Exercise- and ergonomics-focused promotion of health and work ability in farmers' occupational health services(diss)

Perkiö-Mäkelä Merja 27.10.2000\n\n\n\n Exercise- and ergonomics-focused promotion of health\n and work ability in farmers´ occupational health services \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 27.10.2000\n tarkastettavaksi LitL Merja Perkiö-Mäkelän väitöskirja Exercise- and\n ergonomics-focused promotion of health and work ability in farmers´ occupational health\n services (Maatalousyrittäjien terveyden ja työkyvyn edistäminen liikunta- ja\n ergonomianeuvonnalla). Vastaväittäjänä oli dosentti Esa Ahonen Kainuun\n keskussairaalasta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Veikko Louhevaara Kuopion\n yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Maatalousyrittäjillä on muuta väestöä enemmän pitkäaikaissairauksia. Lisäksi he kokevat\n työkykynsä heikommaksi ja harrastavat vähemmän vapaa-ajan liikuntaa kuin muut ammattiryhmät.\n Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja niistä johtuva työkyvyttömyys ovat yleisiä maatalousyrittäjillä. \n\n Maatalousyrittäjien työterveyshuolto on toiminut Suomessa vuodesta 1985 lähtien ja lähes puolet\n päätoimisista maatalousyrittäjistä on liittynyt terveyskeskusten tarjoamaan työterveyshuoltoon.\n Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluu määräajoin toteutettava työoloselvitys,\n terveystarkastus sekä yksilöllinen neuvonta ja ohjaus sekä vuodesta 1991 lähtien työkykyä\n ylläpitävä toiminta. \n\n Laajimmillaan työkykyä ylläpitävä toiminta kattaa työn ja työolojen ergonomian, työhygienian ja\n työturvallisuuden kehittämisen, työyhteisön johtamisen ja vuorovaikutuksen parantamisen, jatkuvan\n mahdollisuuden syventää ammatillista osaamista sekä henkilöstön voimavarojen ja toimintakyvyn\n tukemisen liikunnan harrastamisella sekä kohtuullisilla ja virikkeisillä elintavoilla. Liikunta- ja\n ergonomiatoimintaa voidaan pitää laaja-alaisen työkykyä ylläpitävän toiminnan peruspilarina.\n Ergonomian tavoitteena on työ, työmenetelmät, työvälineet ja työolot, jotka tukevat työntekijän\n terveyttä, työkykyä ja hyvinvointia sekä mahdollistavat työn korkean tuottavuuden ja laadun. \n\n Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ketkä maatalousyrittäjät erityisesti tarvitsevat terveyden ja\n työkyvyn edistämistä sekä arvioida työterveyshuollon järjestämän liikunta- ja ergonomianeuvonnan\n toteutettavuutta ja neuvonnan lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia. \n\n Tutkimuksen perusteella maatalousyrittäjien terveyden ja työkyvyn edistäminen piti kohdistaa\n erityisesti tuki- ja liikuntaelinongelmaisiin maatalousyrittäjiin. Pitkäaikaissairastavuuden, alentuneen\n työkyvyn ja heikon fyysisen kunnon riskiryhmiin kuuluivat yli 34-vuotiaat, naiset, vähän koulutetut,\n pienillä tiloilla työskentelevät, säännöllisesti lypsytyötä tekevät ja masennuksesta kärsineet\n maatalousyrittäjät. \n\n Lypsykarjatilan emäntiä Halikosta, Haminasta, Kuopiosta, Maaningalta, Pielavedeltä ja Siilinjärveltä\n osallistui vuosina 1991-1992 työterveyshuollon järjestämään interventioon eli ryhmätoimintaan,\n jonka tavoitteena oli tukea ja lisätä emäntien liikunnan harrastamista, parantaa fyysistä kuntoa ja\n työkykyä sekä vähentää tuki- ja liikuntaelinten kuormitusta ja oireita. Ryhmät kokoontuivat 1-2\n kertaa viikossa 1-3 tuntia kerrallaan terveyskeskusten tiloissa 2½ kuukauden ajan. \n\n Liikunta- ja ergonomiapainotteinen ryhmätoiminta toteutui hyvin maatalousyrittäjien\n työterveyshuollossa. Sekä emäntien että terveyskeskuksen henkilökunnan mielestä toiminta sopii\n hyvin maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon. \n\n Liikunta- ja ergonomiapainotteisiin ryhmiin osallistuneiden emäntien vapaa-ajan liikunnan\n harrastaminen lisääntyi ensimmäisen seurantavuoden aikana. Alavartalon tuki- ja liikuntaelinoireet\n vähenivät kuuden vuoden seuranta-aikana interventioryhmissä, mutta lisääntyivät vertailuryhmissä.\n Sekä interventio- että vertailuryhmiin osallistuneiden emäntien fyysinen toimintakyky parani kuuden\n vuoden seuranta-aikana. Pidemmät ja toistuvat interventiot seuranta-aikana olisivat todennäköisesti\n aikaansaaneet pysyvämmän muutoksen emäntien liikuntakäyttäytymisessä. \n\n Terveyden ja työkyvyn edistäminen on olennainen osa maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa.\n Tulevaisuudessa pitäisi selvittää, miten työterveyshuollossa annettu yksilöllinen liikuntaneuvonta ja\n työtapojen ohjaus yhdistettynä ryhmätoimintaan vaikuttaa maatalousyrittäjien työ- ja\n toimintakykyyn. Lisäksi olisi selvitettävä miten liikunta niveltyy maatalousyrittäjien päivittäiseen\n toimintaan.\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 223. ISBN 951-781-803-3 \n

ISBN-10:
951-781-803-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
93 s.
Tekijät:
Perkiö-Mäkelä Merja
Tuotekoodi 019484
18,16 €