Functional radiography in diagnosis of segmental lumbar spine instability

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 11.1.2002 tarkastettavaksi\n LL Marja Pitkäsen väitöskirja Functional Radiography in Diagnosis of Segmental Lumbar\n Spine Instability (Toiminnalliset röntgenkuvaukset lannerangan epästabiiliuden\n diagnosoinnissa). Vastaväittäjänä oli dosentti Kaj Tallroth Helsingin yliopistosta ja\n väitöstilaisuuden valvojana professori Seppo Soimakallio Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Lannerangan epästabiiliuden määritelmä on kiistelty ja epätarkka. Koska lannerangan epästabiiliuden\n kliiniset oireet ja löydökset eivät ole yksiselitteisiä ja tyypillisiä, on lannerangan toiminnallista\n kuvantamista pidetty tarpeellisena epästabiiliuden selvittämisessä. Useita tavallisessa\n röntgenkuvauksessa nähtäviä löydöksiä on pidetty lannerangan epästabiiliuteen viittaavina muutoksina.\n Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri toiminnallisten röntgentutkimusten käyttökelpoisuutta\n lannerangan epästabiiliuden diagnosoimisessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää voiko\n tavanomaisissa röntgenkuvissa nähtävillä muutoksilla ennustaa lannerangassa toiminnallisella\n kuvauksella todettavaa epästabiiliutta. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin eteen-taaksetaivutuskuvien\n käyttökelpoisuutta arvioitaessa kipua potilailla, joille oli tehty leikkaus lannerangan ydinkanavan\n ahtauden takia. \n\n Tutkimuksen koko potilasmäärä oli 806, joista 615 oli lähetetty toiminnalliseen röntgenkuvaukseen\n kliinisesti epäillyn lannerangan epästabiiliuden takia. Kolmelle sadalle potilaalle tehtiin sekä\n lannerangan sivutaivutuskuvaukset että eteen-taaksetaivutuskuvaukset. 315 potilaalle tehtiin\n lannerangan traktio-kompressiokuvaukset (venytys-puristuskuvaus) ja eteen-taaksetaivutuskuvaukset.\n Loput 191 potilasta, jotka oli aikaisemmin leikattu lannerangan ydinkanavan ahtauden takia, oli\n lähetetty toiminnalliseen röntgenkuvaukseen lannerangan kivun selvittämistä varten.\n Eteen-taaksetaivutuskuvista ja venytys-puristuskuvista mitattiin vaakasuuntainen liikkuvuus ja\n kulmaliikkuvuus lannerangan liikesegmenteistä. Sivutaivutuskuvista arvioitiin epänormaali pituusakselin\n suuntainen kiertyminen ja epätahtinen taipuminen. Kahdensadanviidentoista potilaan lannerankakuvista\n rekisteröitiin kahdeksan eri löydöstä. \n\n Eteen-taaksetaivutuskuvissa 27%:ssa, sivutaitustuskuvissa 17%:ssa mutta venytys-puristuskuvissa\n vain 2%:ssa oli nähtävissä epästabiiliuden löydöksiä. Degeneratiivisessa ja spondylolyyttisessa\n spondylolisteesissa oli monimuuttujamallissa kohonnut esiintyvyys eteenpäin suuntautuvan\n vaakasuuntaisen liukuman suhteen. Retrolisteesi oli vahvin riippumaton tekijä taaksepäin suuntautuvan\n vaakasuuntaisen liukuman ennustajana. \n\n Tämä tutkimus osoitti sivutaivutuskuvausten ja venytys-puristuskuvausten rajoittuneen merkityksen\n lannerangan epästabiiliutta epäiltäessä. Vain osalla potilaista, joilla kliinisesti oli epäilty lannerangan\n epästabiiliutta, tuli eteen-taaksetaivutuskuvissa epästabiiliutta näkyviin. Radiologista epästabiiliutta\n voitiin ennustaa natiiviröntgenkuvissa nähtävillä rakenteellisilla muutoksilla. Edelleen jää kuitenkin\n epäselväksi onko kliinisen epästabiiliuden kriteerit epätarkoituksenmukaisia vai radiologisen testin\n diagnostinen suorituskyky huono. Näiden tosiasioiden perusteella indikaatiot toiminnalliseen\n lannerangan kuvaukseen tulee olla tiukat ja kuvaus olisi varattava tilanteisiin, joissa potilaan oireet eivät\n yksiselitteisesti selity joko kliinisellä kuvalla ja tavallisella röntgenkuvalla tai kuvausta tarvitaan\n jatkohoidon, erityisesti leikkaushoidon päättämistä varten. Kuvaus tulisi olla vain selkäsairauksiin\n perehtyneen lääkärin käytössä ja tutkimuksia olisi hyvä tehdä vain paikoissa joissa on tähän riittävä\n kokemus. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-863-7 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n

ISBN-10:
951-781-863-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
59 s.
Tekijät:
Pitkänen Marja (diss)
Tuotekoodi 019556
18,15 €