Advanced oxidation of chlorinated pollutants in groundwater

Ympäristöön päässeiden kemikaalien aiheuttama maan ja pohjaveden\n saastuminen on todettu merkittäväksi ympäristöongelmaksi myös\n Suomessa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin ns. kehittyneiden\n hapetusmenetelmien soveltumista klooratuilla yhdisteillä saastuneen\n pohjaveden puhdistukseen. Kehittyneet hapetusmenetelmät perustuvat\n mm. hydroksyyliradikaalien hyödyntämiseen puhdistettavassa vedessä.\n Menetelmät toimivat ympäristön lämpötilassa ja paineessa ja ovat\n yleisesti käytössä olevia vedenkäsittelytekniikoita mm. USA:ssa ja\n Kanadassa. Menetelmien tavoitteena on hajottaa käsiteltävä\n haitallinen yhdiste vaarattomiksi aineiksi, kuten kloridiksi ja\n hiilidioksidiksi. Tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät olivat\n UV-säteily ja otsonointi yhdistettynä vetyperoksidilisäykseen (O3/H2O2\n ja UV/H2O2). Kokeissa käsitellyt yhdisteet olivat kloorattuja eteenejä\n ja kloorifenoleja. Nämä aineet ovat saastuttaneet Suomessa useita\n pohjavesialueita.\n\n Klooratut eteenit hajosivat lähes täydellisesti, vaikka pohjaveden\n luontainen orgaaninen ja epäorgaaninen aines kuluttivat osan\n hapettimien tehosta. Puhdistetun pohjaveden kloorattujen eteenien\n pitoisuudet täyttivät hyvin WHO:n terveysperusteiset juomavettä\n koskevat ohjearvot. Samoin vesieliöille vaikutuksettomat pitoisuudet\n saavutettiin. \n\n Kloorattujen eteenien hajottamisessa muodostui sivutuotteina alhaisia\n pitoisuuksia kloorattuja etikkahappoja. Muodostuneet kloorattujen\n etikkahappojen pitoisuudet olivat selvästi alle WHO:n juomavettä\n koskevien terveysperusteisten ohjearvojen. Myös kloorattujen\n etikkahappojen pitoisuudet arvioitiin ympäristön kannalta haitattomiksi.\n\n Kenttäkokeiden perusteella arvioitiin aktiivihiilisuodatuksen ja\n UV/H2O2-menetelmän olevan kustannuksiltaan keskenään samaa\n suuruusluokkaa. Sähköenergiasta ja vetyperoksidista aiheutuvat\n käyttökustannukset olivat käsitellyssä pohjavedessä\n kokonaiskustannuksiin verrattuna vähäisiä. Puhdistusmenetelmien\n lopulliseen hintaan vaikuttavat merkittävästi laitteistojen saatavuus ja\n investointikustannukset. \n\n Kloorifenolien käsittelyssä UV/H2O2-menetelmällä ei saavutettu\n merkittävää etua verrattuna yhdisteiden otsonointiin. Kloorifenolien\n hajoaminen oli epätäydellisempää verrattuna kloorattuihin eteeneihin.\n Sekä otsonoinnissa että UV/H2O2-menetelmällä käsiteltäessä\n muodostui osittain kloorautuneita sivutuotteita, mm. dimeerisiä\n yhdisteitä. Sivutuotteiden merkityksen arviointi vaatisi ainakin\n monimutkaisempien yhdisteiden käsittelyssä myös ekotoksikologisen\n arvioinnin kemiallisten analyysien rinnalle, jotta lopullinen\n puhdistustulos voitaisiin varmistaa. \n\n \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet\n\n ISBN 951-781-084-9\n

ISBN-10:
951-781-084-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
56 s.
Tekijät:
Hirvonen Arja (väitös)
Tuotekoodi 019336
18,16 €