RAKENTAMISEN HYVÄ LAATU, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS C Technica 367

Suomalaisen rakennustuotannon laatua on sanottu huonoksi. Asuntojen ostajat ovat myösusein tyytymättömiä hankkimansa asunnon laatutasoon. Suomalaista rakennustoimintaa ohjaavatmaankäyttö- ja rakennuslaki asetuksineen yhdessä lainsäädäntöä täydentävienrakentamismääräysten, normien ja ohjeistuksien kanssa.\nTässä väitöskirjassa tutkittiin Suomen rakentamismääräysten laatuajattelua ja sen suhdettarakentamisen hyvän laadun tunnusmerkistöön. Tutkimuksen metodinen lähestymistapa onkvalitatiivinen. Asetettuun tutkimuskysymykseen vastaaminen edellytti rakentamisen hyvänlaadun määrittämistä. Tätä lähestyttiin tarkastelemalla laatua ilmiönä ja rakentamallakirjallisuustutkimuksen avulla kuva keskeisistä hyvän laadun ominaisuuksista. Tämän perusteellavoitiin määrittää rakentamisen hyvän laadun keskeisiä ominaisuuksia.\nVarsinaisen tutkimuskohteen muodostivat Suomen rakentamismääräykset ja niiden keskeisetrakentamisen laatua koskevat tavoitteet. Vastaus tutkimuskysymykseen saatiin vertaamallarakentamismääräysten laatunäkökulmaa keskeisiin rakentamisen hyvää laatua kuvaaviinominaisuuksiin. Tutkimustulosten verifioimiseksi suoritettiin rakennusalan ammattilaisillesuunnattu kyselytutkimus.\nTutkimus osoitti, että rakentamismääräysten laatunäkökulma poikkesi teoriatarkastelunperusteella esille nousseista rakentamisen hyvän laadun tavoitteista. Rakentamismääräyksettarkastelevat laatukysymystä yleisen edun vaatimusten näkökulmasta. Niiden laatuajattelu onkapeaa perustuen määräyksiin ja niiden noudattamisen tarkastamiseen ja valvontaan. Varsinainenlaatutyö on jätetty rakennushankkeen osapuolten tehtäväksi.\nYksi tutkimuksen merkittävä uutuusarvo on asiakassuuntautuneisuuden tunnistaminenlaadukkaan toiminnan keskeiseksi, kaikkea ajattelua ja toimintaa ohjaavaksi tekijäksi. Suomenrakentamismääräykset eivät täytä tätä vaatimusta. Perinteinen ajattelumalli rakennusprojektintoteutuksesta ei siten enää riitä. Tarvitaan uudenlaista ajattelua. Uudenlainen ajattelu synnyttääuudenlaista toimintaa. Mikäli tämä tutkimus voi johtaa uudenlaisen ajattelun ymmärtämiseen jasisäistämiseen, se väistämättä johtaa myös menettelytapojen muuttumiseen ja sitä kauttalaadukkaampaan toimintaan. Oleellista on sen ymmärtäminen, että pitäytyminen perinteisissätoimintamalleissa, joita ohjaavat säädökset ja määräykset, ei tämän päivän toiminnanohjauksessaja asiakassuhteissa enää riitä. Asiakkaan parhaaksi toimiminen on siten merkittävä haaste kaikellerakennustoiminnalle ja sen parissa työskenteleville.

ISBN-10:
978-951-42-6324-8
Kieli:
suom.
Sivumäärä:
206 s.
Tekijät:
SAARENPÄÄ ENSIO
Tuotekoodi 014019
25,00 €