HAASTATTELU. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus

Monitieteinen oppikirja tarjoaa perustietoa haastattelutilanteen rakentumisesta, erilaisista haastatteluista sekä menetelmän historiasta. Se avaa näkymän siihen, millaiseksi haastatte-luvuorovaikutus muodostuu haastateltaessa erilaisia henkilöitä ja ryhmiä, esimerkiksi joh-tavassa asemassa olevia, lapsia, eri kulttuureista tulevia ja puheongelmaisia. Teoksessa näytetään myös, miten haastattelijan ja haastateltavien välinen suhde ja siihen kohdistuvat oletukset ohjaavat tiedon tuottamista. Tarkasteltavia teemoja ovat muun muassa osallistu-jien välinen läheisyys ja etäisyys, oikeus tietoon sekä yhteisyyden ja erojen rakentaminen. Autenttisista haastattelutilanteista kerätyt esimerkit havainnollistavat tilanteiden moni-muotoisuutta ja näyttävät mahdollisia toimintatapoja hankalissakin tilanteissa. \n\nKirjoittajina on eri tieteenalojen kokeneita tutkijoita, jotka ovat käyttäneet haastattelume-netelmää omissa tutkimuksissaan. Kirjaa voivat hyödyntää eri tieteenalojen perus- ja jat-ko-opiskelijat, tutkijat ja opettajat sekä ammattiryhmät, jotka tarvitsevat työssään haastat-telutaitoja.\n\nKirjoittajat: Tarja Aaltonen, Marja Alastalo, Maarit Alasuutari, Matti Hyvärinen, Kirsi Lumme-Sandt, Varpu Löyttyniemi, Susan Meriläinen, Pirkko Nuolijärvi, Anna Rastas, Jo-hanna Ruusuvuori, Janne Tienari, Liisa Tiittula, Eero Vaara ja Anu Valtonen\n


ISBN-10:
951-768-169-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
310 s.
Tekijät:
Ruusuvuori Johanna & Tiittula Liisa
Tuotekoodi 017703
27,20 €