Diet, serum lipids and serum lipid related risk factors in patients with coronary heart disease(diss)

Erkkilä Arja 10.2.2001\n\n\n\n Diet, serum lipids and serum lipid related risk factors in\n patients with coronary heart disease. A cross-sectional\n study. \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 10.2.2001 tarkastettavaksi\n THM Arja Erkkilän väitöskirja Diet, serum lipids and serum lipid related risk factors in\n patients with coronary heart disease. A cross-sectional study (Ruokavalio, seerumin lipidit\n ja niihin liittyvät vaaratekijät sepelvaltimotautipotilailla). Vastaväittäjänä oli professori\n Markku Savolainen Oulun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Matti\n Uusitupa Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Ruokavalion toteutuvuus suositeltuun ruokavalioon verrattuna oli tyydyttävää\n sepelvaltimotautipotilailla. Vain neljänneksellä potilaista ruokavalion tyydyttyneen (ns. kovan) rasvan\n määrä oli suositellulla tasolla. Sen sijaan suurimmalla osalla (83%) potilaista kolesterolin saanti oli\n suosituksien mukaista. Ruokavalion toteutuvuuden tutkiminen sepelvaltimotautipotilailla on tärkeää,\n koska ruokavaliolla voidaan merkittävästi vaikuttaa sepelvaltimotaudin keskeisiin riskitekijöihin:\n seerumin rasva-arvoihin ja verenpaineeseen. Vaikka tieto siitä millainen ruokavalion tulisi olla on\n tarkentunut, ei ruokavalion toteutumista sepelvaltimotautipotilailla ole kattavasti selvitetty Suomessa\n 1970-luvun jälkeen. \n\n Poikkileikkaustutkimukseen osallistui 415 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa hoidettua\n sepelvaltimotautipotilasta, jotka oli jaettu neljään ryhmään (ohitusleikatut, pallolaajennushoidetut,\n sydäninfarktin sairastaneet ja rintakipuoireiset). Kussakin ryhmässä oli noin sata potilasta. Potilaiden\n diagnoosista tai hoitotoimenpiteestä oli kulunut vähintään puoli vuotta ennen tutkimukseen\n osallistumista. \n\n Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat ruokavalion toteutuvuuteen. Potilailla, jotka\n käyttivät veren rasva-arvoja alentavaa lääkitystä, rasvan ja tyydyttyneen rasvan saanti oli\n pienempää. Yllättäen potilailla, joilla oli diabetes tai jotka olivat lihavia, ruokavalion toteutuminen\n suositusten mukaisesti oli heikompaa. Miehet, joilla oli korkea koulutus, saivat vähemmän\n tyydyttynyttä rasvaa ja käyttivät enemmän vihanneksia, hedelmiä ja marjoja. \n\n Pieni seerumin kolesterolipitoisuus oli yhteydessä runsaaseen kuidun saantiin ja kasvimargariinin\n käyttöön leivänpäällysrasvana. Seerumissa suuri linolihapon osuus, mikä kuvastaa ruokavalion\n runsasta monityydyttymättömän (ns. pehmeän) rasvan määrää, oli yhteydessä pieneen seerumin\n kolesterolipitoisuuteen. \n\n Tutkimuksessa selvitettiin myös ruokavalion ja perimän yhdysvaikutusta seerumin kolesteroli- ja\n triglyseridipitoisuuksiin. Tutkimukseen valittiin apolipoproteiini E:n polymorfia, mikä on tunnettu\n seerumin kolesterolipitoisuuteen vaikuttava geeni. Uutena havaintona todettiin, että apolipoproteiini\n E geenin e2 alleelin omaavilla ruokavalion runsas sakkaroosimäärä oli yhteydessä kohonneisiin\n seerumin triglyseridipitoisuuksiin. Suomalaisista noin 5%:lla on apolipoproteiini E geenin e2 alleeli. \n\n Tämän väitöskirjatutkimuksen perusteella ruokavalion toteutuvuus on tyydyttävää ja\n sepelvaltimotautipotilaiden ruokavalio-ohjaukseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Erityisesti\n potilaiden, joilla on useita riskitekijöitä (lihavuus, diabeetikot), tulisi saada tehostetumpaa\n ravitsemusneuvontaa. Perimän ja ravinnon yhdysvaikutuksista seerumin rasva-arvoihin saatiin uutta\n tietoa, joka pitää varmentaa lisätutkimuksissa.\n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-813-0 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-813-0
Kieli:
eng
Tekijät:
Erkkilä Arja
Tuotekoodi 019472
18,16 €