Clinical use of computerised primary care guidelines

Jousimaa Jukkapekka 14.9.2001 \n\n\n\n The clinical use of computerised primary care guidelines \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 14.9.2001 tarkastettavaksi\n LL, erikoislääkäri Jukkapekka Jousimaan väitöskirja The clinical use of computerised\n primary care guidelines (Elektroniset hoitosuositukset käytännön lääkärin\n päätöksentukena). Vastaväittäjänä oli professori Mats Brommels Helsingin yliopistosta\n ja väitöstilaisuuden valvojana ma. professori Esko Kumpusalo Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Hoitosuositus on asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatima, tieteellisesti mahdollisimman hyvin\n perusteltu kannanotto, jota lääkäri ja potilas voivat käyttää hoitopäätöksen tukena. Hoitosuositusten\n tavoitteena on parantaa hoitotuloksia sekä vähentää hoitokäytäntöjen alueellista vaihtelua. Niitä\n voidaan myös käyttää apuna terveydenhuollon voimavarojen kohdentamista koskevissa\n päätöksissä. Hoitosuosituksilla on osoitettu olevan myönteinen vaikutus hoitoprosessiin ja tulokseen,\n mutta vaikutuksen edellytyksenä on suositusten tehokas levittäminen ja paikalliset sovellutukset. \n\n Tietokoneet sopivat hoitosuositusten levittämiseen. Sähköisillä hoitosuosituksilla on paljon\n ominaisuuksia, jotka tekevät niistä hyvän käytännön apuvälineen: vähäinen tilantarve, helppo tiedon\n haku ja tallennus, käytön nopeus, helppo päivitettävyys sekä mahdollisuus yhdistää potilastietoja\n tietokantaan yksilöllisten hoitosuositusten tuottamiseksi. Aikaisempien tutkimusten perusteella on\n kuitenkin toistaiseksi niukasti näyttöä siitä, että elektronisten hoitosuositusten käyttö potilastyössä\n parantaisi hoidon tuloksia. \n\n Suomessa on lääkäreiden käytössä vuodesta 1989 alkaen ollut hoitosuosituskokoelma Yleislääkärin\n Käsikirja ja Tietokanta (YKT), vuodesta 1997 alkaen Lääkärin CD (LCD). LCD:n keskeinen\n tavoite on kerätä, tiivistää ja pitää ajan tasalla avohoidon lääkärin tarvitsema keskeinen tietämys.\n Noin 1000 hoitosuositusta julkaistaan joka toinen vuosi päivitettävänä kirjana, elektronisessa\n muodossa kolmesti vuodessa päivitettävänä CD-ROM levynä sekä Internet-versiona. LCD:n\n elektronisessa versiossa on mukana runsaasti muita terveydenhuollon tietokantoja ja aikakauslehtiä\n sekä kuva- ja äänimateriaalia. LCD on käytössä kaikissa suomalaisissa sairaanhoitopiireissä,\n sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, sekä useissa muissa lääkäreiden vastaanottopisteissä kuten\n työterveysasemilla. Tietokannan Internet-versioon kirjaudutaan päivittäin noin 500 kertaa ja sieltä\n luetaan yli tuhat hoitosuositusta tai muuta artikkelia. Vastaavaa tietoa ei ole saatavissa ohjelman\n Cd-rom-version käyttöluvuista, jotka ovat kuitenkin toistaiseksi Internet-versiota suuremmat. \n\n Väitöskirjatyössä kuvattiin elektronisten hoitosuositusten kehittelyä ja käyttöönottoa sekä tutkittiin\n niiden käyttökelpoisuutta vastaanottotyössä. YKT:n varhaisten käyttöönottajien kokemuksia\n kartoitettiin puhelinhaastatteluilla. Hoitosuositusten käyttötiheyttä ja niistä etsittävää tietoa selvitettiin\n lisäämällä ohjelmaan toiminto joka keräsi tietokoneen kiintolevylle lokitiedoston kaikista\n hakutapahtumista. Hoitosuositusten käyttöä todellisissa kliinisissä ongelmatilanteissa selvitettiin\n lisäksi vertaamalla takautuvasti tiettyjen epidemioina esiintyvien tartuntatautien hoitosuositusten\n lukutiheyttä Kansanterveyslaitoksen tartuntatautirekisteriin vastaavana ajankohtana samojen\n sairauksien osalta. Mahdollisia eroja painettujen ja elektronisten hoitosuositusten välillä selvitettiin\n satunnaistetulla tutkimuksella. \n\n Yli 60 % YKT-ohjelman varhaisista käyttöönottajista arvioi vuoden käytön jälkeen, että he voisivat\n säästää aikaa ja parantaa diagnostista tarkkuuttaan ohjelman avulla. Lokitiedostojen perusteella\n lääkärit tekivät useita hakuja viikoittain. Yli 70 % tietokoneen hakutapahtuman jälkeen esittämään\n kyselyyn vastanneista lääkäreistä arvioi löytäneensä kaiken sen tiedon mitä he olivat etsineet, ja\n hoitosuosituksen antamaa ohjetta seurattiin lähes poikkeuksetta. Hakutapahtumaan keskimäärin\n käytetty aika oli alle viisi minuuttia sisältäen tiedon lukemisen ja ymmärtämisen \n\n Kansanterveyslaitoksen tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen, kausittain esiintyvien\n tartuntatautitapausten (Lymen tauti, myyräkuume, jänisrutto ja Pogostan tauti) ja YKT:sta tautien\n esiintymisen aikana luettujen hoitosuositusten välillä havaittiin vahva korrelaatio. Tämä oli lisäosoitus\n siitä, että elektronisia hoitosuosituksia käytettiin ratkomaan käytännön potilastyössä esiintyviä\n ongelmia. Vaikutti lisäksi mahdolliselta, että seuraamalla jatkuvasti päivittyvää tilastoa lääkäreiden\n lukemista hoitosuosituksista olisi mahdollista saada tietoa alkavasta epidemiasta jo ennen sen\n näkymistä potilasnäytteisiin perustuvassa rekisterissä. \n\n Elektronisessa tai painetussa muodossa jaettujen hoitosuositusten käytön ja vaikuttavuuden\n mahdollista eroavaisuutta selvitettiin satunnaistetussa tutkimuksessa, johon osallistui 139\n vastavalmistunutta lääkäriä, jotka työskentelivät terveyskeskuksissa eri puolilla Suomea. Heidän\n hoitopäätöksiään arvioitiin 4633 sokkoutetusti tutkitun potilaskäynnin perusteella. Tiedonetsinnän\n tiheydessä ja hoitosuositusten noudattamisessa ei ollut eroja tietokonetta käyttäneiden ja samoja\n hoitosuosituksia kirjasta etsineiden välillä. Tutkimuksen perusteella tekijöitä, jotka pitäisi ottaa\n huomioon hoitosuositusten levitysmuotoa valittaessa ovat hakutapahtumaan tarvittava aika, käytön\n helppous vastaanottotapahtuman yhteydessä, päivitettävyys, tuotantokustannukset sekä ennen\n kaikkea lääkärin omat henkilökohtaiset mieltymykset. Tulevaisuuden tutkimuskohteena ovat\n ohjelmat, jotka yhdistävät hoitosuositustietokantaan potilaskohtaisia tietoja ja antavat yksilöllisiä\n hoitosuosituksia. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-850-5 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-850-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
98 s.
Tekijät:
Jousimaa Jukkapekka (diss)
Tuotekoodi 019526
18,16 €