LÄÄKETIETEEN ASIANTUNTIJUUS KOULUTUKSEN ERI VAIHEISSA, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS D Medica 1088

Tässä poikkileikkaustutkimuksessa tutkin sitä, miten eri vuosikurssien lääketieteen opiskelijateroavat toisistaan. Tarkastelen opiskelijoiden opiskelun yleisorientaatioita, käsityksiä hyvän lää-kärin ominaisuuksista ja sitä, miten he hahmottavat potilastyötä. Tutkimusaineisto (n = 424)kerättiin Oulun ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäisen, kolmannen jakuudennen vuosikurssin opiskelijoilta syksyllä 2005. Tutkimus koostui kolmesta osa-alueesta: 1)IGSO-mittarista (The Inventory of General Study Orientations), jolla tutkittiin opiskelun yleiso-rientaatiota, 2) hyvän lääkärin ominaisuuksien nimeämisestä ja 3) lyhyen kirjallisen potilastapa-uksen ratkaisemisesta. Opiskelun yleisorientaatiot analysoitiin konfirmatorisella faktorianalyy-sillä, hyvän lääkärin ominaisuudet ja potilastapaus analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysil-lä. Tutkimus on osa lääketieteen koulutuksen pitkän aikavälin seurantatutkimusta LeMEx (Lear-ning Medical Expertise).\nTutkimustulokset osoittivat, että tutkittujen vuosikurssien välillä on eroja opiskeluun omis-tautuneisuudessa ja käytännön orientaatiossa. Omistautuneisuus opintoihin vähenee ja käytän-töön orientoituminen lisääntyy mitä pidemmällä opiskelijat ovat opinnoissaan. Lääkärin tär-keimpinä pidetyissä ominaisuuksissa vuosikurssien välillä eroja on potilaan hoitamisessa, työnperustana olevassa tiedonhallinnassa ja ammattietiikan noudattamisessa. Potilaan hoitamiseenliittyviä ominaisuuksia pidettiin sitä tärkeämpänä, mitä pidemmälle opinnot etenevät. Ammatti-etiikan noudattamisen osalta tulos on päinvastainen. Se korostuu hyvän lääkärin tärkeimpänäpidettynä ominaisuutena koulutuksen alussa, mutta vähenee opintojen edetessä. Hyvän lääkärintärkeimpänä ominaisuutena työn perustana oleva tiedonhallinta korostuu kolmannella vuosikurs-silla. Potilastyön hahmottumisessa vuosikurssien välillä eroja ilmenee lääkärin toiminnassa jaajatuksissa päivystysvastaanotolla. Opintojen edetessä ja kliinisen osaamisen kehittyessä jakorostuessa kokonaisvaltainen ihmiskuva kaventuu ja potilaaseen kohdistuva epäammatillinensuhtautuminen lisääntyy.\nOpiskelijoiden syväorientoituminen opiskeluun, halu kehittyä ja erikoistua enteilee asiantun-tijuuteen kehittymistä. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää lääketieteen koulutuksen laadun jaopetuksen kehittämiseen.

ISBN-10:
978-951-42-9387-0
Kieli:
suom.
Sivumäärä:
184 s.
Tekijät:
LEVY ANNA
Tuotekoodi 014062
20,00 €