Characterization of physiological correlates of short-term cardiovascular variability and baroreflex sensitivity

Väitöskirjan tiivistelmä:\n Verenkierrossa ilmenevät rytmiset vaihtelut heijastavat elimistömme säätelyjärjestelmien, erityisesti\n autonomisen hermoston, toimintaa. Mm. diabeetikoilla, sydäninfarktipotilailla ja vanhuksilla\n sykevaihtelun vaimenemiseen ja verenpaineen nopeita vaihteluita tasaavan barorefleksin toiminnan\n heikkenemiseen tiedetään liittyvän verenpaineen kohoamista, vakavia rytmihäiriöitä ja jopa\n lisääntynyttä kuolleisuutta. On ilmeistä, että verenkierron vaihteluihin ja barorefleksin herkkyyteen\n vaikuttavat myös monet fysiologiset tekijät kuten ikä, sukupuoli, ruumiinrakenne ja suorituskyky.\n Näiden fysiologisten tekijöiden vaikutus on tunnettava ja ne otettava huomioon käytettäessä\n verenkierron vaihteluita ja barorefleksin herkkyyttä kuvaavia mittareita selvitettäessä verenkierron\n säätelyhäiriöitä potilaskohtaisessa diagnostiikassa. Autonominen hermosto säätelee itsenäisesti\n elimistön tahdosta riippumattomia toimintoja, mutta se on myös vuorovaikutuksessa\n hormonitoimintojen ja elimistön energia-aineenvaihduntaa ohjaavien mekanismien kanssa. Näiden\n vuorovaikutusten tutkimiseen verenkierron vaihteluiden ja aineenvaihduntaan liittyvien\n hormonitoimintojen yhteyksien määrittäminen on tuonut uusia mahdollisuuksia. Tällä tavoin haetaan\n lisätietoa esimerkiksi lihavuuteen liittyvän verenpainetaudin perimmäisiä syistä. \n\n Tämän tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitettiin rytmiseen sykevaihteluun, verenpainevaihteluun\n ja barorefleksin herkkyyteen vaikuttavat fysiologiset tekijät tekemällä mittauksia terveille\n koehenkilöille. Heille tehtiin verenpaineen mittaus lyönti lyönniltä jatkuvana rekisteröintinä sekä\n makuulla että pystyasennossa ja samalla syketaajuus mitattiin sydämen sähköisen toiminnan\n perusteella. Fyysistä suorituskykyä arvioitiin polkupyöräergometrilla tehdyn kuormituskokeen\n avulla. Toisessa osassa selvitettiin verenkierron säätelyn ja energia-aineenvaihdunnan välisiä\n yhteyksiä tutkimalla terveitä koehenkilöitä, joiden vanhemmilla oli aikuistyypin diabetes. Tutkittavilta\n mitattiin energia-aineenvaihduntaan liittyviä tekijöitä kuten kehon rasvapitoisuutta, elimistön\n hapenottokykyä ja vereen erittyviä hormoneja. Erityisesti insuliinin vaikutuksia verenkierron\n säätelyyn tutkittiin kohottamalla koehenkilöiden veren insuliinipitoisuus suonensisäisesti annetun\n insuliinin avulla yli kymmenkertaiseksi paastotilaan nähden ja mittaamalla samanaikaisesti muutoksia\n sydämen syketaajuuden vaihtelussa. \n\n Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että ikä ja sukupuoli olivat tärkeimmät verenkierron\n hermostolliseen säätelyyn vaikuttavat fysiologiset tekijät. Niinpä sovellettaessa kyseessä olevia\n mittauksia eri ikäisille naisille ja miehille käytettävissä tulisi olla iän ja sukupuolen mukaiset viitearvot.\n Ikääntyessä verenkierron hermostollisen säätelyn toiminta heikkenee. Vanhuksilla verenpainetta\n vakauttavan säätelymekanismin toiminta heikkenee, verenpainevaihtelu hieman lisääntyy, kun taas\n sykevaihtelu selvästi vaimenee. Säätelykapasiteetin väheneminen selittänee miksi vanhuksilla yleisesti\n esiintyy makuulta pystyynnoustessa verenpaineen laskua ja huimausoireita. Naisilla barorefleksin\n herkkyys oli alhaisempi kuin miehillä ja heillä verenpaineen vaihtelu oli vastaavasti korostunutta.\n Insuliinilla ja rasvasolujen erittämällä leptiinihormonilla näytti olevan itsenäisiä vaikutuksia\n verenkierron säätelyyn. Erityisesti sellaisilla henkilöillä, joilla on perinnöllinen taipumus\n ylipainoisuuteen, veren rasva-arvojen kohoamiseen ja verenpainetautiin, insuliini vaikutti\n autonomiseen hermostoon verenkiertoa kiihdyttävällä tavalla. \n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-787-8 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n

ISBN-10:
951-781-787-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
107 s.
Tekijät:
Laitinen Tomi (diss.)
Tuotekoodi 019385
18,16 €