NÄKYVIEN JA PIILOTETTUJEN MERKITYSTEN RAJAPINNOILLA – TERVEYSKESKUKSEEN LIITTYVÄT KULTTUURIMALLIT ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS D Medica 1241

Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida terveyskeskukseen liittyviä kulttuurisia merkityksiä\nperusterveydenhuoltopalveluiden asiakkaan näkökulmasta. Terveyskeskus on ollut vuodesta 1972\ntärkein julkinen terveydenhoitopaikka. Valtakunnallisesti perusterveydenhuollon päätavoitteeksi\non nostettu asiakkuuden kehittäminen. Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia kulttuurisia merkityksiä\nterveyskeskukseen liittyy asiakkaan näkökulmasta.\nTutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä hyödynnettiin hallintoteoreettista näkökulmaa, teoriaa\norganisaatiokulttuurista sekä kulttuurimallia. Terveyskeskukseen liittyviä kulttuurisia merkityksiä\nkäsitteellistettiin reifikaatioon peilaten terveyskeskuksen ja asiakkaan välisen rajapinnan\nymmärtämiseksi.\nTutkimus jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Kulttuurisia merkityksiä asiakkaan näkökulmasta\ntutkittiin mixed methods -menetelmälähtöisesti kolmivaiheisen empiirisen aineiston pohjalta.\nEnsimmäinen vaihe koostui dokumenttiaineistosta (N=605), joka muodostui sanomalehti\nKalevan julkaisemista terveyskeskukseen liittyvistä kirjoituksista vuosina 1972–1982. Toinen vaihe\nkoostui virtuaaliantropologisesta aineistosta (N=338), joka käsitti internetin keskustelupalstojen\nkirjoituksia 2010-luvun taitteessa. Kolmas vaihe kerättiin kyselylomakkeella, joka oli osaotos\nPohjoissuomen syntymäkohortti 1966:n tutkimusta. Se sisälsi monivalintakyselyn (N=3237) sekä\navoimen kysymyksen (N=200). Laadulliset aineistot (empiirisen osan vaiheet I, II, osin III) analysoitiin\ninduktiivisella ja deduktiivisella sisällön- ja tekstianalyysillä. Määrällinen aineisto (osin\nempiirisen aineiston osa III) analysoitiin tilastollisesti.\nTutkimuksessa muodostettiin terveyskeskukseen liittyvistä näkyvistä ja piilotetuista kulttuurisista\nmerkityksistä asiakkaan näkökulmasta neljä kulttuurimallia: 1. Vaivojen sulatusuunimalli,\njossa korostuivat organisaation ja asiakkaan väliset merkitykset. Niitä olivat henkilöstöinkarnaatio\nja asiakasaktiivisuus, jotka toisaalta näyttäytyivät ristiriitaisina. 2. Matalan kynnyksen malli, jossa\nmerkitykset liittyivät palveluun. Terveyskeskus miellettiin ruuhkakeskukseksi, jossa hoidon taso\nvaihtelee, mutta toisaalta palveluun luotettiin ja sitä verrattiin peruskallioon. 3. Arvauskeskusmalli,\njoka muodostui uskomuksiin liittyvistä merkityksistä. Terveyskeskusta kuvailtiin odotushuoneeksi\ntai lottoriviksi, mutta joka toisaalta käsitettiin huhupuheiden keskiöksi. 4. Tulevaisuuden odotemalli,\njossa merkitykset liittyivät tulevaisuuden odotuksiin. Terveyskeskus haluttiin nähdä tulevaisuudessa\ngeneratiivisena ja toimivana lähiasemana, jonka toimintakulttuurin arvopohja perustuisi\nholistisuuteen.\nTutkimuksen teoreettisilla tuloksilla on uutuusarvoa terveyspalveluiden ja sen asiakkaan rajapinnan\nilmiöiden ymmärtämiseksi. Terveyskeskuksessa asiakas on edelleen palvelujen tuottamisen\nkohde. Asiakkaan roolia tulee kehittää aktiiviseksi ja osallistuvaksi. Terveyskeskus on asiakkaille\ntärkeä ja se tulisi olla joustavasti lähellä myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen tuottamaa tietoa\nvoidaan hyödyntää terveydenhuollon asiakaslähtöisessä suunnittelu- ja kehittämistyössä, koulutuksessa\nsekä terveydenhuollon ja kulttuurintutkimuksen soveltavassa tutkimuksessa.

ISBN-10:
978-952-62-0420-8
Kieli:
suom.
Sivumäärä:
155 s.
Tekijät:
TIIRINKI HANNA
Tuotekoodi 014111
20,00 €