INTERNET-PERUSTEISEN POTILASOHJAUKSEN JA SOSIAALISEN TUEN VAIKUTUS GLAUKOOMAPOTILAAN HOITOON SITOUTUMISESSA, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS D Medica 1096

Tämän kolmivaiheisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää terveydenhuoltohenkilöstöntarjoaman internet-perusteisen ohjauksen ja sosiaalisen tuen vaikutusta glaukoomapotilaan hoi-toon sitoutumisessa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä uusia,potilaslähtöisiä ohjaus- ja tukimenetelmiä glaukoomapotilaille. Ensimmäisessä vaiheessa selvi-tettiin, minkälaista on glaukoomapotilaan hoitoon sitoutuminen ja mitkä tekijät edistävät sitä.Aineisto kerättiin komplianssimittarilla (ACDI) glaukoomapotilailta (n=249) ja analysoitiintilastollisilla perus- ja monimuuttujamenetelmillä. Toisessa vaiheessa kuvailtiin hyvin hoitoonsasitoutuneiden glaukoomapotilaiden käsityksiä saamastaan ohjauksesta ja tuesta (n=12). Aineis-to kerättiin haastattelemalla ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Kolmannessa vai-heessa tutkittiin tehostetun internet-perusteisen ja normaalin käytännön mukaisen potilasohjauk-sen ja sosiaalisen tuen vaikuttavuutta glaukoomapotilaiden hoitoon sitoutumisessa. Koeryhmä(n=34) sai tehostetun ohjauksen ja sosiaalisen tuen sähköpostin välityksellä. Kontrolliryhmä(n=51) sai normaalin käytännön mukaisen ohjauksen ja sosiaalisen tuen vastaanottokäyntienyhteydessä. Ohjauksen vaikuttavuutta tutkittiin komplianssimittarilla (ACDI), joka lähetettiinmolemmille ryhmille tutkimuksen alussa sekä kahden ja kuuden kuukauden kuluttua. Aineistoanalysoitiin tilastollisin perusmenetelmin.\nGlaukoomapotilaat olivat hyvin sitoutuneita lääkehoitoonsa (97%, n=242) sekä kohtalai-sen hyvin hoitoonsa kokonaisuudessaan (67%, n=166). Hoitajien ja lääkäreiden tarjoamaohjaus ja sosiaalinen tuki (p0.05).\nTuloksia voidaan hyödyntää suomalaisten glaukoomapotilaiden ja muiden pitkäaikaissairai-den hoitotyössä, hoitotyön opetuksessa sekä kehitettäessä uusia potilaslähtöisiä ohjaus- ja tuki-menetelmiä.

ISBN-10:
978-951-42-9412-9
Kieli:
suom.
Sivumäärä:
191 s.
Tekijät:
LUNNELA JAANA
Tuotekoodi 014072
20,00 €