Adrenocortical function, bone metabolism, and growth in asthmatic children during the initiation phase of inhaled steroid therapy

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 7.12.2001 tarkastettavaksi\n LL, erikoislääkäri Senja Kanniston väitöskirja Adrenocortical function, bone metabolism,\n and growth in asthmatic children during the initation phase of inhaled steroid therapy\n (Inhaloitavien steroidien vaikutus astmalasten lisämunuaiskuoren toimintaan, luuston\n aineenvaihduntaan ja kasvuun steroidihoidon alkuvaiheessa). Vastaväittäjänä oli dosentti\n Matti Salo Tampereen yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Raimo\n Voutilainen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Astma on lasten yleisin pitkäaikaissairaus, jota sairastaa noin 4-7 % kouluikäisistä lapsista.\n Tavanomaisimpia ja tehokkaimpia lääkkeitä astman hoidossa ovat inhaloitavat steroidit\n (=hengitettävät kortisonivalmisteet). Ne rauhoittavat tehokkaasti astman aiheuttamaa\n limakalvotulehdusta ja siten vähentävät taudista aiheutuvia oireita. Kortisonin pitkäaikaiseen\n käyttöön tiedetään liittyvän myös haittavaikutuksia, kuten painon nousua, hidastunutta pituuskasvua\n ja elimistön oman kortisolituotannon ehtymistä. Suihkeiden mukana saatava kortikosteroidimäärä\n jää yleensä niin pieneksi, että suurimmalle osalle potilaista inhaloitavista steroideista ei aiheudu\n haittavaikutuksia. Osa lapsista näyttäisi olevan tavanomaista herkempiä kortikosteroidien\n sivuvaikutuksille, minkä vuoksi tarvitaan keinoja haittavaikutusten varhaiseksi toteamiseksi. Erityisen\n tärkeää tämä on kasvuvaiheessa olevilla lapsipotilailla. \n\n Tässä työssä tutkittiin inhaloitavien steroidien vaikutuksia lasten omaan kortisolituotantoon, luuston\n aineenvaihduntaan ja lasten kasvuun astman hoidon alkuvaiheessa. Elimistön oman\n kortisolituotannon ehtyminen on seurausta lisämunuaiskuoren vajaatoiminnasta. Lisämunuaiskuoren\n toimintakapasiteettia mitattiin rasituskokeella (ns. matala-annos ACTH-koe) ja määrittämällä\n lisämunuaiskuoren tuottamien hormonien pitoisuuksia (kortisoli, DHEA-S) verestä. Kortikosteroidit\n voivat hidastuttaa myös luuston aineenvaihduntaa ja aiheuttaa siten luukudoksen vähenemistä ja\n lasten pituuskasvun hidastumista. Inhaloitavien steroidien vaikutusta luustoon tutkittiin verenkierrossa\n olevien luun muodostumista ja hajoamista kuvaavien aineenvaihduntatuotteiden avulla. Tutkimuksen\n kuluessa seurattiin tarkoin lasten pituuskasvua ja pyrittiin selvittämään, näkyisivätkö mahdolliset\n hoidon haittavaikutukset myös lasten pituuskasvussa. \n\n Inhaloitavat steroidit ovat tehokkuutensa ja käyttömukavuutensa vuoksi ensisijaisia lääkkeitä myös\n lasten astman hoidossa. Suurimmalle osalle astmalapsista inhaloitavat steroidit olivat sekä tehokkaita\n että turvallisia lääkkeitä. Kuitenkin noin joka viidennellä, tavanomaisiakin astmalääkeannoksia\n käyttävistä lapsista oli todettavissa oireetonta ja lääkeannoksesta riippuvaa lisämunuaiskuoren\n toiminnan vaimentumista. Luun muodostuminen hidastui myös hoidon alussa, mutta koska\n samanaikaisesti hidastui myös luun hajoaminen, astmalapset eivät ole erityisessä riskissä luiden\n haurastumiselle. Muutokset luuston aineenvaihdunnassa kuvastivat pikemminkin muutoksia lasten\n pituuskasvussa. Sekä lisämunuaiseen että luustoon kohdistuvat haittavaikutukset näyttivät\n kasautuvan samoille lapsille siten, että jos lapsella oli todettavissa haittavaikutus jonkin elimen\n taholta, oli hänellä suurempi riski myös toiseen haittavaikutukseen. Tämä kuvastaa kunkin lapsen\n yksilöllistä herkkyyttä kortisoni-ryhmän lääkkeille, minkä vuoksi astmalasten säännöllinen seuranta\n myös mahdollisten haittavaikutusten toteamiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Kullekin lapselle tulisi\n löytää hänelle turvallinen, mutta astmaoireet kurissa pitävä lääkitys. Näitä uusia seurantamenetelmiä\n käyttäen mahdolliset haittavaikutukset ovat tarpeen vaatiessa varhain todettavissa. Mikäli haittoja\n todetaan, pyritään ensisijaisesti lääkeannoksen pienentämiseen, ja toissijaisesti steroidi-hoidon\n vaihtamiseen muuhun lääkitykseen. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951.781-861-0 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-861-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
91 s.
Tekijät:
Kannisto Seija (diss)
Tuotekoodi 019551
18,15 €