TOTTA, TARUA VAI NARRINPELIÄ?, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS B Humaniora 100

Historiallisia romaaneja julkaistaan Suomessa runsaasti, ja laji on yhä lukijoiden suosiossa. Sekäsuomen- että ruotsinkieliset kirjailijat ovat viime vuosikymmeninä käsitelleet maamme histori-an kipupisteitä, kuten kansalaissotaa ja toisen maailmansodan tapahtumia. Tutkimuksen kohtee-na on Lars Sundin Siklax-trilogia, jonka muodostavat romaanit Colorado Avenue 1991 (suom.Colorado Avenue 1992), Lanthandlerskans son 1997 (suom. Puodinpitäjän poika 1998) ja Eriksbok 2003 (suom. Erikin kirja 2004). Nämä teokset edustavat postmodernia historiallista romaa-nia, jota Suomessa on kirjoitettu suhteellisen vähän ja tutkittu vielä vähemmän.\nHistoriallisten romaanien vaikutus lukijan asenteisiin voi olla suuri, ja siksi on tarpeen poh-tia myös niitä keinoja, joilla historiaa tuotetaan ja tulkitaan. Tutkimuksessa analysoidaan Sundinromaanien tapoja representoida mennyttä, historiankäsitystä sekä suhdetta historiankirjoituk-seen ja historiallisen romaanin lajiin. Tavoitteena on selvittää, millainen yhteys kerrontateknii-koiden ja menneisyyden representaatioiden välillä on.\nTutkimuksessa yhdistyvät narratologinen, intertekstuaalinen ja kontekstuaalinen tarkasteluta-pa. Analyysin kohteena ovat teosten kerrontarakenteet sekä viittaussuhteet toisiin teksteihin jamuihin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin diskursseihin. Lähestymistapaa kuvaa parhaiten klassi-sen ja postklassisen narratologian piirteitä yhdistävä kulttuurisen narratologian käsite, jossateoksen kerronnallisia rakenteita tutkitaan sekä aikakautensa kulttuurisia diskursseja heijastava-na että niihin vaikuttavana aktiivisena voimana.\nSundin historialliset romaanit nostavat jo rakenteellaan esiin epistemologisia kysymyksiä tie-don saavutettavuudesta ja luotettavuudesta. Muiden medioiden, kuten elokuva-, maalaus- javalokuvataiteen, esiintyminen niin tarinan kuin kerronnan tasolla sekä lukuisat intertekstuaalisetviittaukset korostavat historian moniäänisyyttä ja tulkintojen subjektiivisuutta. Tutkimus osallis-tuu kuvan ja sanan vuorovaikutuksesta käytyyn vilkkaaseen keskusteluun ja kytkee Lars Sundinhistorialliset romaanit osaksi niin kansainvälistä, pohjoismaista kuin kotimaista traditiota.

ISBN-10:
978-951-42-9638-3
Kieli:
suom.
Sivumäärä:
246 s.
Tekijät:
HIETASAARI MARITA
Tuotekoodi 014091
26,00 €