Fungal volatile metabolites and biological responses to fungal exposure

Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa esitettiin\n 19.10.2001 tarkastettavaksi FL Anne Korven väitöskirja Fungal Volatile Metabolites and\n Biological Responses to Fungal Exposure (Mikrosienten haihtuvat\n aineenvaihduntatuotteet ja homealtistuksen biologiset vasteet). Vastaväittäjänä oli\n professori Kari Reijula Uudenmaan aluetyöterveyslaitoksesta ja väitöstilaisuuden\n valvojana ma. professori Anna-Liisa Pasanen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Tausta Sisäilmaan liittyvät terveysongelmat ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä. Lukuisissa\n tutkimuksissa on raportoitu, että sisäilman kosteus - johtuipa se vuotavista katoista, rikkoutuneista\n vesiputkista tai riittämättömästä eristyksestä - on näiden ongelmien pääasiallinen aiheuttaja\n mahdollistamalla mikrobien (so. mikrosienet ja bakteerit) kasvun rakennusmateriaaleilla. Kosteus-\n ja homevauriorakennusten asukkailla esiintyy yleisesti silmien, nenän ja kurkun ärsytystä sekä\n erilaisia yleisoireita tunkkaisen hajun aiheuttamasta epäviihtyvyydestä päänsärkyyn. \n\n Tavoitteet ja menetelmät Tutkimusalue on rajattu mikrosienten kaasumaisiin päästöihin (ns.\n MVOC-yhdisteisiin), jotka voidaan toisinaan aistia homeenhajuna. MVOC-yhdisteiden on arvioitu\n selittävän hometaloasukkaiden ärsytysoireilua, mutta MVOC-yhdisteiden vaikutusmekanismeista\n sekä niiden yhteydestä havaittuihin ärsytysoireisiin ei kuitenkaan ole laajasti tutkimustietoa. Tämän\n tutkimuksen tavoitteena olikin selvittää, voiko MVOC:lla olla yhteyttä ylähengitystieoireisiin. Tämä\n tehtiin määrittämällä laboratoriokokein eräiden MVOC-yhdisteiden kyky aiheuttaa silmien- ja\n ylähengitysteiden ärsytystä ja arvioimalla näin saaduista tuloksista tasot, jotka eivät aiheuta ko.\n oireita herkimmillekään yksilöille sekä vertaamalla näitä tasoja hometaloista aiemmin mitattuihin\n MVOC-pitoisuuksiin. Lisäksi selvitettiin kokeellisesti erään aerosolimuotoon saatetun homelajin\n liukoisen fraktion kykyä aiheuttaa hengitystieärsytystä ja herättää immunologinen\n puolustusjärjestelmä. \n\n Aiemmin MVOC-yhdisteiden määrittämistä sisäilmasta on pidetty lupaavana keinona todeta\n mahdollinen rakenteiden sisällä oleva homekasvusto, joka ei ole silmin havaittavissa. Tässä\n tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko tiettyjä MVOC:ja käyttää luotettavasti rakennuksessa epäillyn\n homekontaminaation ilmaisimena. Tätä varten yksittäisiä lahottajasieniä tai homesienilajien\n yhdistelmiä viljeltiin laboratorio-oloissa eri rakennusmateriaaliyhdistelmillä erilaisissa kosteusoloissa\n ja näiden sienten kaasumaisia päästöjä (lähinnä tiettyjä alkoholeja, terpeenejä, ketoneja ja\n aldehydejä) verrattiin vastaavien puhtaiden yhtä kosteiden rakennusmateriaalien päästöihin. \n\n Tulokset Mikrosienten kaasumaiset päästöt aiheuttavat silmien ja ylähengitysteiden ärsytystä, jos\n niiden pitoisuus on kyllin korkea. Käytännössä kuitenkin homevauriorakennusten sisäilmasta mitatut\n MVOC-pitoisuudet ovat satoja kertoja pienempiä kuin pitoisuudet, jotka kykenevät aiheuttamaan\n silmien ja ylähengitysteiden ärsytystä. Näin ollen edes näiden MVOC-yhdisteiden seokset eivät\n yksistään selitä hometaloasukkaiden kärsimiä ylähengitystieoireita. Tulos siitä, että myös\n pienikokoinen homeaerosoli (s.o. sienirihmastosta ja itiöistä veteen liuennut fraktio) voi ärsyttää\n silmiä ja ylähengitysteitä, aiheuttaa tutkimuspaineita tulevaisuudessa: sen ohella, että eri homelajeilla\n voi olla erilainen kyky aiheuttaa ärsytysoireita, myös kaikille homesienille yhteisten soluseinämän\n rakenneosasten merkitys ylähengitystieärsytyksen laukaisijana on selvitettävä, jotta homealtistumista\n ja terveysvaikutuksia voitaisiin arvioida luotettavasti kenttäolosuhteissa. Tulosten perusteella näyttää\n selvältä, että eri mikrosienilajit tuottavat osittain samoja MVOC:ja, mutta samoja yhdisteitä\n vapautuu myös kostuneista rakennusmateriaaleista, jotka eivät ole mikrobien kontaminoimia. Tämän\n tutkimuksen perusteella ei voida suositella kaasumaisten yhdisteiden pitoisuuksien mittaamista\n rakennuksen sisäilmasta haluttaessa selvittää mahdollisten kasvustojen olemassaolo tai poissulkea\n niiden todennäköisyys. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-227-2 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-227-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
77 s.
Tekijät:
Korpi Anne (diss)
Tuotekoodi 019531
18,16 €