Ozone and hyperoxia mediated oxidative stress in rainbow trout and arctic charr

Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa esitettiin\n 22.12.2001 tarkastettavaksi FM Ossi Ritolan väitöskirja Ozone and hyperoxia mediated\n oxidative stress in rainbow trout (Oncorhychus mykiss) and Arctic charr (Salvelinus\n alpinus) (Otsonin ja ylikylläisen hapen aiheuttama oksidatiivinen stressi kirjolohella ja\n nieriällä). Vastaväittäjänä oli dosentti Jorma Piironen RKTL:n Joensuun riistan- ja\n kalantutkimuslaitoksesta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Ossi V. Lindqvist\n Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Kalanviljelyn kehittyessä yhä enemmän ympäristöä säästävään suuntaan käytetään tuotettua\n kalakiloa kohden yhä vähemmän vettä. Vesimäärän vähetessä tarvitaan tehokkaampia\n vedenpuhdistus- ja desinfiointimenetelmiä takamaan kalojen hyvinvointi kasvatusaltaissa. Yksi\n varteenotettava desinfiointimenetelmä on veden otsonointi, jonka valmistuksen yhteydessä\n sivutuotteena syntyvää happea voidaan hyödyntää kalanviljelyssä. Hapekkaat kasvatusolosuhteet\n lisäävät kasvatustilan käyttötehokkuutta ja takaavat kaloille optimaaliset kasvuolosuhteet.\n Valitettavasti sekä otsonin että liian hapekkaan veden on todettu aiheuttavan lohikaloille ongelmia. \n\n Otsonin hajotessa vedessä syntyy runsaasti lyhytikäisiä happiradikaaleja, jotka voivat olla kaloille\n haitallisia suurina pitoisuuksina. Mikäli happiradikaalien, kuten hydroksyyli- ja\n superoksidiradikaalien, määrä vedessä ja myös kalassa ylittää kalan solujen sisäisen\n antioksidanttipuolustusjärjestelmän kapasiteetin, syntyy oksidatiivinen stressi. Tätä elimistölle\n haitallista tilaa vastaan kala aktivoi eri antioksidanttientsyymien toiminnan sekä tehostaa solun\n sisäisen antioksidantin, glutationin, muodostusta happiradikaalien hyökkäyksille altistuneissa\n kudoksissa, kuten kiduksissa ja veren punasoluissa. Vastaavia ongelmia voi esiintyä myös liian\n hapekkaan veden vaikutuksesta. \n\n Tässä työssä määritettiin kirjolohen ja nieriän antioksidanttipuolustusjärjestelmän toiminnan kannalta\n keskeisten entsyymien aktiivisuuksien perustasot normaaleissa kasvatusoloissa ja verrattiin\n otsonoinnin sekä hapella ylikyllästetyn veden aiheuttamia muutoksia toisiinsa. Tämän tutkimuksen\n mukaan sekä otsonointi- että vedessä oleva ylikylläinen happi riittävän suurina pitoisuuksina\n aiheuttavat kalassa oksidatiivisen stressin, josta hapella ylikyllästetyssä vedessä olleet kalat selvisivät\n nopeammin. Kalojen veren punasolujen glutationi osoittautui aktiiviseksi ja tehokkaaksi torjujaksi\n happiradikaalien hyökkäyksissä ja pystyi vähentämään solukalvojen rasvojen hapettumista. \n\n Työn tuloksia voidaan hyödyntää lohikalojen kuljetuksissa, lisähappea käyttävissä\n kalanviljelylaitoksissa sekä otsonia veden desinfiointiin käyttävissä kiertovesilaitoksissa ja\n akvaariossa. Esimerkiksi kirjolohen antioksidanttipuolustusjärjestelmän toiminnan kannalta on\n suositeltavaa antaa kalojen toipua enemmän kuin 24 h happialtistuksen jälkeen ja enemmän kuin 48\n h otsonialtistuksen jälkeen ennen mahdollista uutta altistusta. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-230-2 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto

ISBN-10:
951-781-230-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
69 s.
Tekijät:
Ritola Ossi (diss)
Tuotekoodi 019553
18,15 €