The causes and consequences of population declines of two boreal forest species. The case of the willow tit (Parus montanus) and the Siberian flying squirrel (Pteromys volans), Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 525

Tässä työssä käytin yksilöllisesti merkittyjä eläimiä ja geneettisiä merkkiominaisuuksia selvittääkseni kahden metsälajin populaatioiden demografisia prosesseja. Lajeina käytin hömötiaista Parus montanus ja liito-oravaa Pteromys volans. Molemmat lajit ovat taantuneet ja liito-orava on luokiteltu Suomessa uhanalaiseksi lajiksi. Tutkitun hömötiaispopulaation koko on viimeisen vuosikymmenen aikana pysynyt keskimäärin samana, mutta vuosien välillä populaatiokoossa on ollut vaihtelua. Aikuisten lintujen elossasäilyvyys on korkea. Hyvät vuodet ovat suotuisia niin nuorille kuin aikuisille yksilöille. Korkea ja melko vähän vaihteleva aikuisten elossasäilyvyys on vaikuttanut eniten populaation kasvukertoimen arvoon. Uusien yksilöiden määrän vuotuinen vaihtelu aiheuttavat pääosin kasvukertoimessa havaitun vaihtelun. Useimmat hömötiaiset ovat pariuskollisia, mutta jotkut naaraat parittelevat vieraiden koiraiden kanssa nostaakseen jälkeläisten heterotsygotia-astetta. Nuorten lintujen rekrytoitumistodennäköisyyden ja heterotsygotia-asteen välillä oli heikko, mutta ei tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. Tutkitut liito-oravapopulaatiot sijaitsevat Länsi-Suomessa joka on liito-oravakannan vahvimpia alueita. Nämä populaatiot ovat taantuneet viimeisten kymmenen vuoden aikana ja aikuisten elossasäilyvyys on pienentynyt ainakin yhdessä populaatioista. Tämä johtuu todennäköisesti elinalueiden pienentymisestä ja pirstoutumisesta. Mikrosatelliittianalyysit vahvistavat näkemystä populaatioiden heikosta tilasta, koska yksilöiden keskimääräinen heterotsygotia-aste on melko alhainen. Korkeat FST arvot viittaavat siihen, että populaatioiden välillä on melko vähän migraatiota. Olisi tärkeää määrittää minkä kokoiset elinympäristölaikut voivat ylläpitää liito-oravapopulaatiota ja millaiset eivät. Tietoja voidaan käyttää populaation elinkyvyn arviointiin.

ISBN-10:
978-951-42-9070-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Lampila Satu
Tuotekoodi 013929
15,00 €