Intuitio ja hiljainen tieto hoitotyössä

Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 1.9.2000\n tarkastettavaksi THM Raija Nurmisen väitöskirja Intuitio ja hiljainen tieto hoitotyössä.\n Vastaväittäjänä oli professori Arja Isola Oulun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana\n professori Katri Vehviläinen-Julkunen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n Hiljainen tieto on useiden vuosien ajan ollut esillä keskusteluissa tietoyhteiskunnassa.\n Nyky-yhteiskunnassa suuntaudutaan lyhyen aikavälin tiedon varassa ja päätöksenteon perusteiden\n aikaulottuvuus supistuu. Kuitenkin erityisesti hiljainen tieto nähdään tulevaisuudessa ihmisten ja\n yhteisöjen pääomaksi. \n\n Väitöskirjatyössä tarkastellaan hoitotyön tietoa; erityisesti hiljaista tietoa ja intuitiota kuten erilaiset\n hoitotyöntekijät sitä kuvaavat. Tutkimukseen osallistui 153 sairaanhoitajaa, kätilöä ja\n terveydenhoitajaa. \n\n Hiljainen tieto ja intuitio mahdollistavat käsityksen olennaisesta. Käsitys olennaisesta ei muodostu\n hoitotyöntekijöille ainoastaan järjen ja todistusaineiston vallitsemasta lähtökohdasta. Se syntyy\n sisäisenä tunteena yksilöä ja ihmistä arvostavassa kohtaamisessa. Intuitio tuo tietoisuuteen hiljaisen\n tiedon, jossa yhdistyvät objektiivinen tieteellinen tieto, käytännöllinen tieto, kokemustieto ja\n monimuotoisena julkaistu tietoaines. Kokemustieto osana hiljaista tietoa kehittyy ammatillisena\n osaamisena sekä elämänkokemuksena ja se muokkaantuu ajallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen\n vuorovaikutuksen kautta. \n\n Tutkimustietoa voidaan hyödyntää hoitotyön pätevyysvaatimusten ja hoitotyöntekijän\n asiantuntijuuden määrittämisessä ja arvioinnissa. Tieto on tärkeää arvioitaessa hiljaisen tiedon ja\n intuition vaikuttavuutta hoitotyössä. Tieto laajentaa aiemmin enemmän rationaalisesta lähtökohdasta\n tarkasteltua hoidollisen päätöksenteon tietoperustaa. \n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 80. ISBN 951-781-839-4 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n\n tiedotus@uku.fi \n\n

ISBN-10:
951-781-839-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
137 s.
Tekijät:
Nurminen Raija (diss)
Tuotekoodi 019409
25,00 €