Role of 5-HT2 receptors in the modulation of premature responding type of impulsivity in rats

Koskinen Tiina 16.6.2001 \n\n\n\n The role of 5-HT2 receptors in the modulation of\n premature responding type of impulsivity in rats.\n Interactions with dopaminergic and noradrenergic\n systems \n\n\n Kuopion yliopiston farmaseuttisessa tiedekunnassa esitettiin 16.6.2001 tarkastettavaksi\n proviisori Tiina Koskisen väitöskirja The role of 5-HT2 receptors in the modulation of\n premature responding type of impulsivity in rats. Interactions with dopaminergic and\n noradrenergic systems (Serotoniini-2 reseptoreiden merkitys impulsiivisiin ennenaikaisiin\n vasteisiin. Interaktiot dopaminergisen ja noradrenergisen systeemin kanssa).\n Vastaväittäjänä oli professori Terje Sagvolden Oslon yliopistosta ja väitöstilaisuuden\n valvojana professori Pekka T Männistö Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Tämän kokeellisen työn aiheena on ollut serotoniinin, erityisesti sen tyyppi-2 reseptoreiden merkitys\n tarkkaavaisuudessa ja toiminnan ohjauksessa. Suomalaisen psykofarmakologisen tutkimuksen\n näkökulmasta tämä aihe on erityisen mielenkiintoinen, sillä edesmennyt Markku Linnoila\n työtovereineen osoitti alhaisen serotoniinin pitoisuuden ja impulsiivisuuden välisen yhteyden jo\n 1980-luvun alussa. Tämän jälkeen tätä teoriaa on viety eteenpäin, ja esimerkiksi meidän\n tuloksemme eläimillä, joilla on serotonerginen vaurio, vahvistavat tätä teoriaa (Ruotsalainen et al.\n Psychopharmacology, 2000). Mielenkiintoista kyllä myös korkeat serotoniinitasot lisäävät\n impulsiivisuutta (Puumala ja Sirviö, Neuroscience, 1998). Nämä meidän alkuperäishavaintomme\n alkavat saada vahvistusta muiden työryhmien toimesta (esim. Trevor Robbins, University of\n Cambridge). \n\n Eräs selitys tälle serotoniinin vaikutukselle on eri reseptorityyppien ja niiden alatyyppien erilainen\n merkitys. Tätä asiaa on selvitetty tässä väitöskirjatyössä. Työssä käytettiin jatkuvavalintaista\n tarkkaavaisuustestiä, joka erottelee motivaation ja motorisen suorituskyvyn vaikutukset\n tarkkaavaisuusprosessista. Tässä testissä rottien tekemät ennenaikaiset vasteet (vastaus tehtävään\n ennen kuin rotalla on tarpeellinen informaatio käytettävissään) kuvastavat impulsiivista\n käyttäytymistä. \n\n Työn keskeisin löydös on, että serotoniini2A reseptorin yliaktiivisuus lisää impulsiivisuutta. Lisäksi\n havaittiin vuorovaikutusta dopamiini 2-reseptorin ja noradrenaliinin alfa1-reseptorin kanssa. Tämä\n on mielenkiintoista siksi, että nämä kolme reseptorimekanismia ovat keskeisiä\n skitsofrenialääkkeiden vaikutuskohtia. Täten tämä väitöskirjatyö antaa lisänäyttöä näiden\n reseptorimekanismien merkityksestä toiminnan ohjauksessa. Tuloksilla voi olla huomattavaa\n merkitystä psykiatristen häiriöiden hoidossa. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN \n

ISBN-10:
951-781-151-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
104 s.
Tekijät:
Koskinen Tiina (diss)
Tuotekoodi 019495
20,00 €