Physical activity during communiting and reacreation associated with cardiovascular risk factors in China, with reference to Finland(diss)

Gang Hu 12.1.2001 \n\n\n\n Physical activity during commuting and recreation\n associated with cardiovascular risk factors in China, with\n reference to Finland \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 12.1.2001 tarkastettavaksi\n MD Gang Hun väitöskirja Physical activity during commuting and recreation associated\n with cardiovascular risk factors in China, with reference to Finland (Työmatka- ja\n vapaa-ajan liikunta Kiinassa suhteessa sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin,\n myös suomalaiseen aineistoon vertaillen). Vastaväittäjänä oli professori Ryszard Grucza\n Polish Academy of Science´sta Puolasta ja väitöstilaisuuden valvojana dosentti Heikki\n Pekkarinen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Hankkeen tavoitteena oli selvittää työmatka- ja vapaa-ajan liikunnan määrää ja yhteyttä sydän- ja\n verisuonisairauksien vaaratekijöihin kaupunkiväestössä Tianjinissa, Kiinan kolmanneksi\n suurimmassa kaupungissa. Sen lisäksi vertailtiin kiinalaisen ja suomalaisen maaseutuväestön ko.\n vaaratekijöitä. \n\n Koehenkilöiden liikunta, kehon painoindeksi (BMI) verenpaine, seerumin lipidit, sosioekonominen\n tilanne, tupakointi ja ruokailutavat selvitettiin. Kaikkiaan vuonna 1989 tutkittiin 14038 kaupungissa\n ja 950 maalla asuvaa henkilöä Kiinassa ja 843 maalla asuvaa henkilöä Pohjois-Savossa, Suomessa\n ja vuonna 1996 4000 kaupunkilaista Tianjinissa. \n\n Kiinalaiselle kaupunkiväestölle vuonna 1996 oli tyypillistä runsas työmatkaliikunta ja vähäinen\n vapaa-ajan liikunta. Työmatkallaan tai vapaa-aikanaan liikkuvien miesten kehon painoindeksi oli\n merkitsevästi pienempi ja ylipainoisuus vähäisempää kuin inaktiivisen ryhmän. Liikkuvien ryhmässä\n oli molemmissa sukupuolissa vähemmän tupakoivia kuin liikuntaa harrastamattomien ryhmässä. \n\n Työmatkan päivittäinen kävely tai pyöräily oli käänteisessä suhteessa miesten seerumin kokonais- ja\n LDL-kolesterolitasoon sekä triglyseriditasoon ja suoraan suhteessa molempien sukupuolten\n HDL-kolesterolitasoon sekä HDL/kokonaiskolesterolisuhteeseen. \n\n Vuonna 1996 kiinalaisista sekä miehistä että naisista niillä, jotka käyttivät päivittäin yli tunnin\n työmatkapyöräilyyn tai työmatkaan ja vapaa-ajan liikuntaan, oli korkeampi sekä systolinen että\n diastolinen verenpaine ja enemmän verenpainetautia verrattuna työmatkan bussilla tekeviin.\n Toisaalta kiinalaisista naisista niillä, jotka käyttivät työmatkaliikuntaan ja vapaa-ajan liikuntaan\n puolesta tunnista tuntiin, oli matalin verenpaine, ja molemmilla sukupuolilla vähiten verenpainetautia. \n\n Vuodesta 1989 vuoteen 1996 sekä miesten että naisten BMI, systolinen verenpaine ja ylipainoisten\n osuus, lihavuus ja verenpainetaudin esiintyminen vähenivät 35 - 64-vuotiailla, mutta lisääntyivät 15 -\n 34-vuotiailla Tianjinissa. Vuonna 1996 sekä miehet että naiset harrastivat vapaa-ajan liikuntaa\n enemmän kuin vuonna 1989 kaikissa ikäryhmissä. Vuodesta 1989 vuoteen 1996 liikunta työssä ja\n työmatkalla väheni 15 - 34-vuotiaiden ryhmässä, mutta lisääntyi 35 - 64-vuotiaiden ryhmässä\n kummallakin sukupuolella. \n\n Vuonna 1989 suomalaisen maaseutuväestön BMI, verenpaine, seerumin kokonaiskolesteroli,\n LDL-kolesteroli ja triglyseridit olivat korkeammat ja sydämen lyöntitaajuus levossa matalampi kuin\n kiinalaisen. Kiinalaiset tupakoivat suomalaisia enemmän. Suomalaisista suurempi osa oli\n ylipainoisia/lihavia, ja heillä oli enemmän verenpainetautia ja hyperkolesterolemiaa kuin kiinalaisilla. \n\n Tämä tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että työmatkaliikunta on pääsääntöisesti edullista kun\n tarkastellaan kiinalaisten sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Päivittäinen yli tunnin kestävä\n työmatkaliikunta saattaa kuitenkin johtaa kohonneeseen verenpaineeseen. \n\n Koska Kiinassa elintaso nousee hyvin nopeasti ja kaupunkiperheissä on vain yksi lapsi, on\n odotettavissa suuria muutoksia mm. sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöiden esiintyvyydessä ja\n tutkimuksia tulisi jatkaa. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja Lääketiede 231. ISBN 951-781-811-4 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-811-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
109 s.
Tekijät:
Hu Gang
Tuotekoodi 019471
18,16 €