Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena - vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa

Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 6.4.2002\n tarkastettavaksi YTL Kaarina Mönkkösen väitöskirja Dialogisuus kommunikaationa ja\n suhteena. Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön\n vuorovaikutuksessa. Vastaväittäjänä oli dosentti, PsT Jaakko Seikkula Jyväskylän\n yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Anja Koski-Jännes Kuopion\n yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Sosiaalipsykologian alaan kuuluvassa väitöskirjassa käsitellään sosiaalialan asiakastyön\n vuorovaikutuskysymyksiä dialogisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli eritellä\n dialogisen vuorovaikutuksen ongelmia asiakastyön vuorovaikutuksessa ja tuoda näitä kytkentöjä\n myös laajempiin vuorovaikutuskulttuurisiin kysymyksiin kuten esimerkiksi tämän päivän\n keskusteluun lasten ja nuorten ongelmista. Tutkimusmetodeina on käytetty laadullisia\n tutkimusmenetelmiä, jolloin tutkija on osallistunut erilaisten sosiaalialan asiakastyötä tekevien\n yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan ja kerännyt tutkimusmateriaalia useista eri lähteistä.\n Lisäksi tutkimuksessa on analysoitu sekä päihde- ja lastensuojelutyötä tekevien ammattihenkilöiden,\n aikuisten ja nuorten päihdeasiakkaiden että kansalaisjärjestöissä toimivien henkilöiden kuvaamia\n tarinoita toimivasta ja toimimattomasta asiakassuhteesta. \n\n Tutkimustulokset tiivistyvät erilaisiin teoreettisiin vuorovaikutusorientaatioiden näkökulmiin, joiden\n kautta tutkimuksessa tarkastellaan myös laajempaa vuorovaikutuskulttuuriamme.\n Vuorovaikutuskulttuurin muutosta tutkimuksessa kuvataan asiantuntijakeskeisen, asiakaskeskeisen\n ja dialogisen orientaatioiden kautta. Asiantuntijakeskeinen näkökulma viittaa asiantuntijavaltaan,\n jossa työntekijä määrittelee asiakkaan elämän ongelmia ja näkee selkeitä syy-seuraus suhteita hänen\n menneissä elämäntapahtumissaan ja toiminnassa. Tutkimusaineistossa tällainen orientaatio tuli\n suhteellisen vahvasti esiin. Se tuli esiin myös siinä, että asiakassuhteen ongelmat määriteltiin yleensä\n asiakkaan ongelmiksi ja vastaavasti asiakassuhteen toimivuus työntekijän ansioksi.\n Asiakaskeskeinen orientaatio tuli puolestaan esiin kuvauksissa, joissa puhutaan asiakkaan tarpeista\n lähtevästä työstä. Tähän näkökulmaan kuuluu myös, että auttaja määrittyy suhteellisen neutraalina\n toimijana, joka ei ota kantaa, ei neuvo, ei puutu millään asiakkaan tilanteeseen. Tällaisen\n asiakaskeskeisen orientaation ongelmat tulivat esiin vuorovaikutustilanteissa, joissa ammattilainen\n toimii ns. nuoren ehdoilla sen sijaan että asettuisi vastavuoroiseen vastuuttavaan suhteeseen hänen\n kanssaan. Tällainen auttamissuhde lisää kuitenkin asiakkuuteen liittyvää peliä ja saattaa vahvistaa\n esimerkiksi asiakkuuden ja nk. syrjäytyneen identiteettiä. Tutkimusaineistossa näitä kuvauksia tuli\n esiin sekä alaikäisten nuorten ja aikuisten päihdeasiakkaiden tarinoissa että työntekijöiden\n kuvaamissa tarinoissa, mutta myös kenttätutkimusaineistossa. \n\n Dialogisessa näkökulmassa vuorovaikutus nähdään vastavuoroisena suhteena, jossa ei pyritäkään\n menemään kenenkään ehdoilla. Vastavuoroisessa suhteessa myös valta ja vastuu tuodaan avoimesti\n esiin. Dialogiseen vuorovaikutukseen liittyvää puhetta tutkimusaineistossa ei juurikaan esiintynyt,\n mikä kertoo asiantuntijakeskeisten ja asiakaskeskeisten näkökulmien vahvasta asemasta\n asiakastyön kulttuurissa. Myös julkisessa keskustelussa puhutaan vanhemmuuden katoamisesta,\n johon etsitään lääkkeeksi kieltoa ja kuria. Samalla kuuluu vastaääniä, että lasta ei tule kieltää ja\n kontrolloida liiaksi aikuisten ulkoapäin asettamiin ehtoihin. Tilanteet, jossa ammattilaiset käyvät\n kiistaa alaikäisen lapsen tilanteeseen puuttumisesta ja vaitiolovelvollisuudesta heijastelee kulttuuria,\n jossa dialogisen suhteen mahdollisuudet ovat jääneet hyödyntämättä. Harvemmin ilmiötä\n tarkastellaan vuorovaikutussuhteen tai koko vuorovaikutuskulttuurin ongelmana, jota\n asiantuntijavaltaistuneessa yhteiskunnassa ihmissuhdealan ammattilaiset ovat omalta osaltaan\n luomassa. Sosiaalialan asiakastyössä toisen tarpeista lähtevä kohtaaminen on nostettu keskiöön\n samalla kun vallasta, vastuusta ja yhteisen totuuden rakentumisesta puhuminen on jäänyt keskustelun\n ulkopuolelle. Tähän liittyy ihmissuhdealojen positiivinen retoriikka, jossa ei yleensä tarkastella\n asiakassuhteen negatiivisia ulottuvuuksia. Dialogisen vuorovaikutuksen kannalta kuitenkin\n vuorovaikutuksen kaikkien tasojen arviointi on keskeistä. Tutkimuksessa luodaan uutta käsitteistöä\n sosiaalialan asiakastyön tarkasteluun, mutta näitä tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin lasten ja\n nuorten kanssa tehtävässä työtä, tiimien ja yhteisöjen toimintaa arvioitaessa. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 94. ISBN 951-781-933-1 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto

ISBN-10:
951-781-933-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
97 s.
Tekijät:
Mönkkönen Kaarina (diss)
Tuotekoodi 019581
25,25 €