AIKUISTEN LIIKUNTAMOTIVAATIOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS D Medica 1084

Liikunta edistää terveyttä, työkykyä, hyvinvointia ja ehkäisee sairauksia, kuten tyypin 2 diabe-testa. Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaisia ovat aikuisten liikuntamotivaatioon vaikuttavattekijät. Liikuntamotivaatioon vaikuttavilla tekijöillä tarkoitetaan liikkumiseen motivoivia ja liik-kumista rajoittavia tekijöitä. \nTutkimusaineisto kerättiin neljästä osa-aineistosta: Oulun Voimisteluseuran liikuntaryhmissäkäyviltä naisilta, pienten lasten vanhemmilta ja tyypin 2 diabeteksen korkean riskin henkilöiltä,jotka osallistuivat Suomalaisen diabeteksen ehkäisytutkimuksen seurantaan Oulussa tai Elviracounseling -hankkeeseen. \nKysely naisvoimistelijoille (n=76) sisälsi avoimia kysymyksiä sekä 56 väittämää, joita tar-kasteltiin faktorianalyysillä. Pienten lasten vanhempien (n=37) kysely sisälsi viisi avointa kysy-mystä. Elvira counseling –hankkeessa toteutettuun ryhmäohjaukseen osallistuneet henkilöt(n=74) vastasivat kyselyyn ohjauksen alussa ja lopussa, heistä 22 haastateltiin, ja kaikki ryhmä-ohjauskerrat videoitiin (82 h). Kyselyt tuottivat tietoa muun muassa liikunta-aktiivisuudesta jaaskelmittarin käytöstä sekä vastaajien arvioita askelmittarin käytön vaikutuksesta heidän liikku-misensa määrään. Liikunta-aktiivisuus raportoitiin metabolic equivalent (MET) -tuntien keskiar-voina ja sen 95% luottamusväleinä. MET-tunneissa tapahtuneiden muutosten tilastollista mer-kitsevyyttä mitattiin parittaista T-testiä käyttäen, ja ryhmien välisiä MET-tuntieroja testattiinvarianssianalyysilla. Suomalaiseen diabeteksen ehkäisytutkimukseen osallistuneille oululaisilletoteutettiin kyselytutkimukset vuosina 2003 (n=63) ja 2008 (n=71). Kysely sisälsi viisi avointakysymystä. Laadulliset aineistot analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. \nLiikuntamotivaatio muodostui liikunnallisesta pääomasta, jossa on neljä toisiinsa vaikutta-vaa osa-aluetta: liikunta-aktiivisuus, liikunta tottumuksena, liikunta voimavarana sekä elämänti-lanteen kokeminen liikkumiselle suotuisana. Liikkumiseen motivoivat tekijät ja liikkumistarajoittavat tekijät ilmenivät fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina tekijöinä. \nLiikunnallisen pääoman käsite tarjoaa työvälineen erilaisissa elämäntilanteissa. Liikuntamo-tivaatiota voidaan tukea pohtimalla liikkumista rajoittavia tekijöitä oman liikunta-aktiivisuudenja liikuntamotivaation tarkastelun ja ongelmanratkaisun avulla, vahvistamalla liikkumista moti-voivia tekijöitä sekä tukemalla perheliikuntaa ja liikunnan sosiaalisia merkityksiä.

ISBN-10:
978-951-42-6375-0
Kieli:
suom.
Sivumäärä:
154 s.
Tekijät:
KORKIAKANGAS EVELIINA
Tuotekoodi 014044
20,00 €