Environmental applications of manometric respirometric methods, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 527

Biohajoavuusominaisuuksien huomioonottaminen on nykypäivänä tärkeä tekijä uusien kemikaalien suunnittelu- ja testausprosesseissa. Jätevedenkäsittelylaitoksilla orgaanisten aineiden biohajoavuuden tutkiminen on yksi tärkeimmistä jäteveden laaduntarkkailumenetelmistä. Jäteveden orgaanisen aineksen biohajoavuutta mitataan biokemiallisella hapenkulutuksella (BOD). BOD -mittauksen kesto on yleensä seitsemän vuorokautta (BOD7 arvo). Väitöskirjatutkimuksessa manometrista respirometristä menetelmää sovellettiin tutkimuskohteisiin, jotka liittyivät orgaanisten aineiden biohajoavuusmäärityksiin vedessä ja maaperässä. Menetelmä perustuu tarkkaan paineen muutoksen mittaukseen suljetussa mitta-astiassa. Matemaattisten sovitusohjelmien avulla pystyttiin luotettavasti ennustamaan respirometrisestä datasta eri jätevesien BOD7 arvot jopa kahden mittauspäivän jälkeen. Lisäksi menetelmää käytettiin onnistuneesti jätevesien karakterisointitutkimuksessa, jossa jäteveden sisältämä orgaaninen aines fraktioitiin biohajoavuuden ja liukenevuuden perusteella. Menetelmää voidaan näin ollen käyttää jätevedenkäsittelylaitoksilla työkaluna puhdistusprosessien säädössä. Väitöskirjatutkimuksessa osoitettiin, että kaatopaikkojen pohjarakenteissa tiivistysmateriaaleina käytettävien turpeiden biohajoavuusasteet ovat hyvin alhaisia (BOD/ThOD

ISBN-10:
978-951-42-9078-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Roppola Katri
Tuotekoodi 013928
15,00 €