Benthic macroinvertebrate and bryophyte assemblages in boreal springs: diversity, spatial patterns and conservation, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 523

Lähteikköjen eliölajisto on tunnettu Fennoskandiassa puutteellisesti viime vuosiin asti. Ne muodostavat usein monimuotoisia elinympäristömosaiikkeja, missä eliöiden elinolosuhteet vaihtelevat virtaavasta lähdepurosta seisovavetiseen lähdealtaaseen sekä kosteisiin tihkupintoihin. Lähteiköissä purkautuvan pohjaveden erityispiirre on sen pintavesiin verrattuna tasainen lämpötila. Niissä elääkin runsaasti niihin erikoistuneita ja lähteikköjen luonnontilan heikentymisen vuoksi uhanalaistuneita lajeja. Väitöskirjassani tutkittiin lähteikköjen pohjaeläinten ja sammalten yhteisörakenteen vaihtelua erilaisissa mittakaavoissa. Lisäksi selvitettiin lähteisyyden vaikutusta keidassuoyhdistelmän suolaikkujen vaaksiaisyhteisöihin sekä tutkittiin mitkä lähteikön ympäristötekijät vaikuttavat uhanalaisen vesiperhoslajin esiintymiseen ja voiko kyseisen vesiperhoslajin esiintymistä käyttää lähteikön suojeluarvoa ennustavana tekijänä. Lähteikön erilaisissa pienelinympäristölaikuissa (lähdepurot, -altaat ja tihkupinnat) elää erilaisia pohjaeläinyhteisöjä, minkä vuoksi lähde-elinympäristöjen kattava tutkiminen on tärkeää lajistoselvityksissä. Tihkupinnat ovat erityisen arvokkaita lähteiköistä riippuvaisten ja uhanalaisten lajien elinympäristöinä. Arvokkaimmissa lähteiköissä esiintyy usein useita harvinaisia ja uhanalaisia lähdelajeja. Suomaisemassa lähdevaikutteisissa suokuvioissa elää omaleimainen ja muuta suoluontoa monipuolisempi vaaksiaisyhteisö. Laajassa, koko Suomen kattavassa maantieteellisessä mittakaavassa sekä pohjaeläin- että sammalyhteisöt muuttuvat vähitellen etelästä pohjoiseen ympäristöolojen ja lajien leviämishistorian vaikutuksesta. Lisäksi pohjaeläinyhteisöjen rakenne on riippuvainen lähteikön fyysisistä rakennepiirteistä, kun taas sammalyhteisöt vaihtelevat voimakkaasti vesikemian suhteen. Ryhmien erilaisten ympäristövasteiden vuoksi esimerkiksi pohjaeläinyhteisön edustavuutta ja monimuotoisuutta ei siten voida ennustaa luotettavasti sammalten perusteella.

ISBN-10:
978-951-42-9062-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ilmonen Jari
Tuotekoodi 013931
16,00 €