Pain management and outcome in children after adenoidectomy

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 8.3.2002 tarkastettavaksi\n LL Henri Tuomilehdon väitöskirja Pain Management and Outcome in Children After\n Adenoidectomy. A Special Reference to Different Administration Routes of Ketoprofen\n (Ketoprofeenin käyttö lasten päiväkirurgisen kitarisaleikkauksen jälkeisessä\n kivunhoidossa; eri annostelumuotojen vertailu sekä ennakoivan kivunhoidon vaikutus\n lasten psyykkiseen selviytymiseen leikkauksen jälkeen). Vastaväittäjänä oli professori\n Markus Rautiainen Tampereen yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori\n Juhani Nuutinen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Huonosti hoidetun kivun tiedetään hidastavan lasten psyykkistä selviytymistä toimenpiteestä\n\n Kitarisan poistoleikkaus on lasten yleisin päiväkirurginen toimenpide. Ilman riittävää kipulääkitystä\n yli puolet lapsista kokee vähintään kohtalaisen kovaa kipua kitarisaleikkauksen jälkeen. Aiempien\n tutkimusten perusteella tiedetään, että kivun voimakkuus ennustaa lasten psyykkistä toipumista\n leikkauksesta. Turvallinen ja tehokas leikkauksen jälkeinen kipulääkitys on siis tärkeää myös\n lapsilla. Tulehduskipulääkkeitä, esimerkiksi ketoprofeenia, käytetään yleisesti aikuispotilailla, mutta\n niiden käyttöä lapsipotilailla on tutkittu varsin niukasti. Lisäksi ketoprofeenin, kuten muidenkaan\n kipulääkkeiden, eri valmistemuotoja ei ole luotettavasti vertailtu leikkauksen jälkeisen kivunhoidon\n tehokkuudessa. \n\n Tutkimusaiheina olivat, onko peräpuikkojen käyttö lapsilla perusteltua, vai saadaanko yhtä hyvä\n vaikutus suun kautta annetulla lääkkeellä, ja pitääkö kipulääke sairaalassa pistää lihakseen vai onko\n suoneen annettu kipulääkitys yhtä tehokasta ja turvallista. \n\n Parantaako ennakoiva kipulääkitys lasten selviytymistä?\n\n Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli parantaa päiväkirurgisesti hoidettujen lasten kivunhoitoa ja\n edistää heidän psyykkistä selviytymistä toimenpiteen jälkeen. Tutkimus tehtiin yhteistyössä KYS:n\n Korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä Anestesiologian ja tehohoidon klinikoiden välillä. Tavoitteena\n oli ensinnäkin selvittää ennakoivan ja säännöllisen kivunhoidon vaikutusta lapsen psyykkiseen\n selviytymiseen päiväkirurgisesta kitarisanpoistoleikkauksesta. Toiseksi vertailla ketoprofeenin eri\n valmistemuotojen, peräpuikon, suun kautta nautittavan mikstuuran, sekä laskimoon ja lihakseen\n annetun pistoksen, turvallisuutta ja tehokkuutta lasten leikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa.\n Kolmas tarkoitus oli verrata suun kautta otetun ja lihakseen pistetyn ketoprofeenin imeytymistä ja\n erittymistä elimistöstä lapsipotilailla. \n\n Tutkimukseen osallistui yhteensä 363 1-10-vuotiasta lasta. Lapset tulivat\n kitarisanpoistoleikkaukseen 1999-2000 aikana KYS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikkaan.\n Toimenpide oli päiväkirurginen. Tutkimuksessa arvioitiin ketoprofeenin eri valmistemuotojen\n tehokkuutta lasten leikkauksen jälkeisen kivunhoidossa. Kipulääkkeen tehokkuutta mitattiin koetun\n kivun voimakkuudella ja lisäkipulääkkeen tarpeella lisäksi verrattiin suun kautta nautitun ja lihakseen\n annetun ketoprofeenin imeytymistä, saavutettuja veripitoisuuksia, ja lääkkeen erittymistä elimistöstä.