FROM MEMORIES OF THE PAST TO ANTICIPATIONS OF THE FUTURE, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS E Scientiae Rerum Socialium 144

Tutkimuksessa tarkasteltiin matemaattista identiteettityötä suomalaisten ja slovenialaisten luo-kanopettajaopiskelijoiden kokemusten kautta. Opiskelijoiden mukaan heillä oli ollut omana kou-luaikanaan kielteisiä matematiikan opintoihin liittyviä kokemuksia, joilla osoitettiin olevannegatiivisia vaikutuksia opiskelijoiden matemaattisiin identiteetteihin. Koska tutkimuksessakorostuu identiteetin tulevaisuusaspekti, tarkastelun kohteina olivat opiskelijoiden tulevaisuu-teen liittyvät toiveet ja odotukset. Tutkimuksessa sovellettiin narratiivisen identiteetin (Ricoeur,1992) ja mahdollisten minuuksien (Markus & Nurius, 1989) käsitteitä matematiikan opetuksenkontekstissa. Identiteetin ymmärtämisen psyko-sosiaalisena ilmiönä mahdollisti narratiivinennäkökulma. Erityinen huomio kohdistettiin siihen, millainen merkitys kasvatuksellisilla konteks-teilla on luokanopettajaopiskelijoiden matemaattisessa identiteettityössä.Tutkimusmetodologiana käytettiin narratiivista tutkimusta. Opiskelijat kertoivat syvähaastat-teluissa matematiikkaan liittyvistä kokemuksistaan. Nämä narratiivit analysoitiin holistisesti jakategorisesti ottaen huomioon myös niiden sisältö ja muoto.Tuloksista ilmenee merkittävää samankaltaisuutta luokanopettajaopiskelijoiden omaan kou-luaikaan liittyvissä muistoissa. Monet esimerkiksi kuvailivat itsensä uhreiksi. Myös tulevaanmatematiikan opetukseen liittyvät ennakko-odotukset olivat värittyneet opettajaopiskelijoidenomaan kouluaikaan liittyvien haasteellisten kokemusten kautta. Yllättävä tulos oli se, että suo-malaisten ja slovenialaisten opiskelijoiden luokanopettajakoulutuksen aikainen identiteettityöerosi huomattavasti toisistaan. Erojen pääsyynä ovat nähtävästi erilaiset painotukset ja käytän-teet opettajankoulutuksen matematiikan pedagogisissa opinnoissa.Tutkimus osoittaa, että identiteettityötä voidaan pyrkiä edistämään opettajankoulutuksenaikana. Prosessin aloittamiseksi olisi tärkeää kohdentaa huomio opettajaopiskelijoiden elämäker-rallisiin konteksteihin soveltamalla narratiivisia pedagogisia työkaluja. Sillä että omaan kouluai-kaan liittyviä kokemuksia ei oteta huomioon, voi olla kielteisiä heijastuksia opettajaopiskelijoi-den tulevaan matematiikan opetukseen. Tutkimuksen mukaan identiteetti on syytä ottaa avoi-mesti tarkasteluun opettajankoulutuksen aikana. Tutkimuksen teorian kannalta merkittävä antion termin matemaattinen identiteettityö käsitteellistäminen.

ISBN-10:
978-952-62-0553-3
Kieli:
eng.
Sivumäärä:
273 s.
Tekijät:
LUTOVAC SONJA
Tuotekoodi 014117
25,00 €