Role of infectious complications in children with cancer

\n\n \n\n Rahiala Jaana 3.6.2000 \n\n\n\n Role of infectious complications in children with cancer \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 3.6.2000 tarkastettavaksi\n LL Jaana Rahialan väitöskirja Role of infectious complications in children with cancer\n (Infektiokomplikaatioiden osuus syöpälasten hoidossa). Vastaväittäjänä oli dosentti Toivo\n T. Salmi Turun yliopistollisesta keskussairaalasta ja väitöstilaisuuden valvojana\n professori Ulla Pihkala Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n Suomessa sairastuu vuosittain syöpään noin 130-150 lasta. Leukemia on lasten tavallisin syöpä\n muodostaen noin kolmanneksen kaikista lasten syövistä. Akuutti lymfaattinen leukemia (ALL)\n käsittää lasten leukemioista noin 85%. Nykyisin lasten ALL:sta paranee Pohjoismaissa kahdeksan\n lasta kymmenestä. Syöpätautien hoidossa solunsalpaajat ovat tärkein hoitomuoto. Syöpä ja sen\n hoidot aiheuttavat kuitenkin puolustuskyvyn heikkenemistä ja neutropeniaa eli neutrofiilien (veren\n valkosolu) puutosta altistaen syöpälapsia vakaville infektioille. Sepsikset eli yleisinfektiot ovat tärkeä\n hoitotuloksia heikentävä, sairaalahoitoa vaativa ja kuolleisuutta lisäävä komplikaatioryhmä.\n Solunsalpaajahoitojen toteuttamista helpottavat pitkälle kehittyneet tukihoidot: varhainen\n sepsishoito, valkosoluttomat verituotteet ja luuytimen kasvutekijät. \n\n Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää infektioiden merkitystä ja aiheuttajia syöpälapsilla, sekä\n luuytimen kasvutekijän vaikutusta ja aloitusajankohdan merkitystä neutropenian ja infektioiden\n ennaltaehkäisyssä. Tarkoituksenamme oli lisäksi selvittää infektioiden osuutta ALL:n hoidon\n kustannuksissa. \n\n Tutkimuksessamme 59 leukemialapsella todettiin yhteensä 245 infektiota, eli lapset sairastivat\n keskimäärin neljä infektiota leukemiahoidon aikana. Infektiot aiheuttivat potilaille keskimäärin 33\n ylimääräistä sairaalahoitopäivää solunsalpaajahoitojen vaatiman sairaalahoidon lisäksi. Infektioista\n puolet oli neutropenian aikaisia. Veressä todettiin bakteereita noin neljäsosassa näistä infektioista.\n Lisäämällä verimäärää veriviljelyissä infektion aiheuttajan selvittämiseksi, useamman bakteerin\n aiheuttamien infektioiden määrä kasvoi. Selvityksessämme luuytimen kasvutekijän käyttö\n solunsalpaajahoidon jälkeen (alkaen ensimmäisenä päivänä hoidon jälkeen) vähensi syöpälapsilla\n merkittävästi hoidon jälkeistä neutropeniaa ja siitä johtuvia infektioita. Tämä etu voitiin kuitenkin\n säilyttää aloittamalla kasvutekijä vasta viidentenä solunsalpaajahoidon jälkeisenä päivänä\n hoitokustannusten pienentyessä samalla. Lasten ALL:n hoito maksoi tutkimuksemme mukaan\n keskimäärin 500 000 mk, josta infektioiden osuus oli noin viidennes. \n\n Infektiokuolleisuus on selkeästi vähentynyt syöpälapsilla viimeisen kymmenen vuoden aikana.\n Infektiot ovat kuitenkin edelleen tärkeä osa syöpäpotilaiden hoitoa sekä määrällisesti että\n taloudellisesti. Tutkimuksessamme luuytimen kasvutekijän avulla kyettiin vähentämään neutropenian\n aikaisia infektioita. Optimaalinen luuytimen kasvutekijän aloitusajankohta on vielä epäselvä, mutta\n vaikuttaisi siltä, että siirtämällä kasvutekijän aloitusajankohtaa myöhäisemmäksi käytön edut voidaan\n säilyttää samalla kustannuksissa säästäen. Infektioiden hoidon kustannukset muodostavat\n huomattavan osan leukemialasten hoidon kokonaiskustannuksista. \n\n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 212. ISBN 951-781-792-4 \n\n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n\n tiedotus@uku.fi \n \n\n\n mailto:tiedotus@uku.fi\n\n

ISBN-10:
951-781-792-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
100 s.
Tekijät:
Rahiala Jaana
Tuotekoodi 019391
18,16 €