\n Tutkittiin myös lasten kitarisaleikkauksen jälkeistä toipumista sekä kivun että psyykkisen\n selviytymisen suhteen. Tämä tutkimus suoritettiin kolmen viikon kotiseurantana. \n\n Ennakoiva kipulääkitys on tehokas ja turvallinen \n\n Tutkimuksessa todettiin ennakoiva kipulääkitys tehokkaaksi ja turvalliseksi. Ne lapset, jotka saivat\n ketoprofeenia toimenpiteen aikana tarvitsivat merkittävästi vähemmän lisäkipulääkettä heräämössä\n kuin ne lapset, jotka saivat ennakoivana lääkityksenä lumevalmistetta. Ketoprofeenin eri\n valmistemuotojen välillä ei todettu eroa lisäkipulääkkeen tarpeessa, eikä kipulääkettä tarvitsevien\n lasten määrässä. Ketoprofeenin käyttö oli turvallista, lääkkeellä ei ilmennyt haittavaikutuksia. \n\n Lihakseen pistämistä ei tarvita lapsipotilailla\n\n Lääkeaineominaisuuksien osalta suun kautta nautitun ja lihakseen annetun ketoprofeenin välillä ei\n ollut eroa, suun kautta annettu lääke imeytyi hyvin ja saavutetut veripitoisuudet olivat samaa luokkaa\n lihakseen pistetyn lääkitykseen verrattuna. Johtopäätös on, ettei lääkkeen annostelu lihakseen ole\n perusteltua. Kun lapsella on valmis suoniyhteys, niin sanottu ”tiputus”, ketoprofeeni kannattaa antaa\n suoraan suoneen. Kun lapsi pystyy nielemään, lääkitystä voi jatkaa suun kautta. \n\n Kipulääkitystä tarvitaan kolmen päivän ajan kitarisaleikkauksen jälkeen\n\n Tutkimus osoittaa, että kitarisaleikkauksen jälkeinen kipu on yleistä, yhdeksän lasta kymmenestä\n tarvitsi kipulääkettä kotona. Merkittävä kipu kestää kolmisen päivää, ensimmäinen leikkauksen\n jälkeinen päivä on pahin. Ennakoivaa kipulääkitystä käytettäessä lasten psyykkiseen selviytymiseen\n liittyvät ongelmat leikkauksen jälkeen ovat harvinaisia. \n\n Ennakoiva kipulääkitys on päiväkirurgisilla potilailla tehokasta\n\n Päiväkirurginen toiminta lisääntyy voimakkaasti ja samalla potilaiden kotiutus nopeutuu. Lapsille\n tehdään paljon päiväkirurgisia toimenpiteitä joihin saattaa liittyä jälkikipua. Lapsipotilaiden\n vanhemmat huolehtivat toimenpiteen jälkeisestä kotihoidosta, mm. riittävästä kipulääkityksestä.\n Tehokkaan ja samalla turvallisen kipulääkityksen osoittaminen, sopivan valmistemuodon valinta, ja\n riittävä käytön opettaminen ovat keskeisiä hoidon onnistumisen kannalta. Tutkimuksemme osoittaa,\n että ennakoiva kivunhoito toimii hyvin ja lasten kitarisan poistoleikkauksen jälkeen kivunhoidon tulisi\n jatkua säännöllisenä 3 vrk:n ajan leikkauksen jälkeen. Tutkimuksemme perusteella suositellaan\n lapsipotilaille suonensisäisen ketoprofeenin käyttöä niin kauan, kun suoniyhteys on käytössä\n (sairaalaolosuhteissa). Tämän jälkeen, kun lapsi kykenee nielemään, suositellaan suun kautta\n nauttivaa lääkemuotoa. Riittävä kivunhoito turvaan sen että lapselle ei jää epämiellyttävää\n kokemusta toimenpiteestä. \n\n Lasten vanhemmat kokivat tehdyn tutkimuksen tärkeäksi\n\n Lasten vanhemmat kokivat tehdyn tutkimuksen tärkeäksi mikä parantaa tutkimustulosten arvoa ja\n luotettavuutta merkittävästi. Kaikki tutkimukseen mukaan pyydetyt osallistuivat siihen, ja 98 %\n vanhemmista palautti lasten toipumista kuvaavan kaavakkeen sekä viikon että kolmen viikon\n kuluttua toimenpiteen jälkeen. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 269. ISBN 951-781-869-6 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-869-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
84 s.
Tekijät:
Tuomilehto Henri (diss)
Tuotekoodi 019572
20,00 €