DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE LOCATION-AWARE PLATFORM, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS A Scientiae Rerum Naturalium 551

Mobiilin ja sulautetun tietotekniikan kehitys on ollut viime aikoina nopeaa. Yksi lupaavimmistatutkimus- ja kehityskohteista on ollut paikkatietoiset palvelut. Näiden palveluiden kehittäminenon varsin haasteellista, koska kehittämistyö vaatii runsaasti resursseja sekä karttojen generoimi-sessa paikkatietoaineistoista että ympäristöstä kerättävän väliaikaisen tiedon visualisoinnissa.Paikkatietoisten sovellusten ja sulautetun tietotekniikan soveltaminen teollisuudessa on aktiivi-sen tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskiössä, koska näköpiirissä on selvästi uusia lupaavia lii-ketoimintamahdollisuuksia.\nTässä väitöskirjassa keskitytään Locawe-nimisen paikkatietoisen ohjelmistoalustan kehittä-misen ja arvioinnin raportointiin. Locawe-alusta on suunniteltu sekä sisä- että ulko-olosuhteisiin.Tämä hajautettu väliohjelmistopohjainen alusta on kehitetty CENTRIA Tutkimus ja kehityksenYlivieskan yksikössä. Väitöskirjan tavoitteena on ollut ensisijaisesti tutkia ja kehittää uusia,sulautettua tietotekniikkaa hyödyntäviä ominaisuuksia Locawe-alustaan hyödyntäen erilaisiaohjelmisto- ja laitteistokombinaatioita. Väitöskirjaan liittyvän tutkimustyön aikana käyttäjiltä onuseaan otteeseen kerätty käyttökokemuksia. Kokemuksia on hyödynnetty Locawe-arkkitehtuu-rin seuraavien versioiden suunnittelussa. Uusia, sulautettua tietotekniikkaa hyödyntäviä ominai-suuksia on testattu kaikkiaan viidessä kenttätestissä, yhdessä laboratoriotestissä sekä useissateollisissa piloteissa. Ominaisuuksien toteuttamisessa käytettiin GPS-, RFID- ja WSAN-teknolo-gioita. Testeissä kirjoittaja arvioi, minkälaiset ohjelmisto- ja laitteistovaihtoehdot ovat toteutta-miskelpoisimpia ja soveliaimpia uusien ominaisuuksien kehittämiseksi Locawe-alustaan. Omi-naisuuksia on arvioitu käytettävyyden, visualisoinnin ja viestintätekniikoiden näkökulmista.\nTutkimustyön tuloksena kirjoittaja esittelee väitöskirjassa paikkatietoisten järjestelmienkehittämiseen liittyviä ominaispiirteitä järjestelmätasojen, sulautetun tietotekniikan, mobilitee-tin ja rajoitteiden näkökulmista. Lisäksi kirjoittaja esittää väitöskirjassa arkkitehtuurin, jokamahdollistaa paikkatietoisen järjestelmän kehittämisen soveltuen niin sisä- kuin ulko-olosuhtei-siin. Huomioiden paikkatietoisten alustojen tason maailmanlaajuisesti väitöskirjassa kuvattuLocawe-alusta on tutkimusprototyyppinäkin tällä hetkellä tietyssä määrin ainutlaatuinen. Alus-tan tutkimisessa on nimittäin keskitytty sekä paikkatietoisten alustojen että geosensoriverkkojenja älykkäiden ympäristöjen tutkimiseen. Lisäksi Locawe-alusta tarjoaa yhden ratkaisun RFID jaWSAN teknologioiden integrointiin yhdeksi kehykseksi yhdessä mobiililaitteiden kanssa.Lopuksi kirjoittaja esittää, että väitöskirjassa esitetty tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähesty-mistapaa voidaan soveltaa vastaavissa tutkimusorganisaatioissa kuin CENTRIA.

ISBN-10:
978-951-42-6142-8
Kieli:
eng.
Sivumäärä:
194 s.
Tekijät:
Luimula Mika
Tuotekoodi 013954
20,00 €