TYYPIN 2 DIABETEKSEN RISKIRYHMÄÄN KUULUVIEN TYÖIKÄISTEN HENKILÖIDEN PAINONHALLINNAN JA ELINTAPAMUUTOKSEN TUNNUSPIIRTEITÄ, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS D Medica 1081

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvien työikäistenhenkilöiden painonhallinnan ja elintapamuutoksen tunnuspiirteitä. Tutkimukseen osallistui 74työikäistä tyypin 2 diabeteksen korkean riskin henkilöä. Tutkittavista 33 oli miehiä ja 41 naisiaHe osallistuivat ravitsemusterapeutin ryhmäohjaukseen joko etä- tai lähiryhmässä. Etäryhmiä oli5. Niissä ohjaus toteutui siten, että ohjaaja oli videoneuvottelulaitteiden avulla yhteydessä ryh-mäläisiin, jotka olivat kokoontuneet oman kuntansa terveyskeskuksen kokoustilaan. Lähiryhmiäoli 6. Niissä ohjaus toteutettiin siten, että ohjaaja ja ryhmäläiset olivat samassa tilassa. Kussakinryhmässä oli 5–9 osallistujaa. \nTutkimusaineistona käytettiin videoituja keskusteluaineistoja, joissa ryhmään osallistuneetkuvasivat elintapamuutoksen hyötyjä ja haittoja ohjausprosessin alussa, painonhallintatilannet-taan ohjausprosessin alussa, lopussa ja seurantakäynnillä sekä painonhallinnan onnistumisenedellytyksiä ja riskitekijöistä seurantakäynnillä 1,5 vuotta ohjausprosessin päättymisen jälkeen.Lisäksi tutkimusaineistoa kerättiin ennen ensimmäistä ja viimeistä ohjauskertaa sekä ennen seu-rantakäyntiä tutkittaville lähetetyllä kyselyllä. Paino mitattiin ohjausprosessin alussa, lopussa jaseurantakäynnillä. Videoaineisto analysoitiin sekä induktiivisella että deduktiivisella sisällönan-alyysilla. Aineiston analysoinnissa käytettiin myös SPSS 16.0 for Windows -ohjelmaa. \nOhjausprosessin alussa tutkittavista 68% oli harkintavaiheessa, 9% valmistautumis- ja 14%toimintavaiheessa ja ohjausprosessin lopussa 24% oli harkinta-, 33% valmistautumis- ja 40%toimintavaiheessa. Tutkittavista 40 edistyi elintapamuutosvaiheessaan, 18 pysyi ennallaan ja 5taantui. Puolentoista vuoden kuluttua ohjausprosessin päättymisestä noin puolet tutkittavista oliylläpitovaiheessa jonkun elintavan suhteen (kuidun ja rasvan käyttö, ruokamäärä, ateriarytmi,liikunta, alkoholin käyttö). Repsahduksista raportoi 21 henkilöä. Niitä oli tapahtunut eniten ruo-kamäärän rajoittamisen suhteen. \nElintapamuutoksen hyötynä nähtiin terveyden ja toimintakyvyn paraneminen. Elintapamuu-tos vaatii vaivannäköä ja voimavaroja. Painonhallinnan onnistumisen edellytyksiä olivat omatoiminta, motivaatio ja voimavarat. Sitoutumattomuus omaan toimintaan, tavoitteiden, itsekurinja motivaation puute vaikeuttivat painonhallintaa.\nTutkimuksen avulla saatua tietoa voidaan käyttää kehitettäessä tyypin 2 diabeteksen riskiryh-miin kuuluvien henkilöiden ohjauksen sisältöä ja menetelmiä. Tuloksia voidaan hyödyntää myösterveydenhuollon opiskelijoiden ja ammattihenkilöiden ohjaustaitojen kehittämisessä.

ISBN-10:
978-951-42-6354-5
Kieli:
suom.
Sivumäärä:
170 s.
Tekijät:
ALAHUHTA MAIJA
Tuotekoodi 014030
20,00 €