PEDAGOGIIKAN KONSTRUKTIVISTINEN ORIENTAATIO OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN KOKEMANA, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS E Scientiae Rerum Socialium 111

Tutkimuksessa kuvaillaan, arvioidaan ja kehitetään opettajankoulutuksen pedagogista orientaatio-ta. Pedagogista orientaatiota tarkastellaan yksilö- ja sosiokonstruktivististen orientaatioiden jaopettajuuden persoonallisen ulottuvuuden kehittämisen näkökulmista. \nTutkimuksen kahden empiirisen vaiheen kohdejoukkona ovat Kajaanin opettajankoulutusyksikön luokanopettajaksi opiskelevat. Kvantitatiivisen tutkimusvaiheen kyselyllä kuvaillaan peda-gogista orientaatiota kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisella teemahaastatteluaineistolla pyritäänymmärtämään kyselyssä esiin tulleita pedagogisen orientaation ongelmia ja etsitään niihin ratkaisuja. \nPedagogiikan konstruktivistisen orientaation ja opettajuuden persoonallisen ulottuvuuden ke-hittämisen ongelmat kiteytyvät dialogisuuden puutteisiin, opiskelijoiden osallisuuden vähyyteenoppimisprosessin eri vaiheissa sekä käytännön irrallisuuteen. Ongelmat liittyvät pedagogisenorientaation yksilö- ja suorituskeskeisyyteen, heikkoon motivoimiskykyyn ja passivoivaan luon-teeseen. Yksilökonstruktivistiset tentit ja esseet koetaan pääosin pinnallisiksi ja merkitykseltäänvähäisiksi suorituksiksi. Sosiokonstruktivistiset menetelmät, etenkin pienryhmät, ovat parhaitaniiden vuorovaikutuksen pinnallisuudesta huolimatta. Menetelmien monipuolisuus, mutta samallatoisiinsa liittyvä ja oppimista syventävä luonne, on tärkeää. Opettajien vuorovaikutteinen rooli, in-nostuneisuus ja opettajakokemus ovat merkityksellisiä, mutta käytännössä vaihtelevasti toteutuviatekijöitä. \nPedagoginen orientaatio kehittää pääosin opettajan persoonallista ulottuvuutta. Teorian ja käy-tännön yhdistämistä vaikeuttavat tavoitteiden käsittelyn, teorian välittömän konkretisoinnin ja toi-minnallisuuden vähäisyys. Aiempia opettajuuteen liittyviä kokemuksia, käsityksiä ja uskomuksiatehdään näkyväksi. Kokemusten käyttämistä oppimisessa vaikeuttavat opettajien kokemusten vä-hyys, opiskelijoiden passiivisuus ja ilmapiirin sallivuuden vaihtelevuus. \nKonstruktivismi pedagogisena orientaationa on vailla selkeää, yhtenäistä ja kokonaisvaltaistaperustaa opettajankoulutuksessa, jolla on keskeinen rooli vallitsevan pedagogisen ideologian to-dentajana, mallintajana ja siirtäjänä. Koulutusjärjestelmän pedagogiikan ajanmukaistaminen jakyvykkäiden opettajien kouluttaminen edellyttävätkin opettajankoulutuksen pedagogiikan kon-struktivistisen orientaation kehittämistä etenkin dialogisuuden, osallisuuden ja käytännöllisyydenosalta.

ISBN-10:
978-951-42-6339-2
Kieli:
suom.
Sivumäärä:
407 s.
Tekijät:
UDD ANSSI-PEKKA
Tuotekoodi 014018
32,50 €