Physical work load as a risk factor for symptoms in the neck and upper limbs

Ketola Ritva 12.9.2003\nLääketieteellinen tiedekunta\nErgonomia\nPhysical work load as a risk factor for symptoms in the neck and upper limbs: Exposure assessment and ergonomic intervention (Fyysinen kuormitus niskan ja yläraajojen vaivojen riskitekijänä: kuormituksen arviointi ja ergonomian vaikutus)\nVastaväittäjä: Professori Gustav Wickström, Turun yliopisto\nKustos: Professori Veikko Louhevaara, Kuopion yliopisto\nVäitöskirjan tiivistelmä:\nNäyttöpäätetyöntekijöiden niskavaivat hallittavissa\n\nTässä tutkimuksessa selvitettiin tietokoneen käyttäjien niskavaivojen määrää, vaivojen syitä sekä sitä, voidaanko liikuntaelinten vaivoja vähentää ergonomian keinoin. Runsas kolmannes tutkimukseen osallistuneista terveistä näyttöpäätetyöntekijöistä sai niskavaivoja seurantavuoden aikana. Vaivojen ilmaantumiseen eivät vaikuttaneet ainoastaan työpisteen ergonomiset tekijät vaan huonolla valaistuksella, epäsopivalla lämpötilalla, huonolla ilman laadulla ja akustisilla olosuhteilla sekä kehnolla työtilasuunnittelulla oli merkitystä. Tupakoitsijoilla oli kaksinkertainen riski saada niskavaivoja verrattuna henkilöihin, jotka eivät polttaneet. Naisilla oli selvästi suurempi riski saada niskavaivoja miehiin verrattuna.\n\nKyselytutkimuksen perusteella valittujen työntekijöiden keskuudessa käynnistettiin tutkimus ergonomisten muutosten vaikutuksesta liikuntaelinten terveyteen. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt (n=124) jaettiin kolmeen ryhmään. Ergonomiaryhmän työpisteitä muutettiin kahden työfysioterapeutin opastuksella ja avustuksella. Koulutusryhmän jäsenet osallistuivat näyttöpäätetyön ergonomiaan liittyvään lyhyeen koulutustilaisuuteen. Kolmas ryhmä toimi vertailuryhmänä. Kahden kuukauden jälkeen tehdyssä seurantaselvityksessä todettiin, että ergonomiaryhmän työpisteissä oli tehty paljon muutoksia, ergonomiatilanne oli parempi ja ryhmään osallistuneilla henkilöillä oli vähemmän liikuntaelinten vaivoja kuin vertailuryhmällä. Myös koulutusryhmällä oli vähemmän vaivoja kuin vertailuryhmällä. Vaivojen osalta tulos tasaantui vuoden seuranta-aikana ryhmien välillä.\n\nErgonomiatoiminnalla ja koulutuksella voidaan vähentää liikuntaelinten epämukavuustuntemuksia erityisesti hartioiden, niskan ja yläselän alueella. Vaivojen ehkäisemiseksi ja ergonomian parantamiseksi ei riitä lyhyt koulutus, vaan tarvitaan toistuvaa intensiivistä ja yksilöllistä työntekijän ohjausta. Työterveyshuollon lisäksi ohjaukseen voivat osallistua työsuojeluhenkilöt, kaluste- ja laitetoimittajat ja mikrotukihenkilöt.\n\nNäyttöpäätetyöntekijöiden niskaoireiden ehkäisemiseksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota ympäristötekijöihin ja työtilan suunnitteluun kalusteiden ja laitteiden sijoittelun ja säätämisen lisäksi.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-351-1\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-351-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
88 s.
Tekijät:
Ketola Ritva (diss)
Tuotekoodi 019757
20,00 €