To survive, you have to adjust

Koskinen Liisa 12.9.2003\nYhteiskuntatieteellinen tiedekunta\nHoitotieteen didaktiikka\nTo survive, you have to adjust. Study abroad as a process of learning intercultural competence in nursing (Sopeudu, niin selviät. Opiskelu ulkomailla hoitotyön kulttuurisen asiantuntijuuden oppimisen prosessina)\nVastaväittäjät: ThT, dosentti Merja Nikkonen, Oulun yliopisto sekä PsT, erikoistutkija Kaija Matinheikki-Kokko, Jyväskylän yliopisto\nKustos: Professori Kerttu Tossavainen, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\nKulttuuristen taitojen oppiminen on hyvän hoitotyön edellytys ja suuri koulutuksellinen haaste\n\nOpiskelijavaihto-ohjelmat ovat saaneet merkittävän aseman hoitotyön koulutuksessa niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Tähänastinen opiskelijavaihtoon liittyvä tutkimus, samoin kuin raportit käytännön vaihtokokemuksista ovat tuoneet esiin pääasiallisesti vaihtoon liittyviä myönteisiä puolia. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella hoitotyön vaihto-opiskeluohjelmiin liittyy paljon kehittämishaasteita. Kaikkien vaihto-ohjelmiin osallistuvien hoitotyön opiskelijoiden kulttuuriset taidot eivät kehity ulkomaisen opiskelun aikana.\n\nTutkimuksen aihepiiri liittyy kulttuuriin, sen oppimiseen ja opetukseen ja hyvään hoitotyöhön. Tässä tutkittiin hoitotyön opiskelijoiden kulttuuristen taitojen oppimista suomalais-britannialaisessa vaihto-opiskeluohjelmassa, joka toteutui yhden suomalaisen ammattikorkeakoulun ja kuuden britannialaisten yliopiston välillä. Tulosten mukaan vaihto-opiskelu kehitti ensisijaisesti hoitotyön opiskelijaa ihmisenä. Kamppaillessaan monesti ylipääsemättömiltä tuntuvien vaikeuksien kanssa vieraassa maassa vaihto-opiskelijat joutuivat jatkuvasti kokeilemaan oman kestävyytenä äärirajoja ja havaitsivat, kuinka valtavasti heillä itse asiassa oli voimavaroja ja pärjäämisen taitoja. Tämä havainto kasvatti opiskelijoiden itseluottamusta ihmisinä ja tulevina hoitajina. Oman ’toiseuden’ kokemuksen kautta he uskoivat pystyvänsä ymmärtämään erilaisuutta myös potilaissaan. Kaikki opiskelijat eivät kuitenkaan kyenneet ylittämään sitä kulttuurista ja kielellistä muuria, jonka he kohdemaassaan väistämättä kohtasivat, vaan vetäytyivät pois vieraan kulttuurin vaikutuspiiristä, potilaskontakteista ja harjoittelupaikoista. Voidaankin todeta, että tarvitaan vaihtoa toteuttavien organisaatioiden lisääntyvää vuoropuhelua vaihto-ohjelmien kehittämiseksi. Hoitotyön vaihto-opiskelijoiden kulttuuristen taitojen oppimisen tukeminen on haaste myös heidän kanssaan vieraassa maassa työskenteleville opettajille, hoitajille ja tutoropiskelijoille. Erityisesti tutoropettajalla täytyisi olla uskallusta ja herkkyyttä heittäytyä dialogiin kulttuurishokin kanssa kamppailevan vaihto-opiskelijan kanssa.\n\nTutkimusaineisto kerättiin britannialaisilta ja suomalaisilta hoitotyön vaihto-opiskelijoilta, britannialaisten opiskelijoiden suomalaisilta opettajilta ja harjoittelua ohjanneilta käytännön hoitotyöntekijöiltä. Osallistujia oli yhteensä 57. Etnografisen aineiston muodostivat ryhmähaastattelut, oppimisdokumentit, havaintomuistiinpanot, osallistujien taustakyselyt ja tutkijan reflektiopäiväkirja ja se analysoitiin soveltaen etnografista ja narratiivista analyysia.\n\nHyvään hoitoon liitettynä kulttuuristen taitojen syvin olemus on vuorovaikutuksessa; hoitajan kyvyssä arvioida potilaansa kokonaisuutta, tämän kulttuuri mukaan lukien, olipa kyse sitten potilaan maailmankatsomuksesta, yhteiskuntaluokasta, sukupuolesta, seksuaalisesta orientaatiosta, rodusta tai etnisestä taustasta. Nykykäsityksen mukaan kulttuuriset taidot eivät ole ihmisessä luonnostaan olemassa oleva ominaisuus, vaan ihmisellä on pikemminkin taipumus pitää omaa kulttuuriaan ja sen toimintatapoja muita parempina ja oikeampina. Vaihto-opiskeluohjelmat, kuten Erasmusohjelma tässä tutkimuksessa, ovatkin merkittävä mahdollisuus kulttuuristen taitojen kehittämiseen hoitotyössä. Erasmus on suurin Eurooppalainen vaihto-ohjelma, sillä noin 300 suomalaista hoitoalan opiskelijaa opiskelee sen puitteissa vuosittain jossakin eurooppalaisessa korkeakoulussa ja saman verran eurooppalaisia nuoria opiskelee hoitamista vuosittain Suomessa. Vaihto-ohjelma tarjoaa kuitenkin ainoastaan vaihdon puitteet ja vaihtoa toteuttavien tahojen pitäisi kehittää toimintatavat, jotka mahdollistavat kulttuuristen taitojen kehittymisen.\nKuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-781-940-4\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-940-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
150 s.
Tekijät:
Koskinen Liisa (diss)
Tuotekoodi 019759
30,00 €