Occupational health and safety profile of Punjab, Pakistan and strategies for its improvement

Pasha Tariq Sultan 14.11.2003\nLuonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta\nYmpäristötiede\nOccupational health and safety profile of Punjab, Pakistan and stategies for its improvement (Työterveys ja turvallisuus sekä suunnitelmat niiden kehittämiseksi Punjabissa Pakistanissa)\nVastaväittäjä: Professori Jorma Rantanen, Työterveyslaitos\nKustos: Professori Jyrki Liesivuori, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nKansainvälisen työjärjestön, ILO:n, arvion mukaan vuosittain noin kaksi miljoonaa ihmistä menettää henkensä työtapaturmissa, 270 miljoonaa saa tapaturmissa vakavan vamman ja peräti 160 miljoonaa ammattitaudin. Tämän aiheuttamaa taloudellista menetystä on lähes mahdotonta arvioida. Kyse on kuitenkin suuremmasta summasta kuin kansantalouksien yhteinen tuottavuuden nousu. Vaikka luvut ovat niin selviä, tietoisuus asioiden todellisesta tilasta on valitettavan heikkoa eikä kansainvälisten järjestöjen ja kansallisten hallitusten toimilla tilannetta ole pystytty merkittävästi parantamaan. Pakistanissa kuten muissakin kehitysmaissa tilanne on hälyttävä, sillä niistä puuttuvat kehityksen edellyttämät koulutetut henkilöt ja järjestynyt terveydenhuolto työterveyshuollosta puhumattakaan. Lukutaidon puute (noin 52 % lukutaitoisia) ja yleinen heikko koulutustaso asettaa esteitä nopeille parannuksille.\n\nPakistanin kaltaisessa maassa tietojen saaminen vallitsevista oloista on hankalaa, koska viranomaiset eivät yksinkertaisesti osaa kerätä oikeaa tietoa ja kerättykin tieto saattaa olla aika epäluotettavaa, mikä johtuu ainakin osittain terveyskulttuurin puutteesta maassa. Virallisten tilastojen työtapaturmaluvut ovat niin alhaisia, että niiden todenperäisyys on hyvin kyseenalainen. Vaikka ammattitautienkin korvaamista ja tilastointia varten on olemassa oma lainsäädäntönsä, tilastoja ei julkaista eikä niitä käytetä päätöksenteossa hyödyksi. Lääkärien määrä väestömäärään nähden on mitätön. Yrityksissä ei ole työsuojelupäällikköä eikä muutakaan vakiintunutta työsuojelujärjestelmää.\n\nTässä tutkimuksessa selvitettiin kemikaalien käyttöön liittyviä ongelmia 50 yrityksessä ja todettiin, että olosuhteet ovat huonot: viidesosassa yrityksistä kemikaalien turvamerkinnät puuttuivat tynnyreistä, missään ei oltu tehty työhygieenisiä mittauksia työntekijöiden altistumisten selvittämiseksi ja vain 20 % yrityksistä tarjosi henkilönsuojaimia työntekijöilleen. Teknisiä ratkaisuja työolojen parantamiseksi ei tunnettu eikä niitä oltu toteutettu. Yleensä kemikaaleille altistuminen arvioitiin suureksi kaikilla tutkituilla työpaikoilla.\n\nKansainväliset yritykset kertovat usein noudattavansa kaikissa yksiköissään ympäri maailmaa samaa yrityskäytäntöä. Kahdessatoista tutkitussa monikansallisessa yrityksessä tätä ei kuitenkaan voitu havaita. Vaikka olosuhteet niissä olivatkin paremmat kuin paikallisissa yrityksissä keskimäärin, niin vain kolmasosalla oli toimiva lääkärin vetämä terveysyksikkö. Toisaalta vain kahdella kolmasosalla oli kirjoitettu suunnitelma, jossa työterveys jollakin tavalla mainittiin.\n\nPakistanissa voimassaoleva työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö on peräisin vuodelta 1934, siis ajalta ennen valtion itsenäistymistä. Sen ulkopuolelle jää merkittävä määrä yrityksiä ja niiden työntekijöitä, erityisesti pienet yritykset ja maatalous kokonaan. Kun lisäksi työsuojelutarkastajien koulutus on vähäistä eikä se sisällä vieläkään työsuojelun perustietoja, ei heidän toimintansa työturvallisuuden lisäämiseksi ole kovin tehokasta.\n\nYK:n kehitysrahaston tuella, ILO:n toteuttamalla projektilla Lahoreen, Punjabin osavaltioon perustettiin 1987-1990 maan ensimmäinen työterveyslaitosta vastaava yksikkö. Suomen Työterveyslaitoksella oli suuri merkitys laitoksen perustamisessa, erityisesti asiantuntija-avussa. Hankkeen vetäjäkin oli suomalainen.\n\nPakistanin nykyinen hallitus on antanut uuden vakuutuksen työpolitiikkansa kehittämisestä viime vuonna (edellinen vuodelta 1972). Sen toivotaan viitoittavan tietä parempiin työoloihin ja -terveyteen.\n\nPakistanilla on kuitenkin vielä pitkä matka kuljettavana, jotta se selviää globalisaation ja kansainvälisen kaupan kiristyvillä markkinoilla.\nKuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-256-6\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-256-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
141 s
Tekijät:
Pasha Tariq Sultan (diss)
Tuotekoodi 019790
20,00 €