Cardiac adrenergic innervation in coronary artery disease - Studies with 1(123)- metaiodobenzylguanidine

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 14.12.2001\n tarkastettavaksi LL Sakari Simulan väitöskirja Cardiac adrenergic innervation in\n coronary artery disease - studies with I123 -metaiodobentzylguanidine (Sydämen\n sympaattinen hermotus sepelvaltimotaudissa - tutkimuksia I123\n -metaiodobenzylguanidinillä). Vastaväittäjänä oli professori Heikki Huikuri Oulun\n yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana dosentti Juha Hartikainen Kuopion yliopistosta.\n\n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Sepelvaltimotauti on merkittävä kansansairaus. Sepelvaltimotaudilla tarkoitetaan sydänlihaksen\n verenkierron häiriötä mikä johtuu sydämen verisuonien eli sepelvaltimoiden ahtautumisesta. Aluksi\n muutokset sepelvaltimoiden seinämissä ovat varsin lieviä eivätkä välttämättä aiheuta rintakipua.\n Sydänlihaksen aineenvaihdunnassa ja sähköisessä toiminnassa tapahtuu kuitenkin merkittäviä\n muutoksia jo tässä oireettomassa vaiheessa. Tyypilliset oireet kuten rintakipu ja hengenahdistus\n kehittyvät yleensä vasta, kun ahtaumat ovat tiukentuneet. Sepelvaltimon äkillisesti tukkeutuessa,\n tavallisesti suonen seinämän repeytymisen seurauksena, verenkierto ja hapen saanti suonitusalueella\n estyvät ja seurauksena syntyy sydänlihasta pysyvästi vaurioittava infarkti. \n\n Sydämen toiminnan säätelystä ja sopeutumisesta muuttuviin olosuhteisiin osallistuu autonominen\n hermosto. Autonominen hermosto voidaan jakaa sympaattiseen ja parasympaattiseen osaan, joiden\n vaikutukset ovat pääosin vastakkaisia. Yliaktiivinen sympaattinen hermotoiminta altistaaa\n sydänpotilaita rytmihäiriöihin. Infarkti aiheuttaa häiriön myös sydämen autonomisen hermoston\n toiminnassa. Poikkeava autonomisen hermoston toiminta saattaa vaikuttaa epäsuotuisasti\n sydäninfarktipotilaiden ennusteeseen. Autonomisen hermoston toiminnalla on ajateltu olevan\n merkitystä myös sepelvaltimotaudin kehittymisessä. \n\n Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sydämen sympaattista hermotusta sepelvaltimotaudin eri\n vaikeusasteissa ja sympaattisen hermotuksen toiminnan korjaantumista sydäninfarktin jälkeen.\n Tutkimuksessa oli mukana 32 oireetonta keski-ikäistä henkilöä joilla oli sepelvaltimotaudin\n merkittävä sukurasitus sekä 27 sydäninfarktin sairastanutta potilasta. Tutkittaville tehtiin sydämen\n sympaattisten hermopäätteiden toiminnan gammakuvaus, jossa merkkiaineena käytettiin\n I123-metaiodobenzylguanidiinia (MIBG). MIBG-kertymän avulla kuvannettiin toimivat\n hermopäätteet ja MIBG-huuhtoutuman avulla mitattiin sydämen sympaattisten hermopäätteiden\n toimintaa. Sydämen verenkierron jakautumista tutkittiin Tc99m-sestamibi (MIBI) radiolääkkeellä.\n Lisäksi sydänfilmin pitkäaikaisrekisteröinnistä mitattiin sykevaihtelua, joka kuvastaa sydämen\n autonomisen hermoston toimintaa. Oireettomille, mutta korkean sepelvaltimotautiriskin omaaville\n koehenkilöille tehtiin myös sepelvaltimoiden varjoainekuvaus. \n\n Tutkimus osoitti, että MIBG-huuhtoutuma sydämen sympaattisista hermopäätteistä oli käänteisesti\n yhteydessä alkavan sepelvaltimotaudin vaikeusasteen. Lisäksi MIBG-huuhtoutuma oli yhteydessä\n sykevaihtelun muutoksiin sepelvaltimotaudin varhaisvaiheessa. Mielenkiintoinen havainto oli myös\n se, että sairastettu sydäninfarkti johti sydämen autonomisen toiminnan häiriöön riippumatta infarktin\n laajuudesta tai kliinisestä luokittelusta. Sydäninfarktin jälkeisessä seurannassa ei havaittu merkittävää\n MIBG-kertymän palautumista kolmen ensimmäisen kuukauden aikana vaikka infarktialueen\n verenkierto parani merkittävästi. \n\n Tulosten mukaan jo lievä ja oireeton sepelvaltimoahtauma muuttaa sydämen autonomista säätelyä.\n Lisäksi tutkimus viittaa siihen, että sydämen sympaattisen hermoston toiminta on yhteydessä\n sykevaihtelun muutoksiin sepelvaltimotaudissa. Sepelvaltimotaudin vaikein aste, sydäninfarkti,\n tuhoaa sympaattisia hermopäätteitä riippumatta lihasvaurion laajuudesta eikä vaurio korjaannu\n ensimmäisten infarktin jälkeisten kuukausien aikana. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-857-2 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-857-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
115 s.
Tekijät:
Simula Sakari (diss)
Tuotekoodi 019548
18,15 €