lääkeaineen viivästetysti tai tietyssä kohtaa ruuansulatuskanavaa. Esimerkiksi kroonisien sairauksien hoidossa hidas, pitkäkestoinen ja tasainen lääkeaineen vapautuminen tabletista mahdollistaa kerran päivässä tapahtuvan lääkeannostelun. Annostelukertojen vähentäminen parantaa hoitomyöntyvyyttä ja alentaa hoidon kustannuksia erityisesti vanhusten lääkehoidossa. Tällaisten tablettien valmistamisessa apuaineilla on hyvin keskeinen rooli.\n\nTässä väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin tärkkelysasetaatin erilaisten valmistustapojen vaikutusta sen hiukkas- ja jauheominaisuuksiin sekä tabletoitavuuteen. Tutkimuksen keskeisiä tavoitteita oli myös selvittää miten erilaiset lääkeaineet vapautuvat tärkkelysasetaattirunkoisesta tabletista, ja luoda matemaattinen malli, jolla vapautuminen kyetään ennustamaan. Tärkkelysasetaatin kaupallistamisen kannalta merkittävin tutkimusosio oli sen toimivuuden testaaminen vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Ruuansulatuskanavassa tabletti joutuu erilaisten fysikaalisten ja kemiallisien rasitusten kohteeksi, joita on vaikea tutkia laboratoriossa. Tästä syystä myös uusien apuaineiden, kuten uusien lääkeaineiden testaaminen koehenkilöillä on välttämätöntä turvallisen ja tehokkaan lääkehoidon varmistamiseksi.\n\nTutkimuksen päätuloksena voidaan pitää sitä, että tärkkelysasetaatti toimi lääkeaineen vapautumista säätelevänä apuaineena koehenkilöillä, kuten laboratoriotulokset olivat ennustaneet. Tärkkelysasetaatti muodostaa veteen liukenemattoman tablettirungon, josta lääkeaine vapautuu diffuusiolla. Lääkeaineiden vapautumisnopeutta voidaan säädellä varsin yksinkertaisilla tekijöillä. Säätämällä tärkkelysasetaatin ja lääkeaineen suhdetta ja tablettien huokoisuutta voidaan saavuttaa eri tilanteisiin sopivia lääkeaineiden vapautumisnopeuksia.\n\nTärkkelysasetaattiteknologiaa jatkokehittää ja kaupallistaa Kuopiolainen lääkekehitysyritys Oy Polymer Corex Kuopio Ltd.\nKuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-286-8\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-286-8
Kieli:
eng
Tekijät:
Korhonen Ossi (diss)
Tuotekoodi 019831
20,00 €