MUSIIKKIPSYKOTERAPIA, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS D Medica 1248

Tutkimuksessa esitellään musiikkipsykoterapian teoreettinen viitekehys pohjautuen psykoanalyyttisiin\nteorioihin ja psykodynaamiseen psykoterapiaan. Kliinisestä näkökulmasta käydään läpi\nmusiikkipsykoterapian keskeisiä tutkittuja työskentelytapoja, menetelmiä ja tekniikoita. Musiikkipsykoterapia\nkehittyi 1960- ja 1970-luvuilla Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa Juliette Alvinin,\nMary Priestleyn ja Helen Lindqvist Bonnyn tekemän musiikkiterapian myötä. Psykodynaamisen\nmusiikkiterapian ja psykoterapian tutkimuksia, todettua vaikuttavuutta ja hoitomenetelmien\nsoveltuvuutta arvioidaan erilaisten psykopatologioiden ja mielenterveysongelmien, kuten\npsykoosisairaudet, skitsofrenia, masennus, ahdistus, traumat, kielelliset, emotionaaliset ja käytösongelmat\naikuisten ja lasten lääkinnällisessä kuntoutuksessa.\nPsykoterapian tutkimusta, yleisiä tutkimusmenetelmiä, musiikkipsykoterapian mielen teoriaa\nja kliinistä prosessia tarkastellaan kriittisen teorian ja tiedon intressien näkökulmista yksilön\nkokemuksellisena emansipatorisena valistumisena (Habermas 1968). Musiikilla ja musiikkipsykoterapeuttisella\ntyöskentelyllä nähdään olevan tietoisuuden ja itsekokemuksellisen tiedon\nlisääntymisen, pathos, myötä hoidollisia muuntavia merkityksiä ja vaikutuksia yksilöllisten\npsyykkisten rakenteiden ja kehityshistorian kannalta. Vapautumista esimerkiksi musiikin avulla\nahdistavista ja pakottavista sosiaalis-kulttuurillista normeista sekä yhteiskunnan tai yhteisön\nyksilölle sijoittamista paineista, torjutuista ristiriidoista ja taakoista, mitkä altistavat psyykkiselle\noirehdinnalle ja sairastumiselle, pidetään tärkeänä.\nMusiikkipsykoterapeuttisessa työskentelyssä nähdään mahdollisuus vuorovaikutuksen luomiseen\n”kulttuurillisena dialogina” eri asiakasryhmien kanssa, mikä voi auttaa sosiaalisessa voimaantumisessa\nja integroitumisessa. Musiikkipsykoterapian teorialla ja menetelmillä, praxis,\nmusiikin tunteiden purkamisella ja kuvaamisella puhutun kielen kaltaisena esittävänä muotona\najatellaan olevan ikiaikainen historiallinen jatkumo aina Aristoteleen kirjoituksista modernin\najan musiikkiterapian pioneerien, nykyisten tutkijoiden sekä musiikkipsykoterapeuttien työhön.\nTässä yhteydessä musiikkipsykoterapialla psykoterapian muotona ja suuntauksena on musiikillinen\nethos omana erityisalanaan. Musiikillisen tunnekokemuksen ainutkertaisen yksilöllisen merkityksen\ntutkiminen erottaa sen muista psykoterapioista ja niiden tutkimuksesta.

ISBN-10:
978-952-62-0435-2
Kieli:
suom.
Sivumäärä:
162 s.
Tekijät:
ALANNE SAMI
Tuotekoodi 014113
20,00 €