Elastic properties of pharmaceutical powder compacts(diss)

Raatikainen Pasi 1.9.2000 \n\n\n\n Elastic properties of pharmaceutical compacts \n\n\n Kuopion yliopiston farmaseuttisessa tiedekunnassa esitettiin 1.9.2000 tarkastettavaksi\n proviisori Pasi Raatikaisen väitöskirja Elastic properties of pharmaceutical compacts\n (Farmaseuttisten puristeiden elastiset ominaisuudet). Vastaväittäjänä oli professori Angel\n Muñoz-Ruiz Sevillan yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Petteri Paronen\n Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella farmaseuttisten aineiden elastisuuden tutkimusmenetelmiä\n ja niillä saatuja tuloksia toisiinsa. Lisäksi kiinnitettiin huomiota erityisesti niin sanottuun\n tangonvääntömenetelmään, joka on mekaniikassa yleisesti käytetty menetelmä. Erityismenetelmänä\n tähän tarkoitukseen sovellettiin mm. seteleiden tunnisteista tuttua holografiaa. Holografia antaa\n objektista kolmiulotteisen kuvan kun sitä tarkastellaan tietystä suunnasta. Sen lisäksi vertailtiin\n menetelmiä ja tuloksia joita saadaan mm. tangonvääntömenetelmällä ja tabletin valmistuksessa.\n Tabletin valmistus on eniten käytetty lääkkeen antotapa, ja elastisuuden on todettu joissakin\n tapauksissa olevan haitallista tällöin. Lisäksi arvioitiin uuden tablettiapuaineena käytettävän\n tärkkelysjohdoksen elastisuutta. \n\n Elastisuusmittauksissa käytettävien tankonäytteiden sopivuutta mittauksiin arvioitiin ns.\n kaksoisvalotusholografialla, jossa näytettä valotetaan laservalolla samalle levylle kaksi kertaa.\n Valotuskertojen välillä näytteeseen aiheutetaan siirtymä, joka näkyy interferenssiviivoina\n hologrammissa. Tablettien valmistuksessa käytettiin elastisuuden arviointiin ns. Heckelin kuvaajaa,\n joka kuvaa materiaalin elastisuutta kun se on vielä tablettimuotissa, sekä relaksaation vaikutusta\n elastisuuteen. \n\n Tulokset paljastivat, että jotkut materiaalit elastisuuden arvioinnin kanalta eivät sovi mitattavaksi\n tangonvääntömenetelmällä. Holografiamenetelmä paljasti voimakasta laminaatiota mm.\n laktoosinäytteissä. Sen lisäksi havaittiin näytteen paksuuden ja käytettävän tangon\n mittausmenetelmän vaikuttavan tuloksiin. Elastisuuden arviointi on tärkeää nimenomaan tabletin\n valmistuksen kannalta. Vertailtaessa tableteista ja tangoista saatuja tuloksia, havaittiin eroja, jotka\n antoivat olettaa useamman mittausmenetelmän tarpeellisuutta materiaalien kokonaiselastisuutta\n arvioitaessa. Vain yhdellä menetelmällä saatu elastisuuden arvo ei välttämättä kuvaa materiaalia\n toisessa tilanteessa. Sen lisäksi havaittiin, ettei tablettien valmistuksessa haitalliseksi oletettu\n elastisuus ole välttämättä materiaalia tabletin valmistuksesta poissulkeva tekijä. Tämä tuli ilmi\n tarkasteltaessa uutta tablettiaine kandidaattia, tärkkelysasetaattia. Tärkkelysasetaatti osoittautui\n hyvin elastiseksi aineeksi kaikilla menetelmillä arvioitaessa, mutta muodosti erittäin lujia tabletteja.\n Syyksi tähän arveltiin tärkkelyksen muokkausta asetaatilla, joka aikaansai voimakkaan sitoutumisen\n tablettia valmistettaessa. Voimakas sitoutuminen esti elastisen muodonmuutoksen haitallisen\n vaikutuksen. \n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-146-2 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n\n tiedotus@uku.fi \n \n\n\n mailto:tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-146-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
53 s.
Tekijät:
Raatikainen Pasi
Tuotekoodi 019481
18,16 €