Mast cell mediators in immediate allergic wheal reaction

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 20.10.2001\n tarkastettavaksi LL, erikoislääkäri Jari Saarisen väitöskirja Mast cell mediators in\n immediate allergic wheal reaction (Syöttösolun välittäjäaineet välittömässä allergisessa\n paukamareaktiossa). Vastaväittäjänä oli professori Matti Hannuksela Etelä-Karjalan\n keskussairaalasta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Maija Horsmanheimo\n Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Atoopiset oireet ovat yleisiä ja niiden esiintyvyys on lisääntynyt viime vuosikymmeninä.\n Syöttösolujen tiedetään olevan keskeisessä roolissa ihon välittömässä yliherkkyysreaktiossa.\n Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää syöttösolujen vapauttamia välittäjäaineita ja niiden\n merkitystä ihon välittömässä allergisessa paukamareaktiossa lehmä- ja mehiläisallergisilla potilailla.\n Osassa tutkimusta käytettiin apuna mikrodialyysimenetelmää, jolla voidaan selvittää\n välittäjäainetasojen muutoksia ihokudoksessa. Mielenkiintoisena havaintona tuli esille, ettei\n keskeisen oireita aiheuttavan välittäjäaineen, histamiinin, vapautunut määrä ollut suhteessa paukaman\n kokoon. Tulokseen pohjautuen on ymmärrettävää, miksi joissakin välittömissä immuunireaktioissa,\n kuten nokkosrokossa, antihistamiinilääkityksestä ei ole merkittävää apua yksittäisten potilaiden\n kohdalla. Lisäksi paukamassa vapautuvissa välittäjäaineissa tapahtui iän mukana muutoksia,\n erityisesti leukotrieeni C4:n määrä lisääntyi ikääntymisen myötä. \n\n Tutkimuksessa selvitettiin syöttösolujen valtaproteiinien kymaasin ja tryptaasin aktiviteettia\n ihopistokokeessa. Siinä osoitettiin , että ihopistoreaktioissa syöttösoluissa vapautuvan kymaasin\n entysyymiaktiviteetti laskee nopeasti . Lisäksi histamiinin vapautumisen määrä korreloi käänteisesti\n kymaasiaktiivisuuteen. Selityksenä voi olla histamiinin ja kymaasin samanaikainen vapautuminen\n syöttösoluista, mikä voi johtaa entsyymiaktiivisen kymaasin inaktivoitumiseen soluvälitilassa olevien\n proteaasi-inhibiittoreiden toimesta. Tämä on uusi ja mielenkiintoinen havainto, joka tarjoaa\n jatkotutkimusajatuksen selvittää kymaasi-inhibiittoreita ja niiden vaikutusta allergisen\n paukamareaktion voimakkuuteen ja kymaasin aiheuttaman interleukiini-4:n hajoamiseen.. \n\n Tryptaasia, kymaasia tai kymaasi-inhibiittoreita sisältävien syöttösolujen määrä ei korreloinut\n ihopistokokeen paukaman kokoon 50 potilaan aineistossa. Sen sijaan aivan uutena havaintona\n tutkimuksessa oli, että allergisen paukamareaktion koko korreloi merkittävästi interleukiini-4\n positiivisten syöttösolujen määrään. Tämä antaa selkeästi viitteitä interleukiini-4:n tärkeästä\n merkityksestä allergisessa paukamareaktiossa ja tämän osalta lisätutkimukset ovat tarpeellisia. \n\n Tutkimuksessa lisäksi havaittiin, että syöttösolujen määrä terveessä ihossa korreloi merkittävästi\n seerumin kokonaisimmunoglobuliini E:n pitoisuuteen viitaten syöttösolujen liittyvän myös IgE:n\n synteesiin. \n\n Viimeisessä osatyössä pyrittiin vaikuttamaan syntyvän paukaman kokoon joko paikallisesti\n injisoitavilla tai suunsisäisesti nautituilla lääkkeillä. Yleisesti tutkimuskäytössä oleva H1-\n antihistamiini, mepyramiini, ihonsisäisesti injisoituna pienensi paukamaa vain 71 prosentilla potilaista.\n Tutkimuksessa leukotrieeniaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet eivät merkittävästi\n pienentäneet paukamaa mutta yksittäisten potilaiden kohdalla tämän ryhmän lääkkeistä voi olla\n apua. Särkylääkkeenä käytetty indometasiini suurensi ihon allergista paukamareaktiota\n merkittävästi. \n\n Yhteenvetona tutkimus osoitti syöttösolujen välittäjäaineissa yksilöllisiä eroavaisuuksia ja sen että\n paukamareaktio on todennäköisesti monista tekijöistä riippuvainen. Tulevaisuudessa potilaat\n saattaisivat hyötyä yhdistetyistä, useampaan välittäjäaineeseen vaikuttavista allergialääkkeistä. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 253. ISBN 951-781-853-X. \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-853-x
Kieli:
eng
Sivumäärä:
81 s.
Tekijät:
Saarinen Jari (diss)
Tuotekoodi 019533
18,16 €