Hyperinsulinaemia and the risk of cardiovascular disease

Pyörälä Marja 9.5.2003\nLääketieteellinen tiedekunta\nSisätaudit\nHyperinsulinaemia and the risk of cardiovascular disease. The 22-year follow-up results of the Helsinki Policeman Study (Suurentunut veren insuliinipitoisuus sydän- ja verisuonitautien vaaran ennustajana. Helsingin Poliisitutkimuksen 22-vuotisseurannan tulokset)\nVastaväittäjä: Professori Tapani Rönnemaa, Turun yliopisto\nKustos: Professori Markku Laakso, Kuopion yliopisto Väitöskirjan tiivistelmä:\n\nVeren insuliinipitoisuuden yhteys sydän- ja verisuonitauteihin on ollut tutkijoiden mielenkiinnon kohteena jo yli 30 vuoden ajan. Helsingin Poliisitutkimus oli ensimmäisiä väestötutkimuksia, joissa osoitettiin suurentuneen veren insuliinipitoisuuden ennustavan sepelvaltimotaudin vaaraa. Tätä koskevat Helsingin Poliisitutkimuksen 5 vuoden seurantaan perustuvat havainnot julkaistiin vuonna 1979. Sittemmin on käynyt ilmi, että suurentuneeseen veren insuliinipitoisuuteen ja sen taustalla olevaan heikentyneeseen kudosten insuliiniherkkyyteen liittyy eräiden muiden sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöiden kasauma. Näitä vaaratekijöitä ovat lihavuus, eritoten vyötärölihavuus, korkea verenpaine, veren rasvapitoisuuksien poikkeavuudet ja suurentunut veren glukoosipitoisuus. Tätä vaaratekijöiden kasaumaa on ryhdytty kutsumaan metaboliseksi oireyhtymäksi.\n\nVäitöskirja perustuu Helsingin Poliisitutkimuksen 22-vuotisseurantaan. Tutkimusaineistoon kuului 970 tervettä miestä, jotka olivat vuosina 1971-1972 tehdyn alkututkimuksen ajankohtana 34-64-vuotiaita. Seuranta-aikana 276 miestä kuoli, 130 heistä sydän- ja verisuonitauteihin. Kaikkiaan 164 miehelle sattui vakava sepelvaltimotautikohtaus ja 70 miehelle vakava aivovaltimotautikohtaus. Suurentunut veren insuliinipitoisuus ennusti vakavan sepelvaltimotautikohtauksen vaaraa koko seuranta-ajan, mutta voimakkaimmin ensimmäisten 10 seurantavuoden kuluessa, jolloin suurentuneeseen insuliinipitoisuuteen liittyi yli kaksinkertainen vaara.. Tämä vaaran suureneminen oli muista vaaratekijöistä riippumaton. Suurentunut veren insuliinipitoisuus ennusti myös aivovaltimotautikohtauksen vaaraa, mutta tämä yhteys selittyi osittain lihavuuden yhteydellä aivovaltimotautien vaaraan. Suurentunut veren insuliinipitoisuus ennusti myös sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta ja kokonaiskuolleisuutta. Ns. faktorianalyysilla muodostettu uusi vaaratekijämuuttuja, joka kuvaa metaboliseen oireyhtymään kuuluvien vaaratekijöiden yhteisvaikutusta, ennusti yhtä voimakkaasti sekä sepelvaltimotaudin että aivovaltimotautien vaaraa.\n\nTutkimus osoittaa, että suurentunut veren insuliinipitoisuus ja sen taustalla oleva heikentynyt kudosten insuliiniherkkyys sekä siihen liittyvä metabolinen oireyhtymä ennustavat sydän- ja verisuonitautien vaaraa myös pitkällä aikavälillä. Tiedetään, että lihavuus, vähäinen liikunta ja runsaasti tyydyttyneitä rasvoja sisältävä ravinto heikentävät kudosten insuliiniherkkyyttä ja edistävät metabolisen oireyhtymän ilmaantumista. Niinpä elämäntavoilla, liikapainon välttämisellä tai jo ilmaantuneen liikapainon vähentämisellä, säännöllisellä liikunnalla ja terveellisellä ruokavaliolla, voidaan ehkäistä metabolisen oireyhtymän ilmaantumista ja siten myös sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen vaaraa.\nKuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 299. ISBN 951-781-899-8\nKuopion yliopisto\nViestintä\ntiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-899-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
173 s.
Tekijät:
Pyörälä Marja (diss)
Tuotekoodi 019730
30,00 €