Hoitotyön toiminnan mallintaminen

Ensio Anneli 8.6.2001 \n\n\n\n Hoitotyön toiminnan mallintaminen \n\n\n Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 8.6.2001\n tarkastettavaksi THM Anneli Ension väitöskirja Hoitotyön toiminnan mallintaminen.\n Vastaväittäjänä oli dosentti Kaija Nojonen Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta\n ja väitöstilaisuuden valvojana professori Katri Vehviläinen-Julkunen Kuopion\n yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Terveydenhuollon teknistyvä toimintaympäristö asettaa uusia haasteita sekä käytännön hoitotyölle\n että hoitotieteelliselle tutkimukselle. Palvelujen tuottaminen tulevaisuudessa perustuu yhä enemmän\n oletukselle, että tieto siirtyy terveydenhuollon yksiköiden välillä nykyistä nopeammin ja varmemmin.\n Atk-järjestelmien käyttö terveydenhuollossa on laajentunut talous-, henkilö- ja materiaalihallinnosta\n potilashoitoon. Potilaan hoidon kirjaaminen toteutetaan osittain atk:lla. Numerotulosten, kuten\n laboratoriotulosten kirjaaminen atk:lla on helppoa. Kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelun,\n toteutuksen ja arvioinnin järjestelmien kehittyminen on sen sijaan ollut hidasta. Tietokoneet eivät\n ymmärrä potilaan hoitamisen monivivahteisia kuvauksia ja selvityksiä. Ne vaativat yksiselitteisiä\n ilmauksia ja eri yhteyksissä samaa asiaa merkitseviä sanoja. Hoitotyön luokitusten kehittäminen on\n ollut kiinteässä yhteydessä atk-pohjaisen hoidon kirjaamisen kehittämiseen. Luokitusten käyttö\n mahdollistaa osittain rakenteellisen hoidon kirjaamisen. Tällöin mahdollistuu myös tallennettujen\n potilaskertomusten sisältämän tiedon uudelleen hyödyntäminen mm. laadun kehittämisessä,\n toiminnan seurannassa ja tilastoinnissa. Potilaan hoidon kirjaamisen kehittäminen vahvistaa osaltaan\n potilaan saaman kokonaishoidon korkeaa laatua. \n\n Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitotyön käytännön toimintaa, tiivistää ja ryhmitellä koottuja\n toimintojen kuvauksia sekä laatia Suomalaisen hoitotyön toimintojen luokituksen (Shtl) testiversio ja\n arvioida sen toimivuutta atk-potilaskertomuksessa potilaan hoitotietojen kirjaamisessa. Tutkimus\n toteutettiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Hoitotyön toimintojen kuvaukset koottiin kahdelta\n sisätautien ja kahdelta kirurgian osastolta. Aineisto muokattiin ja ryhmiteltiin yhdysvaltalaisen Home\n Health Care luokituksen (HHCC) rakenteeseen. Samalla rakenteella laadittiin asiantuntijaryhmän\n kehittämistyönä Shtl:n testiversio. Luokituksen toimivuutta testattiin yhdellä sisätautien ja yhdellä\n kirurgian osastolla. \n\n Tulokset osoittivat, että HHCC-luokituksen ja suomalaisten hoitotyön toimintojen kuvausten\n vastaavuus oli merkittävä, sillä (92 %) tutkimuksessa kootuista suomalaisen hoitotyön toiminnoista\n voitiin sijoittaa HHCC:en. Laadittavan Shtl:n rakenne säilytettiin yhdysvaltalaisen luokituksen\n kaltaisena. Luokkien sisältöihin tehtiin joitakin muutoksia. Muutosten jälkeen luokitus saatiin\n sopivammaksi suomalaiseen hoitotyöhön ja potilaan hoidon kirjaamiseen. Laaditun luokituksen\n testiversion käytön todettiin henkilökunnan arviointien perusteella vaativan kouluttautumista.\n Kokeilun aikana harjaantuminen luokituksen käyttöön sekä laitteiston toimivuuden luotettavuuden\n kohentuminen paransivat käyttäjien käsityksiä luokituksen sopivuudesta potilaan hoidon\n kirjaamisessa. \n\n Luokitellun tiedon hyödyntäminen hoidon kirjaamisessa on edellytys informaatioteknologian\n todellisten hyötyjen aikaansaamiseksi terveydenhuollossa. Tässä tutkimuksessa Shtl muodosti\n kirjaamiselle tietyn mallin, jota voidaan hyödyntää hoidon kirjaamisen lisäksi mm. lähetettäessä\n hoitotietoja potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon yksiköihin. Hoitotyön\n henkilöstön asenteet lisääntyvälle informaatioteknologian käytölle olivat aikaisempien tutkimusten\n tapaan myönteisiä. Tämä rohkaisee jatkamaan osittain määriteltyyn rakenteeseen perustuvaa hoidon\n kirjaamisen kehittämistä. Tietojen tallentuminen atk-arkistoihin myös hoitotyön osalta laajentaa\n toiminnan seuraamisen mahdollisuuksia tulevaisuuden terveydenhuollossa. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 89. ISBN 951-781-928-5 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-928-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
136 s.
Tekijät:
Ensio Anneli (diss)
Tuotekoodi 019499
25,00 €