Assesment of airway inflammation in association with exposure to microbes present in moisture-damaged buildings

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 7.6.2002 tarkastettavaksi\n LL, erikoislääkäri Minna Purokiven väitöskirja Assessment of airway inflammation in\n association with exposure to microbes present in moisture-damaged buildings\n (Hengitysteiden tulehdusvasteen määrittäminen kosteusvauriorakennuksissa altistuneilla\n henkilöillä). Vastaväittäjänä oli dosentti Hannu Puolijoki Tampereen yliopistosta ja\n väitöstilaisuuden valvojana professori Hannu Tukiainen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Useat väestötutkimukset ovat osoittaneet, että kosteusvaurioituneessa rakennuksessa työskentely on\n yhteydessä erilaisiin terveysvaikutuksiin kuten hengitystieoireisiin. Kosteusvauriorakennuksen\n mikrobeille ja niiden aineenvaihduntatuotteille altistumisen aiheuttamat biokemialliset muutokset\n hengitysteiden limakalvoilla on voitu osoittaa koe-eläintöissä, mutta kliinisessä työssä lääkärin\n vastaanotolla altistuneiden henkilöiden hengitysteiden tulehdusvasteiden selvittämistä on rajoittanut\n laajojen potilasryhmien tutkimiseen sopivien tutkimusmenetelmien puute. Perinteiset, ilmatieahtaumaa\n mittaavat menetelmät on todettu tässä yhteydessä riittämättömiksi. \n\n Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää potilaaseen kajoamattomien näytteenottomenetelmien -\n indusoitu yskös ja uloshengitysilman typpioksidimittaus - sopivuus kosteusvaurioituneessa\n rakennuksessa oireilevien henkilöiden tutkimiseen, ja tunnistaa tulehduksen välittäjäaineita, joita\n voitaisiin käyttää altistuneiden henkilöiden seurannassa. Edellä mainituin menetelmin kerättyjä näytteitä\n verrattiin nenähuuhteella kerättyihin näytteisiin. \n\n Yskösnäytteen saamiseksi koehenkilöt hengittivät ultraäänisumutteella höyrystettyä hypertonista\n keittosuolaliuosta. Tämä menetelmä on osoittautunut astmapotilailla tehdyissä tutkimuksissa\n turvalliseksi ja toistettavaksi. Uloshengityksen typpioksidimittausta on aiemmin käytetty esimerkiksi\n astmaan liittyvän hengitystietulehduksen vaikeusasteen ja hoidon tehon arvioinnissa. Nenähuuhde on\n aiemmin osoittautunut hyvin toistettavaksi menetelmäksi nenän limakalvon tulehdusmuutosten\n arvioinnissa allergisissa sairauksissa mutta myös hengitysilman epäpuhtauksien aiheuttamien\n tulehdusmuutosten arvioinnissa. \n\n Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin terveillä, vapaaehtoisilla koehenkilöillä indusoitu\n yskös menetelmän ja uloshengityksen typpioksidimittauksen toistettavuutta. Määritetyt\n tulehdusmerkkiaineet (TNFa, interleukiini (IL)-4, IL-6, ECP) ja valkosolujen erittelylaskenta\n osoittautuivat hyvin toistettaviksi kuten myös typpioksidimittaus uloshengitysilmasta. \n\n Tutkimuksen toisessa vaiheessa edellä mainituin menetelmin kerättiin näytteitä kosteusvaurioituneessa\n koulussa ja sisäilmaltaan normaaliksi todetussa koulussa työskenteleviltä aikuisilta koehenkilöiltä.\n Näytteitä kerättiin altistumisen aikana keväällä ja talvella sekä kesä- ja talvilomien lopussa. Työaikana\n kerätyissä näytteissä voitiin kosteusvaurioituneessa rakennuksessa työskentelevillä henkilöillä todeta\n sekä ylä- että alahengitysteiden näytteissä tilastollisesti merkitsevää nousua eri\n tulehduksenvälittäjäaineissa. Altistuneet henkilöt raportoivat kyselylomakkeessa lukukauden aikana\n enemmän hengitystieoireita, mikä on sopusoinnussa saatujen mittaustulosten ja aiempien tutkimusten\n kanssa. Ylähengitysteistä mitatut tulehdusvasteet ennustivat vain heikosti alahengitysteiden\n tulehdusvasteita. Typpioksiditasoissa altistus- ja lomajaksojen tai tutkittujen ryhmien välillä ei voitu\n osoittaa merkitsevää vaihtelua. Uloshengityksen typpioksidimittauksen ja ysköksestä tehdyn\n typpioksidimäärityksen välillä ei voitu myöskään osoittaa korrelaatiota. \n\n Indusoidun ysköksen ja uloshengityksen typpioksidimittauksen hyvä toistettavuus, siedettävyys ja\n potilaaseen kajoamattomuus antaa vahvan perustan niiden käytölle kosteusvaurioituneessa\n rakennuksessa altistuneiden henkilöiden tutkimisessa. Saadut tulokset viittaavat siihen, että sisäilman\n epäpuhtauksille altistuminen voi käynnistää tulehdusvasteen sekä ylä- että alahengitysteiden\n limakalvoilla. Mikään tutkituista menetelmistä ei yksinään riitä selvittämään koko hengitysteiden\n tulehdustilaa. Lisätutkimusta tarvitaan sopivien tulehdusmerkkiaineiden valitsemiseksi\n kosteusvauriorakennuksessa tapahtuneen altistumisen ja siitä toipumisen seurantaan. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 276. ISBN 951-781-876-9 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-876-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
70 s.
Tekijät:
Purokivi Minna (diss)
Tuotekoodi 019609
20,00 €